Puku ya Thoko ya bokgobapuku ya mathomo | Nal'ibali
Home | Written stories | Multilingual stories | Puku ya Thoko ya bokgobapuku ya mathomo

Written stories

Puku ya Thoko ya bokgobapuku ya mathomo

Author

Niki Daly

Illustrator

Niki Daly

Translator

Mpho Masipa

Thoko o ile a ya bokgobapukung le Koko. O be a rata monkgo wa moago o moswa. O be a rata dišelefo tša dipuku le ditafola tša go phadima. Lehono, o holofela gore o tla hwetša se sengwe sa go bala sa go kgethega. Puku ya dikanegelo … ya go ba le diswantšho!

O be a swere seatla sa Koko sa borutho ge ba tsena ka phapošing ya go ba le dipuku tša bana ka moka. Lekgarebe la mo tesekeng le ile la ba lebelela la myemyela. Le be le apere petšhe ye nnyane. E be e ngwadilwe gore,“Mo-šomi-wa-bo-kgo-ba-pu-ku”.

“Thoko o nyaka go adima puku mo bokgobapukung,” a realo Koko.

“Naa Thoko o na le karata ya bokgobapuku?” gwa botšiša mošomi wa bokgobapuku. Thoko o ile a šikinya hlogo. “Agaa, morago ga ge Koko wa gago a tladitše foromo o ka diriša karata ya bokgobapuku go tšea dipuku,”a realo mošomi wa bokgobapuku.

Koko o ile a dula fase setulwaneng se seserolane tafolaneng ye talamorogo a thoma go tlatša foromo. Thoko o ile a dula setulong se sehubedu a lealea. Go be go na le ditulo le ditafola tša mebala ya go fapanafapana tše dintši. Mabotong go be go tletše diswantšho tša mebalabala le diphousetara. Mo dišelefong go be go na le dipuku tše dintšintši.

“Ke a go rata felo fa,” Thoko a hebaheba. Koko o ile a lebelela gomme a myemyela.

“Lebelela puku ye botse ye o ka yago le yona gae,” a realo Koko.

Thoko o ile a sepela ka phapošing ka go nanya. O be a sa fihlelele dišelefo tše dingwe tša dipuku.Tše dingwe o be a di fihlelela efela di be di na le mantšu a mantši di se na diswantšho.

“Etla ke go bontšhe mo re beago dipuku tša diswantšho, Thoko,” a realo mošomi wa bokgobapuku wa go loka, wa go bitšwa Nadia.Thoko o ile a latela Nadia go ya dišelefong tša go lekana le yena ka botelele.

“Tšea nako ya gago,” a realo Nadia. “Ke dumela gore o tla hwetša puku ye o e ratago.”

Ge Koko a iša foromo, ke ge Thoko a fetša go hwetša puku ye a e ratago – puku ya go bolela ka legotlo, phukubje, leribiši, noga LE ntatauwane ye šoro ya go ba le manaka.

“E a tšhoša. A re bone ge eba go na le ye e ka se go lorišego ditoro tša go tšhoša,” a realo Koko. Koko o ile a hwetša puku ya go ba le lekgata le lebotse. E be e na le seswantšho sa mamaphegwana wa go apara roko ye pinki ya palei le maphego a go bekenya.

“E bonala e le puku ya go ratega,” a realo Koko. Efela Thoko o ile a šikinya hlogo. O be a tseba gore o rata eng le gore o nyaka eng. Ka fao, o ile a kgwahliša puku ya gagwe ka diatleng.

“Agaa, batho bohle ba rata puku yeo,”mošomi wa bokgobapuku a realo ge a bona puku ye e kgethilwego ke Thoko. Thoko o ile a lebelela ka tlhokomelo ka ge puku ya gagwe e na le setempe sa go laetša letšatšikgwedi le a swanetšego go e buša ka lona. “Ke ye yona!” a realo Nadia, ge a efa Thoko puku ya gagwe ya bokgobapuku ya mathomo le karata ya gagwe ya bokgobapuku ya mathomo.

“Bjale o leloko la bokgobapuku,” a realo Nadia. Thoko o be a thabile kudu!

“Swara puku gabotse,” a realo Koko ge ba tloga.

Puku yeo! Kanegelo ye bose! Diswantšho tše dibotse! Le Koko o rile ke kanegelo ya bana ye kaonekaone yeo nkilego a e bala. Gomme e rile ge Thoko a botša bana ba bangwe sekolong ka ga kanegelo, ka moka ba duma go bona diswantšho tša yona.

