Mogwera wa potego | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Mogwera wa potego

Mogwera wa potego

Author

Retold Dawn Garisch

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Kgaoloya 1

Mesong ye mengweLegotlo la Mohlakengle ile la tsenya hlogo ka gare ga mahlakanoke leribeng la noka. Le beile nko ya lona moyeng la iša ntlha ya yona godimo le tlase, le nkgelela go kwa gore ke mang yo a lego gona. Mapidibidi a mannyane ašupa ao a fetšago go thwathwašwa a ile a tla go rutha go dikologa momenyamo, a lebelelega bjalo ka sehlopha sa dikgwele tša mafofa. Mmagomapidibidi o be a a šetše ka morago. Lepidibidi la mosadi le be le na le sefahlego se se šweu le hlogo ye ntsho. Le be le ruta mapidibidi a mannyane go ema ka dihlogo tša ona ka meetseng.

“O kase tsoge o kgahlile motho ntle le ge o ka ema ka hlogo ya gago,” a fela a realo a ba bontšha gore seo se dirwa bjang. Efela mapidibidi a mannyane ga se a ka a šetša seo. E be e le a mannyane kudu ka fao a bego a sa tsebe gore go ka ba mohola kudu go kgahla batho ba bangwe.

“Bana ba go se be le kobamelo banna!” a realo Legotlo la Mohlakeng,”ba swanelwa ke go kgamišwa meetse.”

“Matlakala fela,” la realo lepidibidi la Mma, “mongwe le mongwe o na le mo a swanetšego go thoma gona, gomme batswadi ga ba swanela go fela pelo.”

“Aa! Ga ke tsebe selo ka ga go ba motswadi,” a realo Legotlo la Mohlakeng.”Ga ke tate ebile ga ka ikemišetša go ba yena. Lerato lona le lokile, efela segwera sa potego se hlomphega kudu.”

“O kwešiša mogwera wa potego ka tsela efe?” gwa botšiša leakabosane la molomo wo mosorolane leo le ba kwelego ba bolela ge le be le sela ka meetseng kgauswinyana.

“Le nna ke rata go tseba,” la realo lepidibidi le eme ka hlogo ya lona gape.

“Ke potšišo ya botlaela yeo!” gwa realo Legotlo la Mohlakeng .”Mogwera waka wa potego o swanetše go mpotegalela.”

“Wena o ka dira eng go mo leboga?”gwa botšiša Leakabosane, le swetiša maoto ebile le kobola lerageng ka molomo wa lona o mosorolane o motelele.

“Ke kwešiša potšišo ya gago,” gwa araba Legotlo la Mohlakeng.

“E re ke go anegele kanegelo,” a realo Leakabosane.

“Ke kanegelo ya go bolela ka nna?” gwa botšiša Legotlo la Mohlakeng. “Ge go le bjalo, ke tla theeletša.”

“O ka bolela bjalo,” gwa araba Leakabosane, a swara hlapi ka molomo a e metša ebile a ubula hlogo ya gagwe. O ile a ema ka leoto le tee a hemela godimo gomme a anega kanegelo ya mogwera wa go potego.

Kgaolo ya2

Kgalekgale go ile gwa ba le monna wa go tshephagala a bitšwaSizwe.

“Naa o be a kgahliša kudu?”gwa botšiša Legotlo la Mohlakeng.

“Ga ke tshephe gore o ile a leka go kgahliša bangwe,” gwa araba Leakabosane.”O be a lokile kudu – o be a le ka tsela yeo ka mehla. Le ge go le bjalo e re ke tšwele pele…”

Sizwe o be a dula a le tee ka rantaboleng ye nnyane kgauswi le moela. Ka mehla o be a šoma tšhemong ya gagwe. Mo motseng ka moka go be go se na tšhemo ya dimela tše dintši bjalo ka ya gagwe. Go be go metše mafela, ditamati, le maphotse a bogolo bja maotwana a kiribane. Go be go na le sepenetšhe lematsepane, le mehlare e mebedi e metetelele ya dipanana. Dikherotse tša gagwe e be e le tše di bose tša mmala wa namune ebile batho ba di ja di sa le tala pele di batamela pitša. Ka nako ye nngwe o be a bjala distroperi tše di hubedu tša go ba le todi.

