Home | Content | Isigebenga senkunkuma

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Isigebenga senkunkuma

Qho kusasa utata kaSiraaj wayeqhuba itraki. Yitraki yesiqhelo ngoba itsaza amanzi  yaye ineebrashi ezinkulu ezirawundi phaya ezantsi kufuphi namavili. Utata kaSiraaj uthi sisigebenga esikhulu senkunkuma esitya inkunkuma eshiywa ngabantu esitalatweni ethi ihambe ikorobha izitalato! Uthi sisigebenga esilungileyo ngoba sibamba inkunkuma nokungcola yaye ukuba besingekho, thina besiza kuba sengxakini!

Utata kaSiraaj uthanda ukubalisa ngemini apho esi sigebenga silungileyo sasingaphilanga khona, saze safuneka ukuba sisiwe egaraji. Ngaloo mini wavuka, wanxiba, walungiselela ukuya emsebenzini, wadla isidlo sakhe sakusasa waze wathi chu ukuya emsebenzini ngo-5 ekuseni. Wathi njengokuba ehamba nje esiya emsebenzini utata kaSiraaj, kwakho into emxelela ukuba olu usuku luza kwahluka kwezinye iintsuku zempangelo. Wabona…