Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Peo e nyane

Author

E phetwa hape ke Kirstin Hartmann

Illustrator

Ditshwantsho ka Heidel Dedekind

Translator

E fetoletswe ke Hilda Mohale

Ho kile ha eba le morena ya hodileng. O ne a le bohlale a bile a le mosa. Empa ho ne ho ena le ntho e le nngwe e neng e mo utlwisa bohloko – hore ha a na mora ya ka mo hlahlamang boreneng.  

 

Morena enwa o ne a batla motho ya ka mo hlahlamang boreneng hore a tle a hlokomele naha ya hae le setjhaba sa hae. Ka tsatsi le leng hoseng, ha dipula di qeta ho na, a bitsa bashemane bohle ba baholo mmoho mme a bua le bona.  

 

“Kajeno ke letsatsi le ikgethileng,” a rialo, “nako e se e hlile jwale ya hore ke kgethe morena e motjha mme ke tla kgetha e mong wa lona.” Bohle ba ile ba thaba mme ba qala ho bua ka nako e le nngwe. Morena a phahamisa matsoho a hae, “... empa le lokela ho mamela ka hloko.” Bohle ba thola hang mme ba shebella morena ha a hlalosa seo a batlang hore ba se etse.  

 

“Ke tla fa motho ka mong peo e le nngwe. Le lokela ho jala peo ena, le e nosetse mme le e hlokomele tsatsi le leng le le leng.” Yaba o re, “Ka letsatsi lona lena selemong se tlang, le lokela ho tlisa dijalo tseo le tla beng le di kotutse mme nna ke tla kgetha morena ya ntlhahlamang.” Yaba o nea e mong le e mong wa bona peo e le nngwe.  

 

Njabulo le metswalle ya hae ba ne ba thabile haholo. Kaofela ha bona ba qalella ho bua ka nako e le nngwe.  

 

“Kgaitsedi ya ka o lema poone, kahoo o tla nthusa,” ha rialo moshemane e mong.  

 

“Mme wa ka o tseba ho jala meroho, kahoo o tla mpolella hore ke etse jwang,” ha rialo e mong.  

 

“Malome wa ka o tseba moo re ka fumanang mobu o nonneng teng,” ha rialo e mong hape, “mme hape o tseba mokgwa wa ho leleka dinonyana hore di se ke tsa ja peo.”  

 

Njabulo a itholela a ba mamela.  

 

Eitse ha a ya hae, Njabulo a tshwara peo ya hae ka letsohong la hae. E ne e le nyenyane – e sa fete kgolabolokwe e nyane ka boholo.  

 

“Ke a ipotsa hore ho tla mela eng ho tswa ho wena?” A rialo a bua le peo e nyane.  

 

Ha a hla lapeng a bolella mme wa hae seo morena a se buileng le kamoo bashemane ba bang kaofela ba nang le batho ba tla ba thusa.  

 

“Mmm,” ha rialo mmae. “Nkeke ka kgona ho o thusa. Ke ntho eo morena a kopileng hore e etswe ke wena. Empa,” a eketsa, “nka o fa sena.” Yaba o mo fa pitsana e nyane ya letsopa ho jala peo eo ka hara yona.  

 

Njabulo a theohela ka nokeng mme a tjheka mobu oo a tlang ho o kenya ka pitsaneng eo. Yaba ka monwana wa hae o etsa mokoti o monyane ka hloko mme a sunya peo eo ho ona. Ka hloko a kwahela peo eo ka mobu mme a o fafatsa ka metsi a foreshe a tswang nokeng.  

 

Kamora moo, a fumana sebaka se setle moo a ka beang pitsana eo teng – sebaka se neng se sa tjhese haholo ebile se sa bate haholo. “Ha se moo, peonyana ya ka. Ke tshepa hore o thabile,” a rialo a bososela.  

 

Kamora matsatsi a mmalwa Njabulo a sheba hore na ebe peo ya hae e se e qadile ho mela. Empa ho ne ho se letho le etsahalang. Mobu o ne o ntse o sa kokomoha le ho kokomoha o tshwana le mohla a neng a jala peo eo. Yaba Njabulo o etsa bonnete ba hore mobu o dula o le mongobo ka tsela e lekaneng. Mme a hweshetsa, “Ho lokile, peonyana ya ka, o tla mela ha o se o lokile.”  

 

Empa nako e hlahlamang ha a sheba hape, Njabulo o ne a sa bone le metsonyana kapa mahlaku a hlahellang. Le nako e latelang eo, ho ntse ho se letho. Matsatsi le dibeke tsa feta mme Njabulo o ne a utlwile bohloko ho bona hore peo ya hae ha e mele. O ile a utlwa bohloko le ho feta hobane ka nako eo metswalle yohle ya hae e ne e bua ka dijalo tsa bona!  