Sizwe yo monnyane o be a na le bagwera ba bantši, efela mogwera wa potego go feta ba bangwe e be e le rapolasa wa tša maswi yo a bego a dula mmotong. Rapolasa wa tša maswi wa go huma o be a ikgafile mo e lego gore a ka se tsoge a fetile tšhemo ya Sizwe ntle le go okamela ka fense a kge mafela goba ngata ya dipanana tše a tla di išago gae.

“Bagwera ba nnete ba swanetše go abelana,”rapolasa wa tša maswi o tla realo.Sizwe yo monnyane o tla dumela ka hlogo a bile a myemyela, a bile a ikwa a hlomphegile ge mogwera wa gagwe a thabela ditšweletšwa tša gagwe.

Sizwe yo monnyane o be a dula a tlabegile gore ke ka lebaka la eng rapolasa wa tša maswi wa go huma a sa ke a mo fa selo. Rapolasa wa tša maswi o be a na le tšhese ye ntši ka selareng ya gagwe, le dikgomo tša maswi tše masometharo le mohlape o mogolo wa dinku tša wulu. Sizwe o ile a thabela go kwa mabotse ohle ao a boletšwego ka ga segwera sa nnete sa go se rate go ikhola.

Sizwe o monnyane o be a šoma tšhemong ya gagwe. Seruthwane ka moka, marega le lehlabula o be a thabile kudu, efela ge go fihla selemo go ile gwa na pula ye kgolo. Moela o ile wa golela ka nokeng, noka e ile ya tlala ya ba ya hlatšetša ka tšhemong ya Sizwe. Dimela tša gagwe di ile tša gogolwa ke meetse goba tša bolela ka tlase ga meetse. Sizwe o be a se na merogo ya go iša mmarakeng. Selemong seo se se telele o be a fela a bolawa ke tlala goba a eya go robala a jele memenko ye mmalwa fela. Gape o be a bolawa ke bodutu, ka ge molemi wa tša maswi a sa ka a mo etela nakong ye.

Kgaolo ya3

“Ga go hole ka selo go ya go bona Sizwe mola tšhemo ya gagwe e gogotšwe ke mafula,”rapolasa wa tša maswi a botša mosadi wa gagwe. Polase ya bona e be e le godimo mmotong,ka fao dikgomo tša gagwe le dinku le tšhemo di be di bolokegile. “Batho ge ba le bothateng o swanetše go ba tlogela ba le tee gore ba se tshwenywe ke baeng. Ke tla ema go fihlela mafula a fokotšega le go fihlela geSizwe a kgonne go bjala dimela tše diswa. Morago ga fao ke tla mo etela gomme o tla kgona go mpha seroto se segolo sa merogo gomme seo se tla mo thabiša kudu,” a realo rapolasa wa tša maswi.

“O tloga o le mogwera wa go ba le kgopolo ye botse,” gwa fetola mosadi wa gagwe a le gare a paka dilo ka setšidifatšing.”Ke gopotše gabotse ka nnete. Go fiša kudu ka fao motho a ka se yego felo. Gape ge o ka bona tšhemo ya Sizwe yo monnyane e swabiša kudu.”

“Efela naa re ka se re a tle fa?”a realo morwa o monnyane warapolasa wa tša maswi, a le gare a sohla dijo. “Ge Sizwe wa go hloka a le bothateng ke tla mo ngwathela seripa sa sangwetše yaka ka ba ka mmontšha mebutla yaka ye mešweu go mo thabiša.”

