Ntatu le Mohlare wa Bommelak | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Ntatu le Mohlare wa Bommelak

Ntatu le Mohlare wa Bommelak

Author

Leo Daly

Illustrator

Alzette Prins

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Kgalekgale – pele rakgolo wa gago le rakgolo wa gagwe le rakgolo wa gagwe gape ba e ba gona – Mosegare le Bošego di be di se na dihlong. Di be di sepela lefaseng bjalo ka wena.

Mesong ye mengwe le ye mengwe, Mosegare o be o tsoga. O be o hlapa sefahlego ka bodibeng bja ka tlase ga Mohlare wa Bommelak. O be o tla sepela go putla lefase gomme gohle mo o yago o be o tliša seetša le borutho.

Diphoofolo di be di ema tša lebelela. Di be di sebelana, “Mosegare ke woo. Bona gore o botse bjang.”

Mathapama a mangwe le a mangwe, Bošego bo be bo tsoga. Bo be bo hlapa meriri bodibeng bja ka tlase ga Mohlare wa Bommelak. Bo be bo tla sepela go putla lefase gomme gohle moo bo bego bo eya, bo be bo tliša pholo le khutšo.

Diphoofolo di be di ema tša lebelela. Di be di sebelana, “Bošego ke bjoo. Bona gore bo botse bjang.”

Ntatu_ 1

Diphoofolo ka moka di be di rata Mosegare le Bošego. Ke phoofolo e tee fela yeo e bego e di hloile gomme leina la yona e be e le Ntatu. O be a bethiša maphego ge a ekwa sehebehebe, “Bona gore ba botse bjang.”

Go na le gore a dumele, Ntatu o rile, “Bjalo, nna? Bonang gore ke botse bjang. Ga go na selo se se botse bjalo ka nna.”

Efela diphoofolo tše dingwe di ile tša no sega. “Ntatu,” tša realo, “wena homola – nonyana ya setlaela. Ga o botse go swana le Mosegare ebile go ga o botse go swana le Bošego.”

Se se ile sa befediša Ntatu kudu. “Ke na le molala wa go phala wa gago, Thutlwa,” a realo. “Le nna ke na le nko ya go phala ya gago, Tlou. Le mahlo a ka a phala a gago, Serunya.”

Se se befediša serunya se sennyane ka gobane o be a belaetšwa ke mahlo a gagwe, efela Thutlwa le Tlou ba ile ba sega Ntatu. “Ke metlae yeo, Ntatu.”

Ntatu a re, “Sefahlego sa ka se botse go feta sa Mosegare le mafofa a ka a botse go feta meriri ya Bošego.” A fofa.

Diphoofolo ge di bona Ntatu gape, o be a kamile mafofa a gagwe a bile a pentile sefahlego. “Bonang,” a realo, “naa sefahlego sa ka ga se botse kudu go feta sa Mosegare? Naa mafofa a ka ga a botse kudu go feta meriri ya Bošego?”

Efela diphoofolo ka moka tša mo sega. Serunya se sennyane sa re, “Ntatu, ga go se o ka se dirago seo se ka dirago gore sefahlego sa gago se be botse kudu go feta sa Mosegare goba mafofa a gago a be botse kudu go feta meriri ya Bošego.”

Ntatu o be a befetšwe kudu.

Mathapameng ao, Ntatu o ile a khuta ka morago ga lešoka gomme a leta. E rile ge bošego bo tsoga, Ntatu a bo latela. O bo lebeletše bo hlapa meriri ka bodibeng bja ka tlase ga Mohlare wa Bommelak.

Ntatu o letile bošego ka moka go fihla ka masa. O lebeletše Letšatši le hlapa sefahlego ka bodibeng bja ka tlase ga Mohlare wa Bommelak. “Bjale ke tseba sephiri sa tšona!” Ntatu a gopola bjalo. “Ge nka hlapa sefahlego sa ka ka bodibeng bja ka tlase ga Mohlare wa Bommelak, se tla ba botse bjalo ka sefahlego sa Letšatši. Gape ge nka hlapa mafofa a ka ka bodibeng bja ka tlase ga Mohlare wa Bommelak, a tla ba botse bjalo ka meriri ya Bošego.”

Efela e rile ge Ntatu a sa re o phonkgela ka bodibeng, gwa kwagala modumo o mošoro wa dira gore a eme.

Mohlare wa Bommelak o ile wa šikinya makala a ona. “Ntatu,” wa realo, “ga go motho le o tee yo a swanetšego go hlapa ka bodibeng bjo ka ntle le Letšatši le Bošego. Ge o ka leka, ke tla go roga. Bjale, sepela o kgotsofatšwe ke seo o lego sona!”

Ntatu o ile a thuthumela ka letšhogo, efela o ile a re, “E le gore ke wena mang o ka botšago nna gore ke dire eng, Mohlare? Ke tla ba botse bjalo ka Letšatši ebile ke tla ba botse bjalo ka Bošego. Ebile ga go se o ka se dirago go thibela seo.”

Ebile ka se, Ntatu a phaphasetša maphego a phonkgela ka bodibeng bja ka tlase ga Mohlare wa Bommelak.

Efela ga se a wela ka meetseng a go fola a bodiba. O wetše ka moleteng wa lerole. Ntatu o be a thabile kudu ka fao a sego a lemoga seo. O ile a phapasetša maphego ka leroleng a ba a tsikitla le sefahlego ka leroleng – gomme a ikwa a le botse kudu.

Ntatu_2“Fao, Ntatu,” wa realo Mohlare wa Bommelak, “go tloga gabjale, o ka se tsoge o hlapile ka meetse. O rogilwe gore o hlape ka lerole bophelo bja gago ka moka. Bjale, sepela o kgotsofatšwe ke seo o lego sona!”

Ka pejana mafofa a Ntatu a mmala a fifala. Sefahlego sa gagwe se ile sa ba se sepududu sa ditšhila. Maphego a gagwe a ile a hunyela gomme maoto a ba a makopana.

Gomme nako le nako ge diphoofolo di bona Letšatši le Bošego di feta, Ntatu o be a lebelela mmung a sa bolele selo.

Efela serunya se sennyane se ile sa hebaheba, “Bona Letšatši gore le botse bjang. Bona Bošego gore bo botse bjang. Gomme bona leeba Ntatu, gore ke o mopududu bjang!”