Home | Content | Ukuqhwesha

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukuqhwesha

Mandulo phaya, isigebenga esikhohlakeleyo seba abantwana ababini sabenza amakhoboka aso.

Yonke imihla, imini yonke babepheka, becoca baze bahlambe iimpahla zaso ezinukayo.

Isigebenga sasingazange salutshixa ucango, kuba sasizazi ukuba unomyayi,

osisilo-qabane sesigebenga wayengasoze abayeke abantwana bazimele.

Le ntaka yayinamehlo abukhali kakhulu, kwaye yayisixelela isigebenga yonke into eyibonayo.

Kwesikabhadakazi ngabusuku buthile, xa isigebenga sasirhona ngamandla kobunzulu ubuthongo, abantwana bahlala besebezelana.

“Soze sikwazi ukuqhwesha apha!” wasebeza uNeo esitsho kuNunu. “Laa ntaka iya kusixelela isigebenza nje ukuba siqale ukukuzama oko!”

Bacinga okomzuzwana. Waza uNunu wathi, “Ndiyazi, masi … 

Ukuqhwesha | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.