Home | Content | Zaqala kanjani izindaba

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Zaqala kanjani izindaba

Endulo, kwakukhona inkosikazi eyayihlala nomndeni wayo emzini oseMbusweni wakwaZulu.

Umndeni wawehlela olwandle olukhulu njalo ngeSonto.

Inkosikazi yayipheka phansi ngesikhathi umyeni wayo eyobheka izinkuni ezikhishelwe ngaphandle ulwandle ukuze abaze izinto ezinhle:

izinyoni, abantu, kanye nazo zonke izinhlobo zezilwane. Phakathi nesonto umndeni wawusebenza kanzima bese uhlala eduze nomlilo ebusuku.

Kwakuba mnyama kakhulu ukuthi bangasebenza noma badlale noma babaze, futhi sasisuke sisekude isikhathi sokulala.

Kanti lesi kwakuba yisikhathi izingane ezicela ngaso umama wazo ukuthi azixoxele indaba…