Home | Content | Ukwenza into ewubuwula

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukwenza into ewubuwula

Ngelinye ikhefu lasesikoleni elalinetha kakhulu zonke izingane kwadingeka ukuthi zihlale ngaphakathi kwegumbi lokufundela. Ngemuva kokuba seziqedile ukudla, ezinye izingane zanquma ukuthi zizenzele umdanso we-hip hop omusha.

Kwakumnandi kwaze kwaba ngesikhathi uTara ethi, “He, niyazi ukuthini, asidanse phezu kwamadeski!”

Wagibela phezu kwedeski wase… eshibilika ewela phansi!

“Eshu, eshu, iqakala lami,” kukhala uTara. “Liyavutha!”

Abangani bakaTara bagijima bayobheka uthisha wabo…