“O mošemane wa setlaela wena!”a realorapolasa wa tša maswi .”E bago re go išetša eng sekolong mola o se na tše o ithutago tšona. Ge nkabe Sizwe yo monnyane a tle fa a bone bodiba bja rena bja go rutha bja go fola le tšhese ya rena ye bose le motomo o mogolo wa rena wa beine ye hubedu o be a ka no di duma.Tumo ke selo se se mpe kudu. E ka senya tlhago ya go loka. Ga ke rate go senya tlhago yaSizwe. Ke nna mogwera wa gagwe wa potego. Ke tla dula ke mo hlokomela le go netefatša gore ga a lekege. Ntle le seo, geSizwe a ka tla mo, a ka no kolotiša tšhese, gomme seo nkase se dire. Tšhese ke selo se sengwe; mola segwera e le selo se sengwe, gomme ga tša swanela go gakantšhwa. Le mantšu a a fapana ka mopeleto ebile a ra dilo tša go fapana. Bohle ba a tseba.”

“Wa tla wa bolela gabotse!” a realo mosadi warapolasa wa tša maswi, a itšhelela maswi ka galaseng ye kgolo. “E re ke bolele gore ke kwa ke potuma ge ke go theeleditše. Go swana le go ba ka kerekeng.”

“Batho ba bantšhi ba phela gabotse,” gwa arabarapolasa wa tša maswi ,”efela ke batho ba mmalwa fela bao ba bolelago gabotse. Go thata kudu go bolela gabotse, ka fao wa bona gore ke monna wa go loka.” O ile a lebelela morwa wa gagwe ka mahlo a bogale go putla tafola, yo a ilego a kwa a inyatša a inamišahlogo, a hwibila a thoma go llela ka teyeng ya gagwe.

Kgaolo ya 4

“Kanegelo e felela fao?” gwa botšiša Legotlo la Mohlakeng.

“Aowa,” gwa araba Leakabosane. “Ke mathomo ao.”

“Gona o swana le batho ba kgale,” a realoLegotlo la Mohlakeng. “Matšatši a batho ba go tseba go anega kanegelo ba thoma ka mafetšo, gomme ba ya mathomong, ba fetša ka bogare. Wo ke mokgwa wo moswa. Ke kwele se letšatši le lengwe go mosekaseki yo a bego a sepela maribeng a noka ya rena le lesogana. O boletše ka yona nako ye telele, ke dumela gore o be a bolela nnete, ka gobane o be a na le diporele tše ditalalerata ka hlogo ya letwadi, gomme nako le nako ge lesogana le bolela se sengwe, o be a araba ka go re ‘Phoo!’. Efela tšwela pele go anega. Ke rata rapolasa wa tša maswi kudu,”a realo Legotlo la Mohlakeng.

Leakabosaneo ile a gogela moya ka teng gomme a tšwela pele.

Sizwe yo monnyane o ile a thoma go šoma gape, morago ga gore mafula a fokotšege. O ile a lema a tšhela monontšha tšhemong gomme a bjala dimela tša gagwe. O be a šoma go thoma e sa le mesong go fihlela le sobela. O šomile go fihlela phatla ya gagwe e elela sethitho le diatla tša gagwe di tlala maphone.

Go se go ye kae ke ge dipeu di ntšha mahlogedi ka godimo ga mabu, a lebelela letšatši. Dikhabetšhe e be e le tše dikgolo bjale ka hlogo ya ngwana, mola mehlare ya dinawa e itata ka legora.Kua mmotong rapolasa wa tša maswi o ile a lemoga gore tšhemo ya Sizwe e be e tsogile. O ile a botša mosadi wa gagwe gore o tla ya go etelaSizwe.

“Ka lebaka la eng, o na le pelo ye botse kudu!”a realo mosadi wa gagwe,”o dula o gopolela batho ba bangwe. Ke kgopela gore o sepele le seroto se segolo gore o boye le merogo.”

Ka fao rapolasa wa tša maswi o ile a theoga mmoto a swere seroto letsogong la gagwe.

“Dumela, Sizwe yo monnyane,” a realo rapolasa wa tša maswi.

“Thobela,” a realo Sizwe a khuname sepeteng ka myemyelo ye kgolo.

“O be o phela bjang selemong ka moka?”gwa botšiša rapolasa wa tša maswi.

“Ke leboga go botšišwa,” a realo Sizwe,”gabotse kudu. Mafula a ile a ntlholela bothata, efela bjale ke thabile, le merogo ya ka e gola gabotse.”

“Re be re fela re bolela ka wena ka selemo, Sizwe,”a realorapolasa wa tša maswi ,”re ipotšiša gore o phela bjang.”

