Mogwera wa makgonthenthe
Home | Node | Mogwera wa makgonthenthe

Written stories

Mogwera wa makgonthenthe

Author

Ka Jude Daly

Illustrator

Baswantšhi ke Magriet Brink le Leo Daly

Translator

E fetoletšwe ke Mpho Masipa

Layla o be a rata diphasele tša marara. O be a rata tšohle ka ga tšona – go thoma ka seswantšho se se lego lepokising go fihla ka nako ye a tsenyago seripa sa mafelelo lefelong la sona. O be a rata le modumo wa diripa le ka fao di kwagalago ka gona ge a di šutiša tafoleng. Mesong ya Sontaga se sengwe le se sengwe, ge mmago Layla a mo iša bokgobapukung go tšea dipuku tše dingwe tša bokgobapuku, Layla o tšere le phasele.

            Bjale, mošomi wa bokgobapuku o beile diphasele ka moka šelefong ya ka morago ga teseke ya gagwe gomme ka Mokibelo o mongwe le o mongwe ge Layla a kgopela go lebelela phasele ye a ka e adimago, mošomi wa bokgobapuku o tlo re, “Ijoo, Layla, o rata diphasele kudu!” Gomme Layla o be a se na taba ka gobane o BE a rata diphasele kudu!

            Mekibelo ye mentši ka morago ga go ya bokgobapukung, Shireen, mogwera wa potego wa Layla, o ile a tla go bapala. O be a le kgauswi le go ba mogwera wa makgonthe wa Layla, ge e se selo se tee fela – Shireen o be a swanetše go kgona tšohle.

            Mesong ya Mokibelo o mongwe, Layla o kgopetše phasele ya lenonghlapi la Afrika ka bokgobapukung. Seswantšho se be se bontšha nonyana e le godimodimo lefaufaung le maphego a phatlaladitšwe kudu e swere hlapi ka monatleng wa yona. Phasele e be e na le diripa tše dintši go feta diphasele tšohle tšeo Layla a ilego a di dira. E sego seo fela, diripa e be e le tše dinnyane go feta diphasele tšohle tšeo Layla a ilego a di dira. Layla o be athabile kudu! Efela Shireen o be a sa thaba ka gobane Layla o be a nyaka fela go thoma go bopa diphasele.

            “Ga ke nyake go dira diphasele tša go bolaiša bodutu,” a realo Shireen. “Go ka ba bjang ge re ka bapala lebenkele-lebenkele.”

            “Go lokile,” a realo Layla, “gomme re tla dira phasele ya ka ka morago.”

            “Ke tla ba morekiši wa ka lebenkeleng,” a realo Shireen, “ka gobane ke seo ke se kgonago kudu, gomme wena o ka ba moreki wa ka.”

            Ka pejana, ya ba gore Layla o dirišitše tšhelete ya gagwe ka moka. Gomme Shireen a re, “A re bapale maokelo.”

            “Aowa,” a realo Layla. “Ke bapetše lebenkele-lebenkele. Bjale a re dire phasele ya ka.”

            Efela ka lebaka le lengwe, Shireen o be a sa nyake go dira phasele, ka fao a re, “Gona bjale a re bapale maokelo gomme re tla dira phasele ka morago ga nako ya matena.”

            Gomme ba dirile bjalo.

            “Ke tla ba ngaka,” a realo Shireen.

            “Aowa, o be o le morekiši wa ka lebenkeleng,” a realo Layla. “Nna ke tla ba ngaka.”

            “Efela, o ka se be ngaka,” a realo Shireen, “ka gobane ke kgona bongaka kudu.”

            Gomme, Shireen a ba ngaka Layla a ba molwetši!

            E rile ge Ngaka Shireen a thoma go hlahloba molwetši, a tsikiditla molwetši gomme molwetši a sega. Ngaka Shireen o ile a goeletša, “Iketle, nka se sa bapala le wena gape.”

            Efela pele Ngaka Shireen a befelwa kudu, mmago Layla a ba bitša gore ba tle goja dijo tša matena.

            “Ke dumela gore le a iphina basetsana,” a realo mmago Layla.

            “Ee,” a realo Layla a le kgauswi le go loma roti ya go rothiša mare e tletše phinate patha, kherote ya go kreithiwa le disaltana. “Ge re fetša goja dijo tša matena re ya go bapala phasele ya ka.”

            “Ga ke nyake go dira phasele ya gago,” a realo Shireen.

            “Efela o ntshepišitše,” a realo Layla.

            “Efela ga ke sa nyaka bjale. Ke nyaka go khalara,” a realo Shireen.

