Gannyanenyana | Nal'ibali

Gannyanenyana

Author

Wendy Hartmann

Illustrator

Shân Fischer

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

E rile ge Sibu a hudugela iLanga Avenue, Mdi Magona a botša baagišane go tliša bonnyanenyana bja se le bonnyanenyana bja sela, go mo amogela. Ka fao Sibu o ile a ba le bagwera. O be a ba rata le bona ba mo rata.

Ka madimabe go be go na le selo se tee seo se bego se befediša bohle. Ka nako ye nngwe Sibu o be a ethimola. Meethimolo ya gagwe e be e le ye mebe lefaseng ka bophara. Ge a be a eme lebating la legae la gagwe le lennyane a thoma … ethiaa, ethiaa, ethiaa, … aaah, aah …, batho bohle ba be ba tlalelwa.

Mesong ye mengwe, Sibu o ile a bula lebati la gagwe la ka pele. Katse ye ntsho e ile ya kitimela ka ntle gomme Sibu le yena a tšwa. O ile a emiša hlogo ya gagwe, a bula molomo a re, “Ah, aaah …”

“AOWA!” gwa goeletša Mdi Magona. “O seke wa mo dumelela a ethimola. Lekga la mafelelo leo a ethimotšego, o lahletše diaparo tša ka tšeo di bego di hlatswitšwe mohlakeng. Mo emiše gonabjale!”

“AOOWAAAAA!” gwa goeletša Mna Samson. “Lekga la mafelelo leo Sibu a ethimotšego o patlamišitše dirosa tša ka tše di hubedu ka moka ga tšona. E be e le tše di botse di loketše go ka rekišwa. Mo emiše!”

“Ah, AAAH, AAAAH …” a realo Sibu.

“Aoooowaaa!” gwa goeletša Jabu le Nozi. “Lekga la mafelelo leo a ethimotšego o fošeditše mošomo wa rena wa gae kgakala. Morutiši ga se a re tshephe ge re mmotša gore ke ka lebaka la moethimolo.”

“Ka pela! Re tla leka bonnyanenyana bja se le bonnyanenyana bja sela gore a emiše go ethimola,” a realo Mna Magona a swere phekese ka seatleng. O ile a swara nko ya Sibu ka phekese.
Little bit 1

“Aa, aaah … E a nkgobatša! E tloše hle,” a realo Sibu.

Mna Samson o ile a tlišetša Sibu galase ya meetse. “Swara nko ya gago o nwe meetse a” a realo.

Kala, kala. Sibu a metša gomme a thoma go gohlola.

“Ka pela,” a realo Jabu a swere sekotlelo sa bogobe. “Eja bogobe bjo.”

“Bo tla dira gore molomo wa gago o dule o dira se sengwe,” a realo Nozi, “gomme nko ya gago e binabine.”

“Aaaaaa …” a realo Sibu a kgarameletša sekotlelo kua kgole. “Ah, aaah …”

Gomme batho bohle ba ile ba no ema, le go lebelela, gomme ba leta.

Katse ye ntsho ye nnyane yeo e bego e dutše lebotong e ile ya lebelela le go leta. E be e tseba gore go tlo direga eng gabotse. Diaparo di tla fofa, maloba a patlama, mošomo wa gae wa fofa, gomme dilo tše tharo tša bohlokwa di tla direga. Boya bja yona le maledu a yona a tla phaphasela moyeng o montši. Mohlaba o tla fokela mengeng ya lebota …gomme … se se kaonekaone go feta tšohle … magotlo a tla tšwa a tšhaba. E be e swerwe ke tlala.

“Aaaaah … atšŠŠHH …” Batho bohle ba ile ba khunama ba leka go khuta. “THIAAA!” a ethimola Sibu.

Diaparo di ile tša fofela moyeng. Maloba a ya tlase, a patlama mabung. Mošomo wa gae wa Jabu le Nozi o ile wa fofela kgakala. Gomme seo se ilego sa thabiša katse ye ntsho ke gore magotlo a ile a tšwela ntle.
Little bit 2

“Se se ka se tšwele pele. Re swanetše go dira se sengwe. Naa o jele selo sa go dira gore o ethimole?” gwa botšiša Mdi Magona.

“Aowa,” gwa araba Sibu.

“Naa o ile wa dupa se sengwe?” gwa botšiša Mdi Magona.

“Aowa,” gwa araba Sibu.

“O dirile eng?” gwa botšiša Mna Samson.

“Ke dirile se ke se dirago mesong ye mengwe le ye mengwe ya Mokibelo,” a realo Sibu. “Ke tsogile gomme ka hlapa. Ke jele dijo tša go fihlola. Ke ile ka dula setulong sa ka ka bala puku ya ka, gomme bjalo ka mehla le mehla, katse yela ye ntsho ye nnyane e ile ya tla go ntumediša.”

Batho bohle ba ile ba retologa ba lebelela katse ye ntsho.

“Naa ke katse ya gago?” gwa botšiša Mdi Magona.

“Aowa!” a realo Sibu.

“Ke ya mang?” gwa botšiša Mdi Magona. Batho bohle ba ile ba šikinya dihlogo.

“Gona re tla swanela go e koba. Lebelela, jesi ya gago ye tšhweu e tletše boya bjo boso,” a realo Mna Samson a šupa.

“Ga o kwane le dikatse, Sibu,” a realo Mdi Magona. “Ke ka lebaka leo o ethimolago. Re tla swanela go rakediša katse yela.”

“Aowa,” ba realo Jabu le Nozi mmogo. “Re tla ya le yona gae. Mma o rile re ka no ba le katse.”

“Le beakanya go e thibela bjang gore e se ye ntlong ya Sibu?” gwa botšiša Mdi Magona.

“Gabonolo,” a realo Jabu. “Re tla dira se o phelago o se bolela.”

“Ka nnete? Gona ke eng seo?” gwa botšiša Mdi Magona.

“E fe bonnyanenyana bja se le bonnyanenyana bja sela go e amogela,” gwa fetola bana.

Batho ka moka ba ile ba myemyela.

Jabu and Nozi ba ile ba ya go katse ye ntsho ye nnyane, ba kgwatha boya bja yona gomme ba bolela mantšu a boleta. Bohle ba ile ba makala ge katse e emelela e ba latela go ya gae.

“Aaaah,” a realo Mdi Magona ka boikgokgomošo. “E šoma ka dinako tšohle.”

“Bjale,” a realo Sibu, “Ke tla dira setšhuu sa nama ya kgomo go keteka GA GO SA NA YO A ETHIMOLAGO.”

Mathapameng ao baagišane ba dula go dikologa mollo gomme ba ja setšhuu sa bose sa Sibu.

Bjale katse ye ntsho ye nnyane? Hee, e be e iketlile kudu e ekwa borutho go ka tshwenya Sibu. E tsebile gore ntlong ya Jabu le Nozi, e tla dula e hwetša bonnyanenyana bja se le bonnyanenyana bja sela, le lerato le lentšintši.