Ntatauwane ya ditlakala | Nal'ibali
Home | Content | Ntatauwane ya ditlakala

Ntatauwane ya ditlakala

Mesong ye mengwe le ye mengwe, tatago Siraaj o otlela theraka. Ga se theraka ya go tlwaelega ka ge e ntšha meetse ebile e na le diporaše tša nkgokolo tše dikgolo botlaseng bja yona kgauswi le maotwana. Tatago Siraaj o re ke ntatauwane ya ditlakala ye kgolo ya go ja ditlakala tša go tlogelwa ke batho mebileng gomme ya hlatswa ya ba ya gohla mebila! O re ke ntatauwane ya botse ka gore e swara ditlakala fela le ditšhila gomme ge nkabe e se gona re be re tla ba bothateng bjo bogolo!

Tatago Siraaj o rata go anega kanegelo ya letšatši le lengwe ge ntatauwane ya ditlakala ya botse e be e fokola gomme ya swanela go išwa karatšheng go lokišwa. Letšatšing leo o tsogile, a hlapa a apara go itokišetša go ya mošomong, a ja difihlolo, a thoma leeto la gagwe le le telele go ya mošomong ka iri ya 5 mesong. Ge a le gare a sepela, tatago Siraaj o ile a lemoga se sengwe sa go mmotša gore letšatši la lehono le ka se swane le matšatši a mangwe a mošomo. O ile a bona…