Bjale, ka Labohlano le lengwe, Thoko o ile a ya le puku sekolong go ya go bontšha morutiši wa gagwe Moh Rhode gore a e bale a be a bontšhe barutwana diswantšho. Bana ba ile ba e rata ba be ba segišwa ke kanegelo, kudu Themba, yo a bego a nyaka gore e balwe gape le gape. Efela Moh Rhode o ile a tswalela puku a efa Thoko gore a e boloke ka mokotleng wa gagwe.

Mathapameng ao ka nako ya go ya malaong Koko a re, “Thoko, gosasa ke letšatši la go bušetša puku ya gago ya bokgobapuku morago. Gomme, bošego bja lehono ke bošego bja go bala kanegelo ya go segiša la mafelelo.” Ka lethabo, Thoko o ile a bula mokotla wa gagwe efela a hwetša puku e se gona!

“Ijoo, Thoko,” a realo Koko, “o swanetše go ba o e tlogetše sekolong!”

“Aowa,” a realo Thoko, “Moh Rhode o rile go mpha yona ka e bušetša ka mokotleng!”

Thoko o be a nyaka go lla. Mošomi wa bokgobapuku o tlo reng ge a sa buše puku ka moswane? O ile a thoma go lla!

“Ke mang yo a ka e tšeago ka mokotleng wa gago?” gwa botšiša Koko. Thoko o ile a nagana a ba a nagana.

“Themba Nombela!” a realo Thoko. “O ratile kanegelo ye kudu a ba a nyaka gore e balwe gape le gape!”

“Naa Themba o a utswa?” Koko a botšiša.

“Themba ka nako ye ngwe o tšea dilo a se a di kgopele, efela o phela a di buša,” gwa fetola Thoko.

Mesong ya go latela Koko le Thoko ba ile ba ya lapeng la ga Nombela go botšiša ge eba Themba o swere puku ya bokgobapuku.

“Ee,” a realo Themba, “Ke be ke tlile go bušetša, efela Linzi Dube a re ke mo adime yona.”

Gomme Themba a bontšha Koko le Thoko fao Dube a dulago gona. E rile ge ba fihla lapeng leo, ba hwetša Linzi a le gona … efela puku e be e sego!

“Tata o e swere,” a realo Linzi. “Ga a kgone go bala efela o be a nyaka go lebelela diswantšho.”

Gomme Linzi, Themba, Thoko le Koko ba ya lapeng la boTata. Ba mo hweditše a dutše pele ga lebati la ka pele a omile ka disego.

“Ha, ha, ha! Linzi, puku ye e a segiša! Ke ipshina kudu ka yona,” mokgalabje a realo. Koko o ile a hlaloša gore ke puku ya bokgobapukung le gore ba šaletšwe ke metsotso ye mmalwa fela gore e fihle bokgobapuku ka nako.

Thoko o be a thoma go bona Koko a sepediša ka tsela ye. Efela ba rile ga ba fihla bokgobapukung, ba hwetša lebati le tswaletšwe. Koko o badile tsebišo ya go re, “Go tlo bulwa gape ka Mošupologo.”

“Efela Koko, mošomi wa bokgobapuku o tlo befelwa ka gobane puku e be e swanetše go boa lehono.”

“O se belaele ka seo,” a realo Koko.“Ke tla hlalosetša mošomi wa bokgobapuku gore go diregile eng. Ke dumela gore o tlo kwešiša gore go diragala eng ge puku e le bose bjalo ka ye. Batho bohle ba nyaka go e bala! Re tla ipshina ka yona gape go fihlelela re e buša ka Mošupologo.”

Koko le Thoko ba iša puku bokgobapukung ka Mošupologo mosegare. Nadia o ile a lemoga gore e latetšwe. Efela e rile ge Koko a hlaloša mabaka a go dira gore e se boye ka nako ye e beilwego, Nadia a myemyela a re, “Ke kanegelo ye bose! Thoko, ka moso o tle le bagwera ba gago le bona ba diriše bokgobapuku … le rakgolo wa Linzi. Mesong ya Labohlano re ruta batho go bala.”

Gomme seo ke se se diregilego.

Ga se Themba fela yo a ratago go adima dipuku, efela Linzi le bagwera ba Thoko ba bantši bao a tsenago le bona sekolo ba ile ba thoma go diriša bokgobapuku. Rakgolo wa Linzi le yena o ile a dira bjalo! O rata mantšu a maswa ao a ithutago ona Labohlano le lengwe le le lengwe. Efela, dipuku tše a di ratago go feta tšohle, ke tša go ba le diswantšho tša go mo segiša!