            Gabjale, Layla o be a lapišitšwe ke polelo ya Shireen ya go re, “Ke-nnamakgona-tšohle” gomme o befetšwe ka ge a sa phethagatše ditshephišo tša gagwe. Go be go se seo se tlo mo paledišago go dira phasele. Ka morago ga dijo tša matena, Layla a fa Shireen puku ya go khalara le dikherayone gore Shireen a e khalare ge yena a dira phasele. Efela ka pukung ya go khalara go be go šetše seswantšho se tee fela seo se sego sa khalarwa gomme Shireen a fetša ka pela. O ile a e emiša a bontšha Layla a re, “O dira ka go nanya!”

                  “Ke ka gobane phasele ye e bothata,” a realo Layla.

            “Nka e dira ka lebelo go feta wena,” a realo Shireen.

            “Go lokile,” a realo Layla, “ge ke fetša, o tla leka go e dira re go bone!”

            “Go lokile,” a realo Shireen, “ge fela ke nyaka.”

            Layla o rile go fetša go dira phasele a e hlahlamolla a e ntšha ka diripa. O ile a bušetša diripa ka moka ka lepokising ka ntle le seripa sa go ba le leihlo la lenong go sona. Gomme a fa Shireen lepokisi.

            “Ke le,” a realo, “ke sebaka sa gago bjale.”

            “Ga ke dume go e dira,” a realo Shireen.

            “Efela o ntshephišitše!” a realo Layla.

            “Aowa, ga se ka go tshephiša!” Shireen a goeletša. “Ke rile ge nka nyaka bjale ga ke nyake.”

            “Mogongwe ga o nyake ka gobane ga o kgone diphasele,” a realo Layla.

            “Ke a kgona!” Shireen a goeletša. “Ke tseba diphasele kudu!”

            “E dire ge,” a realo Layla.

            Shireen a ubulela Layla lepokisi. “Ke tla e dira,” a realo Shireen, “ge fela o ka ya go bapala ka ntle. Ke tla go bitša ge ke feditše.”

            Layla o ile ka ntle gomme a thala diswantšho mohlabeng ka thatana mola ka kua gare, Shireen a butše lepokisi la diphasele gomme a thoma ka go retolla diripa tša phasele lehlakore la diswantšho la ba ka godimo.

            Ka kua ntle, Layla o hweditše seripa sa thapo ya kgale gomme a e bofa go dikologa mohlare wa lokwata gore ge Shireen a fetša go dira phasele ba bapale kgati. Efela ka kua gare, Shireen o be a palelwa ke go kopanya diripa tša phasele. O be a duma o kare nkabe a sa bolela gore o a di kgona. Ka bjako, a hlahlamolla seripa sa phasele seo a bego a se dirile a bušetša diripa a moka ka lepokising. O ile a kitimela ka ntle a bitša Layla yo a bego a le

godimodimo mohlareng wa lokwata, “Ke feditše!”

            “Ka moka ga yona?” gwa botšiša Layla.

            “Ee,” a realo Shireen gomme a thoma go namela mohlare.

            “Ema!” Layla a goeletša. “Ke a fologa go tla go e bona.”

            “Efela ke šetše ke phuthile phasele,” a realo Shireen.

            “Ka lebaka la eng?” gwa botšiša Layla.

            “Gore o se swanele ke go e phutha ka morago,” a fetola Shireen.

            “Eya,” a realo Layla, “efela go diragetše eng ka seripa se?” A emiša seripa sa go ba le leihlo la lenong go sona seo a bego a se swere.

            Shireen o ile a homola tuu. A dula mohlareng a ipona e le setlaela.

            Ka moragonyana, Layla a goeletša, “Hee, akanya gore ke hweditše eng, dikenywa tša lokwata tša go butšwa tše dingwe. O a di nyaka le wena?”

            “Ee, hle,” a realo Shireen ka lentšwana la bodutwana.

            Layla a fologela kalaneng ya tlasenyana fao Shireen a bego a dutše fase gomme a mo fa tše dingwe. Gomme ba dula fao, ba ja dilokwata le go bona bokgole bjoo ba ka tshwelago dithapo gona.

            Shireen a tshwela kgole kudu.

            “O tloga o kgona kudu,” a realo Layla.

            “Wena,” a realo Shireen, “o mogwera wa makgonthenthe.”

 

E ba le boitlhamelo!

Dira phasele ya gago! Ripa seswantšho makasineng goba kuranteng – goba o ithalele sa gago. Thala seswantšho seripeng sa khatepote gomme o thale methaladi go yona go e arola ka palo ye o e nyakago ya diripa tša phasele. Bjale ripa methalading. Kopanya diripa o gomme bope phasele ya gago goba o efe mogwera gore a e bope.