Home | Content | Tšhabo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Tšhabo

Kgale, lekgema le lebe le ile la utswa bana ba babedi la ba dira makgoba.

Letšatši lohle ba be ba apea ba hlwekiša ebile ba hlatswa le diaparo tša lona tša go nkga.

Lekgema le be le sa ke le notlela lebati, ka ge le tseba gore legokobu la lona le be le ka se dumelele basetsana ba tšhaba.

Nonyana ye e be e na le mahlo a bogale kudu, gomme e be e botša lekgema tšohle tše e di bonego.

Bošego bjo bongwe, e rile ge lekgema le se gona, bana ba dula ba hebaheba. “Re ka se tsoge re tšhabile!” Neo a sebela Nunu.

“Ge re ka leka, nonyana yela e tlo botša lekgema!” Ba nagana sebakanyana. Gomme Nunu a re, “Ke a tseba! A re …

Tšhabo | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.