“Le tloga le na le botho ruri,” a realo Sizwe,”Ke be ke gopola gore o ntebetše.”

“Sizwe, o a mmakatša,”a realo rapolasa wa tša maswi. “Bagwera ga ke ba lebalana. Ke bobotse bja segwera.”

Rapolasa wa tša maswi o ile a lebelela gohle. “Dikhabetšhe tša gago di bogega botse bjang!” a realo.

“Di tloga di kgahliša ka nnete,” a realoSizwe, “ebile ke na le mahlatse go ba le tše dintši bjalo. Ke ya go di rekišetša morwedi wa meyara. Ka tšhelete yeo ke tla kgona go reka kariki yaka gape.”

“Wa reka kariki ya gago gape? Go ra gore o e rekišitše? Ga se bohlale seo!”a realo rapolasa wa tša maswi.

Kgaoloya 5

“Ee, nnete ke gore,” a realoSizwe, “Ke be ke gapeletšega. Ke be ke hloka tšhelete ya go reka borotho ka lebaka la mafula. Ke thomile ka go rekiša jase yaka ya mokgopha ka rekiša le tšhaene ya silibera gomme mafelelong ka rekiša kariki. Efela ke ya go di reka gape ka moka ga tšona.”

“Ke tla go fa kariki yaka,”a realo rapolasa wa tša maswi. “Efela ga e kgahliše. Lehlakore le lengwe le robegile gomme le maotwana a na le bothata, efela le ge go le bjalo ke tla go fa yona. Ke jo rata go go fa. Batho ba bantši ba tla bona eke ke setlaela go dira se, efela ke dumela gore go fa go bohlokwa go bagwera. Le gona ke itheketše kariki ye mpsha.”

“Ga o timane,” a realoSizwe yo monnyane gomme sefahlego sa gagwe sa phadima ka lethabo. “Nka lokiša lehlakore ka ge ke na le lepolanka ka mo mohlahlaneng.”

“Lepolanka!”a realo rapolasa wa tša maswi ka lethabo.”Ke a le nyaka go thiba lešoba legoreng la ka. Ge ke sa e lokiše dinku di tla šwahla. Ke mahlatse a makakang gore o bolele ka lona! Go makatša kudu ka fao tiro ye tee ye botse e išago go ye nngwe. Nna ke tla go fa kariki gomme wena wa mpha lepolanka la gago. Le kgale e feta lepolanka ka boleng, efela segwera sa nnete ga se lemoge tšeo. O nape o late lepolanka le nna ke tla lokiša legoralehono lona le.”

“Le bjalo,”gwa fetolaSizwe yo monnyane. O ile a kitimela mohlahlaneng wa gagwe a tšea lepolanka.

“Ga se lepolanka le legolo kudu,” a realo rapolasa wa tša maswi a le lebeletše, “gape ke tšhoga gore morago ga go lokiša legora la ka wena o tla hloka la go lokiša kariki, efela seo ga se phošo yaka. Gona bjale, ge ke go fa kariki ya ka, ke dumela gore o tla rata go ntefa ka dikhabetšhe. Seroto ke se. O se tlatše kudu gape.”

“Se tlale kudu?”gwa botšiša Sizwe yo monnyane ka go nyama, ka ge e le seroto se segolo, gomme o tseba gore ge a ka se tlatša, a ka no se hwetše tšhelete ye e tla lekanago jase ya gagwe ye a ratago go e reka gape.

Kgaoloya 6

“Ee,”gwa fetola rapolasa wa tša maswi, “ka ge ke tlile go go fa kariki ya ka, ga ke gopole gore go kgopela dikhabetšhe tše mmalwa ke kgopelo ye kgolo. Nka no ba ke foša, efela ke gopola gore segwera, segwera sa nnete, ga se na go ikhola gofe goba gofe le gatee.”

“Mogwera wa ka wa thatego, mogwera wa ka yo mogolo,”gwa fetola Sizwe yo monnyane, “Nka upša ka tšea kgopolo ya gago go na le gore ke hwetše jase ya ka ya mokgopha gape.”O ile a kitima a rema dikhabetšhe tše hlano tša botse a tlatša seroto sarapolasa wa tša maswi.