 

“Sa ka se feta le leoto la ka!” ha rialo moshemane e mong.  

 

“Sa ka se setala jwaloka maralla lehlabula!” ha rialo e mong. Pelo ya Njabulo e ne e imetswe, empa ha ho seo a ileng a se bua.  

 

Dikgwedi tsa nna tsa feta mme bohle ba ile ba tlameha ho batla dipitsana tse kgolo bakeng sa dijalo tsa bona. Njabulo yena o ne a ntse a ena le yane e nyane eo mmae a neng a mo le yona hobane peo ya hae e ne e eso mele.  

 

Qetellong, ha fihla letsatsi leo bohle ba neng ba lokela ho ya bontsha morena dijalo tsa bona. Pele Njabulo o ne a tshohile. O ne a sa batle ho ya, empa mmae a mmolella hore o tshwanetse ho ya bontsha morena pitsana ya hae. O ne a tseba hore mmae o nepile.  

 

Ha Njabulo a hla tlung ya morena o ne a maketse ke ho bona dijalo tse fapafapaneng tseo metswalle ya hae e di jetseng. Ho ne ho ena le mefuta e fapaneng ya dibopeho, boholo le mebala. Mme tsohle di ne di le ntle.  

 

Njabulo a tshwara pitsana ya hae ka thata mme a buela tlaase, “Ke maswabi peonyana ya ka, ke hlolehile ho o thabisa.” Mme a bea pitsana ya hae fatshe mmoho le tse ding. Yaba o ema ka moraorao ho ba bang moo a neng a nahana hore morena a keke a mmona.  

 

Eitse ha morena a fihla, bohle ba kgutsa. Ba ile ba ema ka motlotlo ba tshepile hore sejalo sa bona se tla kgethwa e le sona se fetang tse ding kaofela.  

 

“Lena ke letsatsi le thabisang ruri,” morena a rialo a buela hodimo. “Ke bona dijalo tse ngata tse ntle mona!” A tsamaya butle a eya hodimo le tlase, a shebisisa dijalo tseo kaofela mme bohle ba mo shebelletse. Hanghang a emisa mme a phahamisa pitsana. E ne e le ya Njabulo. Njabulo a ikutlwa a kula ke ho tshoha.  

 

“Ke pitsana ya mang ee?” morena a botsa. Bohle ba kgutsa. Njabulo o ne a tshohile, a nahana hore morena o tla mo halefela mme a mo leleke. “Ke pitsana ya mang ee?” morena a botsa hape.  

 

Njabulo a hemela hodimo mme a bua a re, “Pitsana eo o e tshwereng ke ya ka, morena ka.”  

 

Bohle ba fetoha ba sheba Njabulo mme bashemane ba bang ba qala ho tsheha, empa ba emisa ha morena a re Njabulo a tle ka pele. Ha a eme hau le morena a utlwa a itshwabetse.  

 

“Lebitso la hao o mang?” ha botsa morena.  

 

“Lebitso la ka ke Njabulo,” a rialo a shebile morena.  

 

Morena a hula moya nako e telele mme a buela hodimo a re, “Ke kgethile morena e motjha mme lebitso la hae ke Njabulo!”  

Njabulo o ne a maketse haholo. Ho tlile jwang? Leha a ne a etse hloko haholo, ha a ka a kgona ho etsa hore peo eo morena a neng a mo file yona e mele.  

Yaba morena o re, “Selemong se fetileng, ke file e mong le e mong wa lona peo ho ya e jala. Ke ile ka le bolella hore le e jale, le e hlokomele mme le tle le yona mona kajeno. Kaofela ha lona le entse seo ke le bolelletseng sona,” a rialo. “Empa, ke ne ke le le peo eo ke e bedisitseng ka metsing, ho bolelang hore dipeo tseo di ne di keke tsa mela. Ha le fumana hore peo ya lona e hloleha ho mela, e mong le e mong wa lona o ile a jala peo e nngwe bakeng sa yona. Kaofela ha lona le ntliseditse dijalo tseo. Kaofela ha lona ntle le Njabulo feela. O mpontshitse hore ha a etsa feela seo ke itseng a se etse, empa o bile a ba le sebete sa ho tshepahala. Ke yena motho eo ke mo kgethang ho ba morena, mme e tla ba morena ya lokileng haholo!”  

Morena a bososela a shebile Njabulo, a tseba hantle hore o entse kgetho e nepahetseng.