Neo na Misava leyikulu, yo anama | Nal'ibali
Home | Written stories | Multilingual stories | Neo na Misava leyikulu, yo anama

Written stories

Neo na Misava leyikulu, yo anama

Author

Vianne Venter

Illustrator

Rico

Translator

Muhundzuluxi Given J Hlongwani

Neo u langutile ehandle hi fasitere ku suka ekamareni ya yena loko mpunga lowu a wu vonaka eka switarata hikwalaho ka ku tsakama, vanhu va mpunga va ri karhi va famba hi ku hatlisa, loko pfula yi ri karhi yi na. A nga ta humela ehandle, naswona a hlayele Mbali tibuku hinkwato.

Hi nkarhi walowo, Kokwani u nghenile misisi yi lo jivinini hikwalaho ka moya lowu a wu ri ehandle. A khomile xa n’wa nchumu. Neo a swivona leswaku a xi bambekile, xa xikwere, na ku va na muhlovohlovo… naswona a xi pfuleka – ku fana na bokisi ra rifuwo!

“Leyi i buku leyi a ndzi yi rhandza loko ndza ha ri ntsongo ku fana na wena,” Kokwani a byela Neo. “A ku ri nyangwa wa mina ku ya eka misava leyikulu, yo anama.”

Kutani, a pfula buku.

Eka pheji yo sungula a ku ri xifaniso xa ndhawu yo hlamarisa, kule na le ka ndhawu leyi nga ni siku leri nga ni mpunga. Nhova ya kona a yi ri ya rihlaza na nsuku na ribungu, na matilo lawa yo saseka ya wasi le henhla, na dyambu lero kufumela ra xitshopani, ri ri karhi ri hisa.

“Eee! Yi kona ndhawu yo tani?” ku hlamala Neo.

Kokwani a n’wayitela. “Xana a wu switiva? Mitsheketo hinkwayo i ya ntiyiso, loko u yi tshembha,” a hlamula. Kutani a kombetela ndhawu eka pheji laha mfana lontsongo, loyi a lava ku ringana na Neo, a ri eku fambeni enhoveni.

Loko Kokwani a ri karhi a hlaya, Neo u pfarile mahlo kutani a nyamalala, a nghena etintshaveni … exikarhi ka misava leyikulu ya ribunga … ku ya eka misava leyikulu leyi anameke.
neo-3-col-flat-lores

U twile marito ya le nhoveni.

“Humela ehandle! Humela ehandle!” ku yimbelela xinyenyani.

“I siku ro saseka!” ku hlavelela mbvomomo.

“Tana, tana hi ta tlanga,” ku hlevetela moya lowu hungaka byanyi lebyo leha.

Neo u tsundzukile mpfula leyi a yi ri ekuneni na mpunga, a hleketa ku ri loko o va a ri ehandle. Kambe eka ntsheketo, u nga endla hinkwaswo. A ku ri hava mpfula laha. Kutani, Neo u humile ku ya ehandle.

Xo sungula ku xi vona i miri wa nsinya wo leha wa mpunga. A wu ri na mavoko yo leha ya mpunga lawa a ya fika ematilweni, na marhavi lamakulu ya misisi ya matluka ya rihlaza lawa a ya hungiwa hi moya.

“Ahee,” ku vula Neo, a jikisa mahlo. “Hi wena mani?”

“Ndzi nsinya. Ndzi kota ku vona tindhawu hinkwato letikulu, ripala ra nsuku. Tana, u ta languta na mina.” Nsinya wu tshinelela, kutani Neo a khandziya.
neo-6col-flat-lores

Ku suka ehenhla emarhavini, Neo a kota ku vona evugimamusi bya misava. Naswona a ku ri na swotala hinkwakokwako, a swi lava na ku n’wi chavisa loko a swi ehleketa.

Kambe nsinya wu n’wi nsirhelerile, na ku hlevetela, “Famba u ya valanga. U nga chavi. I misava leyo hlamarisa, leyikulu na ku anama.”

Kutani, Neo a chika a famba a ya enhoveni.

