Home | Story Library | Multilingual stories | Sekotlolo sa phutu

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Sekotlolo sa phutu

Author

E phetwa hape ke Wendy Hartmann

Illustrator

Ditshwantsho ka Alzette Prins

Translator

Phetolelo ka Hilda Mohale

Ho kile ha eba le moshanyana ya neng a se na lelapa labo mme a se na lehae moo a dulang teng, kahoo batho ba motseng o haufi ba ne ba mmitsa Molahlehi, se bolelang “motho ya lahlehileng”. Moshanyana enwa o ne a sa tshwenngwe ke lebitso lena leo ba mo fileng lona hobane o ne a ena le bonnete ba hore ka letsatsi le leng o tla ba le lehae le lelapa.

 

Kamehla Molahlehi o ne a theohela tlase nokeng ho ya tshwasa ditlhapi e le hore a tle a kgone ho ja. Ka matsatsi a mang o ne a dula dihora tse ngata a tshepile hore o tla utlwa ho hong ho hula kgwele eo a tjhehileng ka yona. Ka matsatsi a mang o ne a sa tshwase letho. Mme ebe o ya ho batla ditholwana le monokotshwai hore a je. Ha a ne a sa fumane letho, o ne a ya ho robala ka tlala.

 

Ka tsatsi le leng ha a ntse a dutse a lebeletse ho tshwasa tlhapi hore a je mantsiboya, basadi ba mmalwa ba tla nokeng ba tlilo hlatswa diaparo. Ba sheba mose mane moo a dutseng teng.

 

“Sheba moshanyana yane,” ha rialo mosadi e mong. “O mosesane jwaloka thupa eo a e tshwereng ka letsohong.” A tshelela ka ho Molahlehi mme a fihla a dula pela hae.

 

“O shebahala o lapile,” a rialo. “Ka kopo eja phutu ena e ka sekotlolong .”

 

Molahlehi o ne a thabetse ho fumana dijo haholo. “Ke a leboha,” a rialo.

 

Kamora letsatsi leo, kamehla ha mosadi eo a theohela ka nokeng ho tla hlatswa diaparo tsa hae o ne a bona Molahlehi, mme a tshelela ka nqane ho ya mo fa sekotlolo sa phutu.

 

“Ke a leboha,” ha rialo Molahlehhi. “Ka tsatsi le leng ke tla fumana tsela ya ho o lefa ka mosa oo o nketsetsang ona.”

 

Letsatsi la fihla leo Molahlehi e neng e se e le mohlankana. O ne a tseba hore jwale o se a le matla hoo a ka ya ipatlelang ntlo eo e leng ya hae. Jwale, qetellong, e ne e le nako ya ho siya sebaka sena mme a yo batla lehae. Motho a le mong feela eo a ileng a bua le yena pele a tsamaya ke mosadi yane ya neng a mo fa dijo kamehla.

 

O ile a mo sadisa hantle mme hape a re, “Ke o tshepisa hore ka letsatsi le leng ke tla o lefa ka mosa oo o kileng wa nketsetsa ona.”

 

Molahlehi a pakela bonnyane boo a nang le bona ka mokotlaneng wa hae mme a nka lerumo le lelelele leo a neng a iketseditse lona. Yaba o tsamaya pela tsela e ileng ya mo lebisa morung wa Afrika.

 

Ho ile ha mo nka dikgwedi tse ngata tsa ho tsamaya ha Molahlehi a ntse a batlana le tulo eo a ka e bitsang lehae la hae. O ile a tsamaya dikgwedi tse ngatangata ho fihlela ka letsatsi le leng ha a nahana hore a keke a hlola a fumana tulo. O ne a kgathetse a bile a lapile, mme yaba o bona sehlopha sa banna ba dutseng moriting wa sefate se seholo. Banna bao ba mo dumedisa mme ba ne ba tletse setswalle. Molahlehi o ile a ba dumedisa mme a bososela. Eitse moo a reng o tla tsamaya, e mong wa bona a mo thiba.

 

“Butle! Lebitso la hao o mang?” ha botsa monna eo.

 

“Ha ke tsebe,” a araba. “Batho ba mpitsa Molahlehi, ya lahlehileng.”

 

“Tloo le rona motseng wa habo rona,” monna eo a rialo. “O shebehala eka o hloka dijo tse tletseng phepo le sebaka sa ho phomola.”

 

Molahlehi a tsamaya le banna bao mme batho bohle ba mo amohela motseng wa bona. Molahlehi o ile a tseba hore motseng ona o tla qetella a fumane lehae le metswalle. A sebetsa ka thata. O ne a thusa batho bohle ba neng ba hloka thuso. O ne a le mosa mme kamehla a ena le mantswe a monate ao a a buang. Batho bohle motseng oo ba ne ba mo rata esitana le morena e moholo ya neng a se na bara. Ha morena ya tsofetseng a hlokahala, baahi bohle ba motse ba kopa Molahlehi hore e be morena wa bona. Ho ile ha eba le mokete o moholo mme baahi ba motse ba fa morena wa bona lebitso le letjha, Morena Lebohang, le bolelang hore “le lokela ho leboha”.

 

Ntho ya pele eo Morena Lebohang a ileng a e etsa, e bile ho romela sehlopha sa banna ho ya batlana le mosadi ya kileng a ba mosa ho yena ha e ne e sa le moshanyana. Ha banna bao ba kgutla, ba fihla le mosadimoholo ya seng a tsofetse. O ne a tshohile mme a kgumama ka pele ho morena a thothomela. Morena a mo elellwa hanghang. A ema mme a mo atamela. Yaba Morena Lebohang o a kgumama mme a ntsha sekotlolo. O ile a se fa mosadi eo.

 

Mosadimoholo eo a nka sekotlolo mme a tshoha haholo ha a bona se tletse kgauta. O ile a sheba morena.

 

“Molahlehi,” a hweshetsa.

 

“Ee,” ha rialo morena. “Ke ne ke o tshepise hore ke tla o lefa ka letsatsi le leng. Motho o lokela ho hopola tshepiso mme batho bohle ba lokela ho ba le teboho ha ba fuwa thuso le mosa ke ba bang.”