Lepogo, moswe le legotlo | Nal'ibali
Home | Node | Lepogo, moswe le legotlo

Lepogo, moswe le legotlo

Author

Wendy Hartmann

Illustrator

Mieke van der Merwe

Translator

Mpho Masipa

Kgalekgale diphoofolo ka moka di be di otile. Ke ka gobane go be go se na dijo tše di lekanego. 

 

Efela, moswe, mosadi wa gagwe le bana ba gagwe ka moka ba be ba none kudu. Ba be ba bonala ba se ba swarwe ke tlala le gatee. Wa bona, Moswe o be a le bohlale kudukudu. O hweditše letsha leo le sa išego la go tlala dihlapi, efela a se botše motho le o tee. Mesong ye mengwe le ye mengwe o be a eya letsheng a tla le tša go lekana yena le ba lapa la gagwe. 

 

Lepogo o be a otile gape a swerwe ke tlala. O be a dula a nyaka dijo. Ka letšatši le lengwe o bone Moswe gomme a lemoga gore o nonne. 

 

“Mmmm,” a realo Lepogo. “Go direga eng fa? Ke swanetše go hlokomela Moswe wo.” 

 

Gomme, mesong ya go latela a khuta ka gare ga mabjang a matelele kgauswi le ntlo ya Moswe. Mafelelong Moswe a tla. O be a sepela ka go nanaya a swere seroto sa go bonala se le boima kudu. Lepogo o ile a taboga a tšwa ka gare ga bjang bjo botelele. 

 

“O swere ENG ka serotong?” Lepogo a goeletša. 

 

“Oo! Eee … dikgong! Ke iša dikgong gae,” a realo Moswe. Efela o lebetše goreLepogo o na le nko ya botse ya go kgona go dupelela TŠOHLE. 

 

“Aowaowa,” gwa ngongorega Lepogo, “Ke kwa monkgo wa dihlapi gomme ke tla di ja ka moka ga tšona.” 

 

Moswe o tseba gore ga a na lebelo bjalo ka Lepogo, wa lebelo le legolo. Efela Moswe o be a le bohlale KUDU. 

 

“Go lokile,” a realo Moswe. “A re dule fase moriting wo wa mohlare.” Ba dutše fase gomme Moswe a šišinya, “Nkane o sa gotše mollo ge nna ke eya go tšea letswai, pepere le oli gae, gomme ra tla ra ipshina ka dijo tša bose mmogo.” 

 

“Ke kgopolo ye botse,” a realo Lepogo a fofa go yo topelela dikgong tša mollo. 

 

Gomme, Moswe a ya ntlong ya gagwe. Ka pejana a boa le letswai, pepere le oli. O tlile le thapo ya go tia ye telele. O beile dilo tšohle fase gomme a thoma go gadika dihlapi. 

 

“Lepogo,” a realo, “a re bapale moraloko re sa emetše dihlapi gore di butšwe. Re tla diriša thapo ye. Re tla bofana mohlareng. O ka bofelela nna pele. Ge ke re, ‘NYEFIŠA’, o tiiše thapo. Ge ke re, ‘TIIŠA’, o nyefiše thapo.” 

 

Bjalo, ke tsela ya go fošagala ye. Bohle ba a tseba gore tiiša ke tiiša nyefiša ke nyefiša. Efela Lepogo o be a swerwe ke tlala. O be a nagana gore moraloko o tlo dira gore nako e sepele ka bjako go fihlela dihlapi di butšwa. 

 

“Ke kgopolo e botse,” a realo Lepogo. 

 

Moswe a furalela mohlare. “Go lokile, o itokišitše, NYEFIŠA!” 

 

Lepogo a fofela godimo a bofelela Moswe mohlareng. Ka morago Moswe a goelela, TIIŠA!” gomme Lepogo a bofolla thapo go lokolla Moswe. 

 

“Bjalo, Lepogo, ke sebaka sa gago,” a realo Moswe. 

 

Lepogo a furalela mohlare a re, “NYEFIŠA!” 

 

Moswe a bofelela Lepogo mohlareng a tiiša. 

 

Ka morago Lepogo a goelela, “GO LOKILE, TIIŠA!” Efela, go na le gore a bapale moraloko ka fao a o hlalošitšego ka gona, Moswe a tiiša thapo go dikologa Lepogo. A e tiiša gore Lepogo a se lokologe. 

 

“Aowa!” Lepogo a goeletša. “Bjale moraloko wo o ntapišitše.” 

 

Moswe o ile a sega. A dula mollong a ja dijo tša gagwe. O rile go fetša a tšea dihlapi tša go šala a ya go di fa ba lapa la gagwe. 

 

Lepogo la rora, la rora la rora. “THUŠAAANG!!!” Lepogo a goeletša a nyaka thušo mosegare le bošego bjohle. Ga go yo a tlilego. 

 

Bjale, go Lepogo ka mahlatse gwa se felele fao. Mesong o ile a rora gape, “THUŠANG! THUŠAAANG!!!” 

 

Gabjale, Legotlo le ile la tla gomme la bona Lepogo. 

 

“O dira eng fa, o bofeletšwe mohlareng?” Legotlo la botšiša. 

 

“Ke be ke bapala moraloko wa nyefiša le tiiša le Moswe gomme o ntlogetše fa gore ke bolawe ke tlala,” a realo Lepogo. “Ka kgopelo, hle, ntokolle. O na le meno a bogale, o ka loma thapo ye.” 

 

Moswe a kwela Lepogo bohloko, efela o be a tseba gore ge a lokolla Lepogo go tla jewa yena. “Ga ke na bonnete,” a realo Legotlo. 

 

“Ka kgopelo, hle,” Lepogo a kgopela. “Ke bile mo mosegare le bošego. Ke nyorilwe ebile ke swerwe ke tlala.” 

 

Legotlo la batho. O be a na le pelo ya go loka efela a le setlaela. A thoma go loma thapo. A e lomaloma mahuto a ema. Ga se gwa direga selo. Lepogo ga se a šutha. Legotlo la loma mahuto ohle go fihlela Lepogo a lokologa. 

 

“RAAAAAA!” Lepogo la rora. Go na le gore le leboge, le leka go swara legotlo. “RAAAA!” la rora gape le foša lerofa la gagwe le legolo. 

 

Legotlo la batho la lla la tsena ka moleteng wa kgauswi. Le dirile ka bjako le ge e se bjako bjalo. Manala a bogale e Lepogo a mmetha mokokotlo pele a sobelela ka moleteng. 

 

E sale go tloga nako yeo meswe le mapogo ga ba boledišane. Magotlo le ona ga a bolediše Mapogo. Magotlo le ona ga a boledišane le meswe ka gobane meswe ke yona e thomilego bothata. 

 

Gomme e sale go tloga ka letšatši leo, magotlo a batho, a na le methaladi boyeng bja ona. Gomme bohle ba tseba gore ke mengwapo ya marofa a Lepogo.