“Šala gabotse,Sizwe yo monnyane,”a realo rapolasa wa tša maswi a namela mmoto a rwele lepolanka legetleng a swere le seroto sa boima ka seatleng.

“Šala gabotse,” a realo Sizwe yo monnyane a thoma go epa ka lethabo. O be a thabetše kariki ye a tlago ba le yona.

Ka letšatši la go latela Sizwe o be a ntšha dikgopa lefelong le a bjetšeng sepenetšhe ge a ekwa rapolasa wa tša maswi a mmitša a le tseleng. Sizwe o ile a kitimela tlasetšhemong ya gagwe aokamela ka legora.Rapolasa wa tša maswi o be a rwele saka ye kgolo ya tšhese mokokotlong wa gagwe.

“Dumela Sizwe yo monnyane,”a realo rapolasa wa tša maswi, “naa o ka kgona go iša saka ye ya tšhese mmarakeng?”

“Ijoo, tshwarelo hle,” a realo Sizwe, “ke tloga ke swaregile lehono. Ke swanetše go hlagolela merogo ya ka kamoka”

“Seo se ka se šome,”a realo rapolasa wa tša maswi.”Gopola gore ke go fa kariki ya ka, go gana ga gago ga go laetše bogwera.”

“Aowa, o se realo hle,”gwa fetola Sizwe yo monnyane.”Nkase ganeeng goba eng yeo e bolelago.” Sizwe o ile a kitimela ka rantaboleng ya gagwe go tšea kefa ya gagwe, gomme a sepela a rwelesaka ya boima ya tšhese magetleng a gagwe.

Go be go fiša kudu. Sizwe o ile a lapa kudu pele a fihla toropong a ba a swanelwa ke go dula fase gore a khutše. Mafelelong o ile a fihla mmarakeng a rekiša tšhese ka theko ya botse. O ile a boela gae ka pela a tšhaba gore a se kopane le bahlakodi tseleng.

Kgaolo7

Letšatšing la go latela e sa le mesong rapolasa wa tša maswi o ile a tla go tšea tšhelete ya tšhese, efela Sizwe yo monnyane o be a lapile kudu a sa le mpeteng.

“Mehlolo,”gwa hlaloša rapolasa wa tša maswi, “o sebodu. Go se dire selo ke sebe se segolo ebile ga ke rate bagwera ba ka ba fetoga dibodu. Hle o se belaele ka tsela ye ke bolelago le wena ka yona. Segwera sa botse se tla ba gona bjang ge go sa bolelwe nnete? Mang le mang a ka go kgotsofatša le go go reta, efela mogwera wa nnete o bolela tša go se thabiše, ka gobane o tseba se a se lokišago.”

“Tshwarelo hle,” a realo Sizwe yo monnyane, a pikitla mahlo a gagwe, “ke be ke lapile kudu ka fao ke bego ke jo dula mpeteng ke theeleditše melodi ya dinonyana. Ke kgona go šoma gabotse morago ga go theeletša melodi ya dinonyana.”

“Gona, ke thabela seo,”a realo rapolasa wa tša maswi, a le gare a phaphatha Sizwe o monnyane ka mokokotlong, “ka gore lehono ke nyaka gore o tle go thiba lešoba la legora la ka.”

Sizwe o monnyane wa Modimo o be a dumile kudu go ya go šoma tšhemong ya gagwe, ka ge a be a nyaka go bjala dieie.

“Naa ge nkare ke swaregile ke tla be ke sa laetše segwera?” a botšiša ka lentšu la go fokola.

“Gona,”gwa fetola rapolasa wa tša maswi ,”Ga ke bone e le kgopelo ye kgolo, ka gore ke tlile go go fa kariki ya ka, efela ge o gana nna mong ke tla thiba lešoba la legora.”

“Aowa! Ga go kgonege,”gwa fetola Sizwe yo monnyane. O ile a tsoga a apara a ya polaseng ya maswi.

