Zaqala kanjani izindaba | Nal'ibali
Home | Content | Zaqala kanjani izindaba

Zaqala kanjani izindaba

Endulo, kwakukhona inkosikazi eyayihlala nomndeni wayo emzini oseMbusweni wakwaZulu.

Umndeni wawehlela olwandle olukhulu njalo ngeSonto.

Inkosikazi yayipheka phansi ngesikhathi umyeni wayo eyobheka izinkuni ezikhishelwe ngaphandle ulwandle ukuze abaze izinto ezinhle:

izinyoni, abantu, kanye nazo zonke izinhlobo zezilwane. Phakathi nesonto umndeni wawusebenza kanzima bese uhlala eduze nomlilo ebusuku.

Kwakuba mnyama kakhulu ukuthi bangasebenza noma badlale noma babaze, futhi sasisuke sisekude isikhathi sokulala.

Kanti lesi kwakuba yisikhathi izingane ezicela ngaso umama wazo ukuthi azixoxele indaba…