Monna wa Leboroso
Home | Written stories | Multilingual stories | Monna wa Leboroso

Written stories

Monna wa Leboroso

Author

Kiera-Lee Hayes

Illustrator

Vian Oelofsen

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

E be e le mathapama. Ba lapa la ga Smith ba be ba dutše ka ntle ba ipshina ka monkgo wa leboroso la go bešwa.

“Ntate! Dira ka pela hle!” gwa ngunanguna Hayley. “Ke swerwe ke tlala kuuudu!”

“Tšea!” tatagwe a realo ka moragonyana e le ge a efa Haley diripa tše pedi tša leboroso tša go raragana. Di be di swana le monna yo monnyane.

“Monna wa Leboroso!” a realo mmagwe a sega.

Hayley o ile a bula molomo wa gagwe gore a ngwathe le legolo.

“Aowa!” gwa kwagala lentšu le lekoto. “O ka se ntše!”

Hayley o ile a fofa a tlogela Monna wa Leboroso.

“O … o kgona go bolela!” a kgamakgametša.

“Ee, ke kgona go bolela!” Monna yo monnyane o ile a emelela a itlhohlora. “Gomme o ka se ntše!”

“Efela ke swerwe ke tlala!” gwa ipelaetša Hayley.

Monna wa Leboroso o ile a lebelela batho bao ba dutšego ka ntle ka moka ga bona, gomme a kitima go putla jarata a khukhumel a ka tlase ga keiti!
Boereworsman-pic1 small

“Mo swareng!” gwa goeletša Hayley.

Ba lapa la ga Smith ba ile ba latela Hayley ba tšwela ka ntle ga keiti ba kitima mmileng ba kitimiša Monna wa Leboroso. Ba fetile ba lapa le lengwe ba sepela le mpša.

“Naa le ya kae?” gwa botšiša tatagwe.

“Re kitimiša Monna wa Leboroso! Re thušeng!” a realo Hayley.

Ka fao, ba ga Smith le ba lapa le lengwe le mpša ya bona ba ile ba kitima mmileng gore ba se timelelwe ke monna yo monnyane.

Ba rile ge ba potela mmileng o mongwe, ba hlakana le morekiši wa dikenywa a apere tuku ya paterone ye talalerata ya go khupetša dikhele tša polastiki tše dipinki. Hayley o ile a mo goeletša gore a ba thuše gomme morekiši wa dikenywa le yena a kitimiša Monna wa Leboroso le bona. Morago ga fao Monna wa Leboroso o ile a thoma go opela:

“Ba ka se tsoge ba ntshwere,
Le ge ba ka leka bjang le bjang,
Ke ba šia ka lebelo
Ge ke kitima!”

“Hiii! Hiii!” Morekiši wa dikenywa o ile a tšhoga kudu ge pere ye tsotho ya boya bo bokoto ya go goga kariki ya leratha e tšwelela ka morago ga gagwe.

“Re kitimiša Monna wa Leboroso,” a hlalošetša monna wa kariki.

“Le ka sepela le rena ka kariki,” a realo.

Go ile gwa tšwelela thekisi sekhutlwaneng. Batho ba lesomepedi ba ile ba fologa gomme mootledi a goeletša ka lefasetere, “Mmila wa Peninsula! Etlang, etlang, a re yeng!”

Hayley o ile a retologela go bohle bao ba bego ba mo latela gomme a goeletša, “Phakišang! Lebelelang − thekisi!”

“Re ka namela thekisi ya gago? Re kitimiša monna wa leboroso!” Hayley a botša mootledi wa thekisi.

“Namelang,” a realo mootledi. “Ke tla mo kitimiša!” Ka moka ba ile ba pakelana ka thekising gomme ba sepela.

Ka nako yeo Monna wa Leboroso o ile a thoma go opela koša ye nngwe:

“Dipere le dithekisi,
Batho le dimpša,
Ke tlilo di tšhabela
Dikolobe tšela tša megabaru!”

Ka pejana ka moka ba ile ba fihla Rondevlei. Gabjale, Monna wa Leboroso yo monnyane o be a kitima ka go nanya, pere e be e se sa kitima gomme thekisi e be e sa tsenetsene dikhutlwaneng gakaalo. Efela ka moka go be go sepelwa.

Monna wa Leboroso yo monnyane o ile a kitimela ka Lešokeng la Diphoofolo la Rondevlei, a šetšwe morago ke thekisi le kariki.

“Ema! Difatanaga ga di dumelelwe go tsena!” gwa goeletša moletadikgoro. Bohle ba ile ba fologa ba tsena ka kgoro ba kitimiša Monna wa Leboroso yo monnyane yo a bego a sega.

“Le swanetše go lefa!” a realo moletadikgoro, efela ga go yo a mo kwelego. Ka fao, moletadikgoro o ile a notlela kgoro a ba kitimiša.

O ba hweditše ka moka ba eme mohlakeng wo mogolo. Monna wa Leboroso yo monnyane o be a goeletša kubu ye kgolo, “Ka pela! Nthuše gore ke tšhabe!”

“Fofela mokokotlong wa ka,” gwa popoduma kubu. Bohle ba ile ba lebelela ge kubu ye kgolo e rutha e lebile ka mošola wa mohlaka e rwele Monna wa Leboroso yo monnyane mokokotlong wa yona.

Ba rile ge ba le gare ga sebaka sa go lekana kotara ya leeto la go tshela, kubu ya re go Monna wa Leboroso yo monnyane, “O tlile go thapa. Nkane o sa namele molaleng wa ka?”

Monna wa Leboroso yo monnyane o dirile bjalo gomme ba tšwela pele go tshelela mohlakeng.

“Meetse a sobeletša! Namela hlogong ya ka!” ya realo kubu.

Monna wa Leboroso yo monnyane o ile a fofela hlogong ya kubu. O ile a emišetša batho bao ba lego mohlakeng letsogo gomme a thoma go opela:

“Dipere le dithekisi,
Batho le dimpša…”
Boereworsman-pic2 small

Sehlopha sa batho ba go swarwa ke tlala se ile sa lebelela Monna wa Leboroso, efela go fifala ga ditebelelo tša bona gwa fetoga ge ba tomola mahlo ba hemelana! Monna wa Leboroso o ile a retologa go bona gore ba lebeletše eng …

Feu! Ka bjako lenong la dihlapi la fofela tlase la kwametša Monna wa Leboroso!

“Aowaowa!” a realo Hayley a nyamile. “Dijo tša ka tša go lalela di ile!”