O šomile fao letšatši ka moka go fihlela le sobela, ka nako ya ge rapolasa wa tša maswi a etla go hlola gore mošomo o sepela bjang .

“Agaa!”a realo rapolasa wa tša maswi ge a bona gore legorale thibilwe,”mošomo o mobotse ke o motho a o direlago babangwe.”

“Ke mahlatse go go kwao bolela,” gwa araba Sizwe yo monnyane, a dutše fase a iphumula phatla, “ke mahlatse a magolo. Ga ke bone nka ba le dikgopolo tše di botse bjalo.”

“Aowa! Di tla tla,”a realo rapolasa wa tša maswi .”Ga bjale o kgona go bontšha segwera ka ditiro, efela letšatši le lengwe o tla ba le teori.O ka ya gae wa ya go ikhutša bjale, ka gore gosasa mesong ka mahwibi ke nyaka gore o reile dikgomo tša ka o di iše mohlahlaneng di yo gamiwa maswi.”

Sizwe yo monnyane wa Modimo o tsogile ka mahwibi mesong ya letšatši le latelago.O reitše dikgomo tša rapolasa wa tša maswi a di iša mohlahlaneng gomme a fetša nako ye ntši mesong a di gama. O boile gae a lapile ka fao a ilego a swarwa ke boroko setulong.

Kgaolo ya8

“Ke tla ba le nako ye botse ka tšhemong ya ka lehono,”a gopola bjalo Sizwe ge a tsoga mesong ya letšatši la go latela, le ge matsogo a gagwe a be a le bohloko ka lebaka la go gama dikgomo.

Efela ga se a ka a kgona go hlokomela merogo ya gagwe, ka ge mogwera wa gagwe wa rapolasa wa tša maswi a be a fela a etla a mo fa mešomo ya go tšea nako ye ntši, goba a re a mo thuše polaseng. Sizwe o be a tshwenyegile kudu, a nagana gore merogo ya gagwe e tla belaela gore o e lebetše, efela o ile a ikgothatša ka go gopola gore rapolasa wa tša maswi e be e le mogwera wa gagwe o mogolo yo ebilego a tla mo fakariki ya gagwe.

Ka fao Sizwe yo monnyane o ile a šomela rapolasa wa tša maswi kudu, gomme rapolasa wa tša maswi a bolela dilo tše dintši tše di botse ka ga segwera. Sizwe o ngwadile tšohle ka pukung gomme a bala mantšu ka moka bošego, ka gore e be e le moithuti yo mobotse.

Bošego bjo bongwe bja marega bja go tonya, Sizwe yo monnyane o be a oretše mollo ge a ekwa motho a kokota ka maatla lebating.

“E swaetše go ba e le mosepedi, “gwa gopola Sizwe yo monnyane a kitimela lebating. Efela e be e le rapolasa wa tša maswi a swere thotšhe ka seatleng se sengwe a swere patla ka go se sengwe.

“Dumela Sizwe yo monnyane,”a realorapolasa wa tša maswi, “Ke mo bothateng bjo bogolo. Mošemane wa ka yo monnyane o wele godimo ga llere a gobala. O swanetše go bona ngaka, efela e dula kgole gape go a tonya bošego bja lehono. Ka fao ke bona go le kaone gore e be wena o latago ngaka go se ye nna. Akere o a tseba gore ke tlile go go fa kariki yaka, ka fao go maleba gore o ntirele se sengwe go ntefa.”

“Ke nnete,”gwa fetola Sizwe yo monnyane.”Ke kwa ke hlomphegile ge o biditše nna. Ke tla ya. Nkadime thotšhe ya gago ka ge go le leswiswi ka fao ke tšhoga gore nka wela ka moeding.”

“Ke kgopela tshwarelo hle,”gwa fetola rapolasa wa tša maswi, “thotšhe ye ya ka ke ye mpsha gomme ge e ka hlagelwa ke se sengwe e tla ba tobo ye kgolo go nna.”

“Se belaele, ke tla kgona,”a realo Sizwe yo monnyane ka go laetša bogale. O tšere jase ya gagwe le kepisi ya gagwe yehubedu ya borutho. O ile a itata molala ka sekhafo se setelele gomme a sepela.

