Home | Node | Letsatsi le bodutu la Abuti Mmutla

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Letsatsi le bodutu la Abuti Mmutla

Author

Helen Brain

Illustrator

Ditshwantsho ka Samantha van Riet

Translator

E fetoletswe ke Hilda Mohale

“Ekare nka be ke sa ye sekolong kajeno,” ha rialo Abuti Mmutla ha a tsoha. “Ke lakatsa eka nka be ke dula hae mme ke robala letsatsi lohle.”

 

Ka mane ka kitjhineng Nkgono Mmutla o ne a ntse a pheha motoho. “Phakisang, bana,” a hoeletsa. “Dijo tsa hoseng di se di lokile.”

 

“Re a tla, Nkgono,” ha araba Ausi Mmutla, a tlola ho theoha betheng. Ausi Mmutla kamehla o dula a batla ho ya sekolong.

 

“Ha ke ikutlwe hantle, Nkgono,” Abuti Mmutla a rialo. “Hlooho ya ka e a opa le leoto la ka le bohloko, ebile mmetso wa ka o bohloko esitana le setsu sa ka.”

 

Nkgono a mamela motjheso wa hae ka ho beha letsoho hloohong ya hae. “Ha ho letho le phoso ka wena mona,” a rialo. “A ko tsohe o apare.”

 

Abuti Mmutla a theoha betheng. Ka pele a lahlela dieta tsa hae ka ntle ho fensetere. “Ha ke bone dieta tsa ka tsa sekolo,” a rialo a hoeleditse. “Nkeke ka kgona ho ya sekolong ke sa rwala dieta.”

 

Ausi Mmutla o ne a mmone. “Mmutla towe o thibaneng ditsebe,” a omana.“O no leka ho di pata. Jwale, phakisa. Re tla siuwa ke nako.”

 

Abuti Mmutla a ja motoho wa hae. Yaba o ya ntlwaneng a dula moo. “Mala a ka a bohloko, Nkgono,” a lla. “Mala a ka a loma ha bohloko. Nke ke ka kgona ho ya sekolong.”

 

Nkgono a tla le botlolo ya hae e kgolo ya moriana o babang. “Ha se moo,” a rialo, “enwa dikgaba tse pedi tsa moriana ona mme mala a hao a tla fola.”

 

“Tjhe, tjhe, tjhe,” ha hoeletsa Abuti Mmutla. “Mala a ka ha a sa loma jwale.”

 

“Ho lokile tsamayang he,” ha rialo Nkgono, a ba fa dijo tsa bona tsa sekolong. “Le ithute ka matla le tsebe ho kgutla le le bohlale.”

 

Abuti Mmutla a hulanya maoto kamora kgaitsedi ya hae. Kgaitsedi ya hae o ne a tlolatlola a tantsha a qhomaqhoma tseleng e yang sekolong, empa yena o ne a hulanya maoto a sithabetse moyeng. “Ha ke batle ho ya sekolong,” a korotla. “Ke batla ho kgutlela dikobong.”

 

Ba qetella ba fihlile hekeng ya sekolo. “Tsamaya hantle, Abuti,” ha rialo Ausi Mmutla, a mathela ka hare.

 

Abuti Mmutla a sheba kwana le kwana. Ho ne ho se motho ya mo shebileng. Kapele a ipata kamora sehlahla. A dula moo, a kgutsitse tu! Mme a emela hore tshepe e lle mme bohle ba kene ka diphaposing tsa sekolo. Yaba o mathela lapeng. A kena ka fensetere ya kamore a fihla betheng ya hae mme a kena dikobong. Ho se hokae a be a se a kgalehile a bile a kgona.

 

Ka hora ya leshome le motso o mong Abuti Mmutla o ne a se a kgathetse ke ho robala. O ne a tshwerwe ke bodutu jwale. A nyarela ka ntle ho lemati la kamore. Nkgono o hokae? Jowe. O ne a dutse ka kitjhineng, a enwa teye le Mof Pela wa moahisane. Abuti Mmutla a fehelwa. Ho ne ho tena haholo ho dula o paqame betheng letsatsi lohle.

 

Ka hora ya leshome le metso e mmedi Abuti Mmutla o ne a nyorilwe. A nyarela lemating la kamore. Nkgono o hokae? Tjhe bo. O ne a baka bohobe ka kitjhineng. Abuti Mmutla a fehelwa. O ne a batla metsi a ho nwa le motho eo a ka bapalang le yena.

