Home | Content | Paleho

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Paleho

Kgakgale, ledimo le leng le kgopo le kile la utswa bana ba babedi mme a ba etsa makgoba a hae.

Letsheare lohle ba ne ba pheha ba hlwekisa ntlo ba bile ba hlatswa diaparo tsa hae tse nkgang.

Ledimo leo le ne le sa notlele lemati, hobane o ne a tseba hore lekgwaba leo a neng a le ruile le ne le sa tlo ba tlohela ba balehe.

Nonyana ena e ne e ena le mahlo a bohale, mme e ne e bolella ledimo lena tsohle tseo e di boneng.

Ka bosiu bo bong, ha ledimo le kgona haholo, bana ba itsheba. “Re keke ra hlola re kgona ho baleha!” ha hweshetsa Neo a bua le Nunu.

“Nonyana yane e tla bolella dimo hang feela ha re ka leka!” Ba dula ba nahana nakwana. Yaba Nunu o re, “Ke a tseba! Ha re …

Paleho | Nal'ibali

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.