Home | Content | Ukwenza ubuyatha

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukwenza ubuyatha

Ngenye imini eyayinetha, ilixesha lekhefu labantwana esikolweni, kwanyanzeleka ukuba abantwana mabahlale ngaphakathi eziklasini. Bathi bakugqiba ukutya, abanye abantwana bagqiba kwelokuba benze umdaniso we-hip hop kunye.

Kwaba mnandi ke apho de uTara wathi, “Ndiyazi emasikwenze, masidanise ezidesikeni!”

Waxhumela edesikeni waze… watyibilika waya kuwa phantsi!

‘Awu, awu, iqatha lam,’ wakhala uTara. ‘Liyaqaqamba!’

Abahlabo bakaTara babaleka ngokukhawuleza baya kukhangela utitshala wabo…