Hi ku hatlisa, u hlangane na nhula ya sava ro tiya ri ri na mimbhovo leyitsongo, leyi fanaka na minyangwa leyitsongo. A twa marito ya mamiliyoni lawa a ya ri endzeni, na huwa ya swinengani swa ntsevu wa mamiliyoni leyi a yi ri karhi yi tsutsuma.

“Ahee! Hi wena mani?” Neo u huwelerile hi yin’wana ya timbati.

“Ahee!” rito leritsongo ri hlamula. “Hi vusokoti. Hi rungulelana mitsheketo ya misava kona kwala. U lava ku twa yin’wana mitsheketo xana?”

Neo a rhandza mitsheketo, u tshamile ehansi a yingisela. Vusokoti byi rungurile mitsheketo ya le nhoveni na le makhwatini, na le tintshaveni na le mahlweni ka doroba.

“Mitsheketo yo tala?” Ku vutisa Neo.

“Ku na mitsheketo yo tala ku fana ni ku tala ka tinyeleti ematilweni,” ku hlamula vusokoti.

Neo a tatayisa, a famba hi ndlela ya le nhoveni.

Kutani Neo u fambile ku fika laha anga hlangana na mati lawo tala lawa a ya khuluka ku suka na mixo ku fika exikarhi ka vusiku. Neo u hoxile milenge ku timula milenge leyi hisaka.

Mati ya hungile milenge ya yena hi gandlati kutani a hleka, “Mina ndzi nambu. Ndzi jikajika na tintshava. Tana, ndzi sali hi le ndzhaku. Ndzi ta ku yisa ekaya.”
neo-11-col-lores

Neo u ehlekete leswaku swi nga va kahle. Kutani a landzelela laha nambu a wu ya kona exikarhi ka tintshava. Hinkwavo va ri karhi va tsendzeleka nahlikanhi ku kala ku fika loko dyambu ri nga si pela, ku fika loko Neo a fika ehlohlorhini ya ntshava.

Ku suka kwalaho, a kota ku vona doroba ritsongo, leri nga basisiwa hi mpfula na ku vangama hi miseve ya ku pela ka dyambu.
neo-13-col2b-lores

Kutani nambu wu hlekelela, “Yana emahlweni, famba kaya. Ku na vanhu lava ku rhandzaka, lava lavaka ku avelana ntsheketo na wena.”

Neo u yile kona, exikarhi ka doroba. U vone phensaphensa eswitarateni swa le dorobeni, ku fana na le nambyeni. U vonile tindlu, ku kufumela namadyambu hi timboni. Endzeni ka tona, vanhu va endla swokarhi, ku fana na vusokoti lebyitsongo.

Emaheteleleni, Neo u pfurile fasitere laha a ku ri na kokwani loyi a dyuhaleke, na mavoko lawa ya tiyeke na misisi yi lo jivinini ku fana na marhavi ya nsinya lowukulu, u pfarile buku kutani a korhama a ntswontswa jaha ra yena a ku etlela kahle.
neo-15-col-lores

Neo u ehlekete hi nhova na ntshava na vusokoti na nambu. Loko a ha langute kokwani, nkwangulatilo wu voningerile yindlu ya muhlovohlovo ku fana na xifaniso xa le ka buku ya ntsheketo. Neo u ehlekete hi riendzlo lero hlamarisa leri nga endzeni ka tipheji ta buku ya ntsheketo lowu rhandziwaka hi Kokwani, a enhleketa hi yena na Mbali ekaya.

Neo u hoxile buku endzeni ka mubedwa lowo kufumela, eka kamara lero xonga, eka yindlu lebyitsongo.

Hikwalaho, loko misava yi ti komba yi ri ya mpunga, eka kamara ra yena lero xonga, kamara ra yena ri languteka ri ri ritsongo, Neo a pfula buku. A yima erivantini exikarhi ka mapheji, kutani a famba a ya eka misava leyikulu, yo anama.

 

Sungulani ku va ni vutumbuluxi!

Hinkwerhu anakanyani na ku endla hi vuntshwa xivono ku suka eka ntsheketo hi ku tirhisa leswi nga kona eka mbangu wa wena. Endla muxaka lowukulu wa xivumbeko, kumbe u endla xivono lexitsongo endzeni ka bokisi ra tintanghu.