Home | Content | Kunganjani...?

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Kunganjani...?

Ngobunye ubusuku ngesikhathi ubaba kaDavid efika ekhaya evela emsebenzini, bobabili babezizwa belambile.  Kodwa uDavid wayebukeka engcole kakhulu ngenxa yokudlala ngemuva kokuphuma kwesikole!

‘Isikhathi sokuthi ugeze,’ kusho uBaba.

‘Angifuni ukugeza kulobu busuku, ngiyabonga, Baba,’ kusho uDavid.

‘Hhayi-ke, ngeshwa kumele ugeze!’ kusho uBaba. ‘Angazi… Kunganjani ugeze masinyane ngesikhathi ngipheka isidlo sakusihlwa?’

‘Kodwa ngifuna ugeze nami,’ kusho uDavid ebukeka edangele.

‘Bese senzenjani ngokupheka isidlo sakusihlwa?’ kubuza uBaba. “Sizophekeka kanjani?’

‘Kunganjani sipheke isidlo sakusihlwa ndawonye egumbini lokugezela?’ kucebisa uDavid…