Ka fao dikanegelo di thomilego ka gona | Nal'ibali
Home | Content | Ka fao dikanegelo di thomilego ka gona

Ka fao dikanegelo di thomilego ka gona

Kgalekgale, mosadi o be a dula le lapa la gagwe motseng wa Mmušo wa Zululand.

Ka Sontaga se sengwe le se sengwe maloko a lapa a be a eya lewatleng le legolo.

Mosadi o apeile dijo mollong mola monna wa gagwe a nyaka magong a go tshwewa ke lewatle gore a betle dilo tše botse:

dinonyana, batho le mehuta ka moka ya diphoofolo. Gare ga beke ba lapa ka moka ba be ba šoma gabotse gomme mathapama ba dula, ba dikologile mollo.

Go be go fifetše kudu gore motho a ka šoma goba a raloka goba a betla, efela e sale ka pela go ka ya malaong.

Ka nako yeo bana ba ile ba kgopela mmagobona go ba anegela kanegelo …