 

Ka hora ya pele Abuti Mmutla a sheba hape. Jwale Nkgono Mmutla o ne a se a qoqa le Moruti Mopheme. Moruti o ne a eja bohobe boo Nkgono a bo phehileng. Monko wa bona o ne o dutlisa mathe ho Abuti Mmutla. O ne a lakatsa eka a ka ja bohobe boo ba Nkgono, bo tjhesang bo tswang ka ontong. Abuti Mmutla a fehelwa.

 

Ka hora ya boraro Ausi Mmutla a fihla hae a thabile. Abuti Mmutla a tlola ka potlako ho tswa ka fensetere mme a tla a matha lemating le ka pele ka mora kgaitsedi ya hae. “Dumela, Nkgono,” a hoeletsa. “Ke se ke kgutlile sekolong.”

 

“E ne e le letsatsi le monate ka ho fetisisa,” ha rialo Ausi Mmutla. “Re ile ra rutwa ho taka ke senono sa nnete. Re ithutile ho taka dikhomiki. Mme mosuwehlooho wa rona o a nyalwa. O ne a tlile le dinomaphodi le kuku le ditjhipisi bakeng sa bohle. Ho ne ho le monate e le ka nnete, ha ho jwalo, Abuti?”

 

“Ehlile, ehlile,” ha rialo Abuti Mmutla. Pelo ya hae e ne e utlwile bohloko. Ao bathong. Letsatsi le le leng leo a sa yang sekolong ka lona batho ba fuwe kuku sekolong!

 

“Wena o jele kuku e jwang, Abuti?” ha botsa Nkgono.

 

“E ne e le ya tjhokolete,” Abuti Mmutla a bua leshano. “Kuku ya tjhokolete e tlotsitsweng ka kharamele le tjheri ka hodimo.” Ho ja ka ya sekolong, Abuti Mmutla a nahana jwalo. Ekare nka be ke jele kuku eo le nna.

 

Ka yona nako eo ha kokotwa monyako. Titjhere wa Abuti Mmutla, Moftsn Tweba, o ne a eme monyako. O ne a tshwere poleiti e nang le sekotwana se seholo sa kuku e monate.

 

“Dumelang, Nkgono Mmutla,” a rialo. “Ke ne ke utlwile bohloko ha ke elellwa hore Abuti Mmutla o a kula ka letsatsi le monate tjena, hoo ke ileng ka mmolokela sekotwana sa kuku. O ntse a eya jwang? Na o ikutlwa eka o se a tla fola?”

 

Jonna wee. Jwale Abuti Mmutla o ne a le mathateng. A mathela ka kamoreng ya hae, a tlolela ka ntle ka fensetere mme a ya ipata sefateng se tshimong yabo.

 

“Ke yane mane,” Ausi Mmutla a bolella Nkgono. “O ipatile sefateng sa menko.”

 

Nkgono le Moftsn Tweba ba ema ka tlasa sefate. “O thibane ditsebe e le ka nnete mmutla,” ha rialo Nkgono a omana. “O balehile sekolo.”

 

“Ke maswabi, Nkgono. Ke maswabi, Moftsn Tweba,” Abuti Mmutla a lla. “Ke kopa hore le se ke la nkgalefela.”

 

“Re tla tlameha ho o ruta molao,” Nkgono a rialo. “Ke a ipotsa hore ebe re ka etsa eng.”

 

“Ke a tseba,” ha rialo Moftsn Tweba. “Hobaneng o sa nketsetse teye, mme re je ka kuku ena e monate ya tjhokolete? Seo se tla mo ruta hore ho baleha sekolo ke ntho e sa lokang hohang.”

 

Yaba Nkgono o bedisa metsi ka ketlele, mme yena le Moftsn Tweba ba nka dikgaba mme ba arolelana sekotwana seo sa kuku e monate. Molomo wa Abuti Mmutla o ne o dutla mathe mme mala a hae a korotla ke ho kgala, empa ho ne ho se kuku eo a ka e jang. Ke re ho se le lekumanenyana feela.

Ho tloha tsatsing leo Abuti Mmutla a se ke a hlola a baleha sekolo hape. Ke re le hanngwe feela. Ho dula dikobong letsatsi lohle ho ne ho le bodutu haholo!

Eba le boiqapelo!

Nahana hoja Abuti Mmutla a ne a ka etsa qeto ya ho etsetsa Moftsn Tweba karete, eo a neng a tla mo fa yona ha a eya sekolong tsatsing le hlahlamang. O ne a tla ngola eng kareteng eo? Hlahisa hore bana ba etse karete.