Home | Content | Ka fao dikanegelo di thomilego ka gona

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ka fao dikanegelo di thomilego ka gona

Kgalekgale, mosadi o be a dula le lapa la gagwe motseng wa Mmušo wa Zululand.

Ka Sontaga se sengwe le se sengwe maloko a lapa a be a eya lewatleng le legolo.

Mosadi o apeile dijo mollong mola monna wa gagwe a nyaka magong a go tshwewa ke lewatle gore a betle dilo tše botse:

dinonyana, batho le mehuta ka moka ya diphoofolo. Gare ga beke ba lapa ka moka ba be ba šoma gabotse gomme mathapama ba dula, ba dikologile mollo.

Go be go fifetše kudu gore motho a ka šoma goba a raloka goba a betla, efela e sale ka pela go ka ya malaong.

Ka nako yeo bana ba ile ba kgopela mmagobona go ba anegela kanegelo …