Phindulo le lephotse | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Phindulo le lephotse

Phindulo le lephotse

Author

Kai Tuomi

Illustrator

Natalie and Tamsin Hinrichsen

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Letšatši le be le lebelelega bjalo ka legapu la go butšwa le le nnyane lefaufaung ka godimo ga hlogo ya Phindulo. O be a rata go sepela lešokeng a theeletša dinonyana ge di opela mehlareng. Efela lehono go fapana le matšatši a mangwe. Go be go na le lešata le legolo la go tšwa ka garegare ga lešoka. Le be le kwagala bjalo ka ngangišano.

Phindulo o ile a latelela lešata go fihlela a fihla molaleng. Mo gare ga molala woo, o ile a bona Tšhwene le Kgabo di hlabelane lešata. O bone gape le lephotse le le G-O-L-O-G-O-L-O. Tšhwene le Kgabo di be di eme ka mathoko a lephotse. Tšhwene e ile ya ntšha meno a yona a magolo gomme Kgabo ya lla ya šikinya hlogo. Ka bobedi bja tšona di be di bonala di befetšwe kudu.
Phindulo and the pumpkin aw01 (2)

“Dumelang,” a realo Phindulo. “Go direga eng?”

“Phindulo,” a realo Kgabo, “Tšhwene o na le megabaru.”

“Aowa, hle” a realo Tšhwene. “Kgabo o na le megabaru.”

“Le bonwe ke nna pele,” a realo Kgabo. A emišetša letswele le lennyane thoko ga lephotse.

“Batho wee,” a realo Phindulo. “Emang! Ke be ke gopola gore lena ba babedi le bagwera?”

“Eeh, hmmm,” a realo Kgabo. “Bona mo, re be re sepela ge nna ke tla bona lephotse le le legolo fa. Re ile ra le kitimela bobedi bja rena gomme Tšhwene a mphihlela pele go lona. Bjale o re ke lephotse la gagwe.”

“Ke lephotse la ka!” a realo Tšhwene. “Le swerwe ke nna pele, ka fao ke la ka.”

“Eeh, le bonwe ke nna pele. Ge nkabe e se ka nna nkabe o le fetile o se wa le bona!” a realo Kgabo.

“Aowa, hle,” a realo Tšhwene.

“Ke eng bjale?” gwa botšiša Phindulo. O ile a dula godimo ga bjang mo pele ga bona. Ka morago ga nako ye telele o ile a re, “Ijoo! Ke lephotse le legolo kudu.”

“Re a tseba seo,” ba realo Tšhwene le Kgabo ba kgokološa mahlo.

“Le nkgopotša moapole wa rena,” a realo Phindulo.

“Moapole wa lena?” gwa botšiša Kgabo. “Naa o bolela ka eng, Phindulo?”

“Eeh,” a realo Phindulo, “ngwaga wa go feta, moapole wa ka tšhemong ya rena o dirile diapole tše dintši kudu tša tlala dikhapote ka moka le diroto tša ka mo ntlong. Le morago ga ge tše dintši re di jele ebile re dirile le diphae ka tšona, go ile gwa no šala tše dintši tša mma, tate le nna. Di nyakile go swana le lephotse le.”

“Ee, Phindulo, efela re ile go dira eng ka lephotse?” gwa botšiša Kgabo.

“Ga ke tsebe,” a realo Phindulo. “Efela nka go botša gore re dirile eng ka diapole.”

“Le dirile eng?” gwa botšiša Kgabo.

“Re dirile moletlwana,” a realo Phindulo.

“Moletlwana?” gwa botšiša Tšhwene.

“Go bjalo,” a realo Phindulo. “Re dirile moletlwana wo mogolo. Re memile batho ka moka. Go be go tlile bagwera le baagišane, bokoko, borakgolo, batswala, le batlogolo. Re kgabišitše ntlo ya rena ye nnyane ka diripone le dipalune. Mma o dirile diphae tša diapole tša go ikgetha gomme tate a dira matute a apole a go fola a bose ka diapole tša kgale. Re ile ra bapala meraloko mmogo ra ba ra bina. Go bile bose kudu. Batho ba jele la mpana palega gomme ba be ba thabile.”

“Ke rata meletlwana,” a realo Kgabo

“Gona, nkane re sa dire moletlwana?” gwa šišinya Tšhwene.

“Ke kgopolo ye botse yeo,” a realo Kgabo. “Re ka abelana lephotse gomme ra le ja mmogo!”

“Ke gabotse!” a realo Phindulo, a bile a sega.

Tšhwene o ile a gokara Kgabo.

“Naa o tla tla moletlwaneng wa rena?” Kgabo a botšiša Phindulo.

“Ke rata go tla,” a realo.

Tšhwene le Kgabo ba myemyela ka lethabo. Bagwera ba bararo ba ile ba apea lephotse le legolo. Mongwe le mongwe o dirile dijo tšeo di fapanego. Kgabo o pakile phae ka legogo la gauta le tsina. Tšhwene o ile a dira sopo ya go tšhelwa disepaese. Phindulo o ile a gadika dikokisana tša sinamone le swikiri!

Ba be ba se na diripone le dipalune, efela ba bapetše meraloko ba opela le dikoša gomme ba ja lephotse ka mo ba nyakago ka gona.

Gateetee diphoofolo tše dingwe di ile tša fihla. Tlou o ile a tla le marula a bose le dimake. Thutlwa o tlile le meetse a sediba a maphilo gore ba fetiše dijo tša bose. Le kolobesodi o be a le gona a tlile le dipotata tša bose.

Ka moka ba abelane dijo tša bona le dino. Ka moka ba ile ba sega, ba opela, gomme ba ja go fihlela letšatši le batamela go dikela, o kare ke legapu la go butšwa.
Phindulo and the pumpkin aw02 (2)