Sekotlelo sa phutu
Home | Written stories | Multilingual stories | Sekotlelo sa phutu

Written stories

Sekotlelo sa phutu

Author

Kanegoleswa ka Wendy Hartmann

Illustrator

Moswantšhi ke Alzette Prins

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Kgale go ile gwa ba le mošemane wa go hloka ba gabo gape a hloka le bodulo, batho ba mo motseng wa kgauswi ba ile ba mmitša Molahlehi, leina le le ra gore “motho yo a lahlegilego”. Mošemane yo o be a se na taba le leina le ka gobane o be a dumela gore ka letšatši le lengwe o tlo ba le legae le meloko.

 

Letšatši le lengwe le le lengwe Molahlehi o be a eya go thea dihlapi nokeng gore a be le diišamaleng. Ka matšatši a mangwe o dula sebaka se setelele ka kholofelo ya gore o tla kwa a tantše. Ka matšatši a mangwe ga a sware selo. Gomme o tlo nyaka dikenywa le dithetlwa a ja. Ge a sa hwetše selo o be a ithobalela ka tlala.

 

Ka letšatši le lengwe ge a be a dutše ka kholofelo ya gore o tlo tanya hlapi ya go lalela, basadi ba mmalwa ba tla nokeng go hlatswa diaparo tša bona. Ba ile ba lebelela ka thoko ya moo a bego a dutše gona.

 

“Lebelelang mošemane yola,” mosadi yo mongwe a realo. “O otile o nyakile go lekana le patla ye a e swerego ka seatleng.” O ile a ya go Molahlehi a fihla a dula kgauswi le yena.

 

“O bonala o swerwe ke tlala,” a realo. “Eja phutu ye ya ka sekotlelong.”

 

Molahlehi o be a thabetše go hwetša dijo kudu. “Ke a leboga,” a realo.

 

Morago ga letšatši leo, ka mehla ge mosadi yo a ka re a etla go hlatswa diaparo a bona Molahlehi, o be a eya go yena gomme a mo fa phuthu ya ka sekotlelong.

 

“Ke a leboga,” a realo Molahlehi. “Ka letšatši le lengwe ke tla hwetša tsela ya go go lefela botho bja gago.”

 

Go ile gwa fihla letšatši leo ge Molahlehi e sa le lesogana. O be a tseba gore bjalo o tieletše ebile o gotše go ka lokelwa ke go nyaka legae la gagwe. Bjale, e be e le nako ya gore a tloge lefelong le a ye go nyaka legae. Motho yo a boletšego le yena fela la mafelelo pele a sepela, ke mosadi yo a phelago a mo fa dijo.

 

O rile a šale gabotse gomme a be a re, “Ke go tshepiša gore ka letšatši le lengwe ke tla go lefela go ntira ka go loka.”

 

Molahlehi o ile a paka dilwana tše a nago le tšona ka mokotleng gomme a tšea lerumo le letelele leo a itiretšego lona. Morago o ile a sepela go bapela le tsela ya go mo iša lešokeng la Afrika.

 

Molahlehi o tšere dikgwedi tše dintši a sepela a nyakana le lefelo leo a ka le bitšago legae. O ile a sepela dikgwedi tše dintši kudukudu go fihlela letšatši le a ilego a nagana gore a ka se tsoge a hweditše legae. O be a lapile ebile a swerwe ke tlala, efela a bona sehlopha sa banna ba dutše moriting wa mohlare o mogolo. Banna ba ile ba mo dumediša ba mo thabetše. Molahlehi o ile a ba dumediša gomme a ba a myemyela. O rile ge a tloga yo mongwe wa banna a mo emiša.

 

“Ema! Ke wena mang?” monna a botšiša.

 

“Ga ke tsebe,” a araba. “Batho ba mpitša Molahlehi, motho wa go lahlega.”

 

“Areye le rena motseng wa gabo rena,” monna a realo. “O bonala o hloka dijo tša bose le lefelo la go khutša.”

 

Molahlehi o ile a tloga le banna gomme a amogelwa ke batho bohle mo motseng. Molahlehi o tsebile gore mo motseng wo o tla feleletša a bile le legae le bagwera. O ile a šoma kudu. O be a thuša mang le mang yo a bego a nyaka thušo. O be a lokile gomme ka mehla a bolela tše di botse fela. O ile a ratwa ke bohle mo motseng le kgoši ya go tšofala yeo e bego e se na barwa. E rile ge kgoši ya go tšofala e hlokofala, batho bohle ba kgopela Molahlehi gore e be kgoši ya bona. Go bile le monyanya o mogolo gomme badudi ba motse ba fa kgoši ya bona leina la Kgoši Lebohang, le ra gore “lebogang”.

 

Selo sa mathomo sa go dirwa ke Kgoši Lebohang, e bile go roma sehlopha sa banna go yo nyaka mosadi yo nkilego a mo lokela kudu ge e be e sa le mošemane. E rile ge banna ba boa, ba tla le mokgekolo yoo. O be a tšhogile gomme a kwatama ka dikhuru pele ga kgoši a thothomela. Kgoši o ile a mo lemoga ka pejana. O ile a ema a ya go yena. Ka morago, Kgoši Lebohang, o ile a kwatama ka dikhuru a swere sekotlelo. O ile a se fa mosadi.

 

Mokgekolo o ile a tšea sekotlolo gomme a makatšwa ke ge se tletše gauta. O ile a lebelela kgoši.

 

“Molahlehi,” a hebaheba.

 

“Ee,” a realo kgoši. “Ke go tshepišitše gore ka letšatši le lengwe ke tla go lefa. Batho bohle ba swanetše go gopola tshepišo gomme batho bohle ba swanetše go leboga ge motho a ba dirile ka go loka.”