Thaba ya galase | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Thaba ya galase

Thaba ya galase

Author

Kanego-leswa ka Kai Tuomi

Illustrator

Moswantšhi ke Natalie le Tamsin Hinrichsen

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Kgalekgale, lefelo leo le lego maotong a Table Mountain leo gabjale le bitšwago Cape Town, le be le omile le se na selo. Ka nako yeo, go be go thwe Table Mountain e dirilwe ka galase le gore kua godimo ga yona go be go dula pela ya maleatlana, ya go fa batho ditakatso tša bona.

 

Banna le basadi go tšwa mathokong ohle a Afrika Borwa ba ile ba leka go namela thaba ya galase go fihlelela pela ya maleatlana, efela mahlakore a thaba a be a redimoša kudu ka fao ba bego ba ka se kgone go fihla godimo, le ge ba ka leka eng goba eng.

 

Ka letšatši le lengwe, mošemanyana wa go bitšwa Khwezi o ile a fihla Cape Town. O be a nyaka go ya ntlhoreng ya thaba. Bošego bjoo o ile nageng gomme a hwetša Lepogo.

 

“Lepogo,” Khwezi a realo, “ke hloka thušo ya gago. Ge o ka nthuša, ke go tshepiša go tlatša naga ye ya go oma ya go se be le selo ka dimela le diphoofolo. O ka se sa swarwa ke tlala gape.”

 

Lepogo le ile la lebelela mošemane le swerwe ke tlala. “Ke ka lebaka la eng ke swanetše go go thuša? Nka goja wa tseba,” la realo Lepogo le latswa melomo. Lepogo le ile la naganiša taba ya Khwezi la re, “Ka nnete naga ya go tlala dimela le diphoofolo e tlo kgahliša. Ke a dumela. O nyaka eng?”

 

“O kgona kudu go namela, gomme ka marofa a gago, re ka go kgona go fihla ntlhoreng ya thaba ya galase,” a realo Khwezi, a namela mokokotlong wa Lepogo.

 

Ba ile ba sepela nageng, ba putla naga ya go oma, ba ya thabeng ya galase.

 

Kua botlaseng bja thaba, Lepogo le ile la tsenya marofa a lona ka mahlakoreng a galase ya go redimoša, la thoma go namela. Ba tšere nako ye telele ka ge ba ile ba swanela go namela ka go nanya. E rile ge ba fihla gare, Lepogo la hemela godimo. “Ke lapile kudu go ka tšwela pele,” la realo, le ithekga ka galase. “Ga go kgonege go fihla kua godimo, le ge ke na le marofa.”

 

Lenong leo e bego e le nonyana ya go tšhoša, le be le fofa go ba dikologa kua godimo.

 

“Ke na le kgopolo ye botse,” a realo Khwezi, “a re patlame fa re itire e ke re hwile.”

 

Ba ile ba patlama galaseng ba itira e ke ba hwile. Gateetee, Lenong le ile la kotama le nagana gore le hweditše dijo tša bose.

 

“Tša bose bjang,” la realo Lenong. “Mahlatse a makaa!”

 

Hiya!” gwa goeletša Khwezi, a fofa mokokotlong wa Lepogo a itshwareletša ka monatla wa Lenong. O swere a tiiša. Lenong le ile la tšhoga ka makalo gomme la fofela lefaufaung le Khwezi. Lepogo le ba lebeletše ba sobelela gomme la redimogela tlase ka thoko ga thaba ka go nanya.

 

“O nyakang go nna?” gwa botšiša Lenong leo le fofago ka bothata.

 

“Lenong,” a realo Khwezi, “o ka nkiša ntlhoreng ya thaba? Ge o ka nkiša ke tla tlatša naga ye ya go oma ya go se be le selo ka dimela le diphoofolo. O ka se sa swarwa ke tlala.”

 

“Ke taba ye botse yeo,” la realo Lenong, “ebile ke swerwe ke tlala kudu. Go lokile, ke tla leka go fofa ke go iše ntlhoreng ya thaba ya galase.”

 

Gomme Lenong la fofišetša Khwezi lefaufaung. Ba tšere nako ye telele efela mafelelong ba fihla ntlhoreng ya thaba. Khwezi o ile a fofa mokokotlong wa lenong a fofela bogodimo bja papetla bja thaba ya galase.

 

“Dumela,” la realo lentšu la silika.

 

Khwezi a bona pela ya gauta e dutše godimo ga khušene ya matšoba a maphepolo a mannyane, e eja seripa se setelele sa bjang bjo boserolane.

 

“O swanetše go ba o le pela ya maleatlana,” a realo Khwezi.

 

“Ke nna,” a realo pela. “O lakatsa eng? Nka go dira mohumi yo mogologolo, goba mogongwe o nyaka go ba botse goba go tuma.”

 

Khwezi o ile a nagana ka dilo tšohle gomme a nagana ka Lepogo, le Lenong, le batho ka moka ba go dula lefelong leo gabjale re le bitšago Cape Town.

 

“Aowa,” a realo Khwezi, “ke lakatsa go tlatša naga ye ya go oma ya go se be le selo ka dimela le diphoofolo.”

 

“Ge o realo,” a realo pela ya maleatlana, a penya leihlo.

 

Gwa kwagala lešata la POP! Gomme malakabje a gauta a tlala leratadima. Khwezi o ile a tswalela mahlo a gagwe gomme ge a a bula gape, thaba e be e se sa na galase, e be e le hlaga gape le tlhago yeo e tletšego ka dimela tše dibotse tše dintši, ka fao di lego ka gona lehono. O ile a lebelela nageng kua kgojana, gomme a bona dimela le diphoofolo. Lenong le ile la kgabola ka myemyelo ye kgolo. Khwezi o ile a lebelela pela ya gauta, efela e be e nyameletše.

 

O rile ge a le tseleng ya go fologa thaba, Khwezi a hwetša Lepogo le robetše moriting wa mohlare.

 

“O šomile,” a realo Lepogo a otsetše.

 

Khwezi o ile a mo phaphatha a tšwela pele go fologa thaba. Khwezi o rile ge a fihla botlaseng a kopana le lešaba la batho le mo tumiša, la mo rwala magetleng. Ba bile le moletlo wo mogolo ba keteka. Ka morago ga nako ye telele batho ba bantši ba ile ba tla go dula nageng ya go dikologa Table Mountain, gomme ba dira toropokgolo yeo ka moso e tlo bitšwago Cape Town.