Kgaoloya 9

Bošego go tontše kudu, go na le ngwedi wa seripa! Sizwe o be a sa bone gabotse, efela morago ga go sepela diiri tše tharo, o ile a kokota lebating la ngaka.

“Ke mang?”gwa botšiša ngaka.

“Ke Sizwe yo monnyane, Ngaka.”

“O nyaka eng, Sizwe o monnyane?” gwa botšiša ngaka.

“Morwa wa rapolasa wa tša maswi o ikgobaditše gomme o nyaka gore o tle gona bjale,” gwa araba Sizwe.

Ngaka o theogile go tšwa ngwakong wa ka godimo a ya ka paesekele a lebile ngwakong wa rapolasa wa tša maswi. Sizweo ile a sepela a le tee a ya gae.

Efela maru a go fifala a ile a khupetša ngwedi gomme Sizwe yo monnyane a gakwa ke tsela. O ile a puputla a leba thoko ga noka, lefelong la go ba kotsi. Ka mathoko ohle a noka go be go le magaga a manamelelo gomme Sizwe yo monnyane a wa go tšwa lereibeng gomme a wela ka meetseng a go elela. Jase ya gagwe ya boima e mo gogetše tlase ka meetseng gomme a nwelela. Letšatšing la go latela badiši ba dipudi ba ile ba bona setopo sa gagwe se phaphametše ka godimo ga meetse.

Polokong ya Sizwe yo monnyane, rapolasa wa tša maswi ke yena a bego a le mollimogolo.

“Ke be ke le mogwera wa gagwe yo mogolo,” a realo rapolasa wa tša maswi.” Go maleba gore ke di gogele pele.” O ile a sepela pele ga lepokisi la mohu moo a bonwago ke bohle a iphumula megokgo ka sakatuku.

“Lehu la Sizwe yo monnyane ke tobo ye kgolo,” a realo mosadi wa rapolasa wa tša maswi.”Re tla phela bjang ntle le merogo ya gagwe?”

“Tobo ye kgolo,”gwa fetola rapolasa wa tša maswi . “Ke ka lebaka la eng, nkabe ke mo file kariki ya ka, bjale ga ke tsebe gore ke dire eng ka yona. E eme tseleng kua gae gape e robegile nkase e rekiše. Nkase sa fana ka selo gape. Ka mehla motho o sokolela go rata go fa.”

“Agaa?” a realo Legotlo la Mohlakeng, morago ga go hema kudu.

“Agaa, ke mafelelo,” a realo Leakabosane.

“Efela, go diregile eng ka rapolasa wa tša maswi?” gwa botšiša Legotlo la Mohlakeng.

“Hei! Ga ke tsebe ka nnete,” gwa fetola Leakabosane,”ebile ga ke na taba.”

“Go laetša gabotse gore ka tlhago ya gago ga o na kwelobohloko,” a realo Legotlo la Mohlakeng.

“Ke bona gore ga o kwe molaetša wa kanegelo ye,” a realo Leakabosane.

“Eng?”gwa botšiša Legotlo la Mohlakeng.

“Molaetša,” gwa boeletša Leakabosane.

“O ra gore kanegelo e na le molaetša?” gwa botšiša Legotlo la Mohlakeng.

“Ee,” a realo Leakabosane.

“Ka nnete,” a realo Legotlo la Mohlakeng ka pefelo”. Ke gopola gore nkabe o mpoditše seo pele o thoma. Nkabe ke sa theeletša. Gabotse, nkabe ke rile ‘Phoo!’ bjalo ka mosekaseki. Le ge go le bjalo, nka bolela bjale. O ile a goeletša, “Phoo!” a šikinya mosela, a nyamelela ka mahlakanokeng.

“O ratile bjang Legotlo la Mohlakeng?” gwa botšiša lepidibidi.

“Ke mmefedišitše,” gwa araba Leakabosane. “Ke mo anegetše kanegelo ya go bolela ka maitshwaro.”

“Ee! Go kotsi go dira seo,” a realo lepidibidi. Morago a tsena ka meetseng a emiša hlogo go kgahliša Leakabosane.