Mpho ya Ntate bakeng sa letsatsi la tswalo | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Mpho ya Ntate bakeng sa letsatsi la tswalo

Mpho ya Ntate bakeng sa letsatsi la tswalo

Author

Ann Walton

Illustrator

Magriet Brink

Translator

Phetolelo ka Hilda Mohale

“Kajeno ke letsatsi la tswalo la Ntate,” ha rialo Mme.

“O, ke batla ho mo rekela mpho!” ha rialo Alex. “Ebe nka mo fa eng, Mme?”

“Re lokela ho ya lebenkeleng ho ya reka folouro bakeng sa kuku ya letsatsi la tswalo la Ntate,” ha rialo Mme. “Re tla leka ho nahana ka mpho ya Ntate ha re le tseleng e yang lebenkeleng.”

“Ho lokile! Ke tla tshwara mokotlana wa ho ya reka,” ha rialo Alex.

Yaba Alex le mmae ba a tsamaya. Alex a matha ka pele ho mme wa hae tselaneng ya maoto. E ne e le letsatsi le letle. Letsatsi le ne le tjhabile le kganya ho kenella difate tsa paene, le wela dikotolaneng tsa paene tse wetseng fatshe. Alex a thonaka e le nngwe.

“Sheba, Mme. Ke eng ntho ee?” a botsa.

“Ke kotolana ya paene,” ha araba Mme.

“E shebahala eka e na le lepheo,” ha rialo Alex.
birthday present for dad-1-lo res

“E etseditswe hore e kgone ho fofa moyeng e fumane sebaka se setle sa ho mela sefateng se seng sa paene,” ha rialo Mme. “Dikotolana tsena tsa paene tse fatshe di wele dikhounong tsane tsa paene tse sefateng.”

“Na nka latswa e le nngwe?” Alex a botsa mmae.

“Ee, empa re lokela ho e ntsha ka hara kgaketla ya yona pele,” ha araba Mme, mme a tjhwatla kgaketla ka lejwe.

“Ke ena,” ha rialo Mme, mme a fa Alex thotse e nyane.

“E monate!” a rialo. “Na o nahana hore Ntate o tla rata dithotse tsa paene bakeng sa letsatsi la hae la tswalo, Mme?”

“Mohlomong,” ha rialo Mme.

Yaba Alex o thonaka dithotse tse ngata tsa paene mme a di kenya ka hara mokotlana wa diphahlo . Ha ba ntse ba tsamaya, Alex a elellwa hore letsatsi le bentsha majwe a mang. A thonaka le le leng.

“Sheba lejwe lena le sootho, Mme,” a rialo. “Le boreledi ha monate. Na o nahana hore Ntate a ka le rata bakeng sa letsatsi la hae la tswalo?” ha botsa Alex.

“Mohlomong,” Mme a araba.

Yaba Alex o kenya majwe a sootho a boreledi ka hara mokotlana wa diphahlo mme ba tswela pele. Jwale Alex a bona dipalesa tsa naha tse botala ba lehodimo pela tsela.

“Sheba dipalesa tsena, Mme,” ha rialo Alex. “Di na le mmala o tshwanang le wa lehodimo.”

“Ke dipalesa tse nyenyane tse hlaha, mme di shebile ka letsatsing,” Mme a rialo.

Alex a kga e le nngwe. “Na o nahana hore Ntate a ka thabela palesa e botala ba lehodimo bakeng sa letsatsi la hae la tswalo, Mme?” a botsa.

“Mohlomong,” ha rialo Mme.

Alex a kenya palesa e nyane e botala ba lehodimo ka hara mokotlana wa diphahlo.

Ka nako eo, Alex le mmae ba fihla lebenkeleng. Mme a reka folouru ho ya etsetsa Ntate kuku ya letsatsi la tswalo. Hape a reka le dikerese tse nyane tseo a tla di kenya hodima kuku.

Ha ba fihla hae, Mme a baka kuku ya letsatsi la tswalo mme Alex a ntsha dithotse tsa paene le majwe a boreledi le palesa e botala ba lehodimo ka mokotleng.

“Jowee! Bona!,” ha rialo Alex, “palesanyana e botala ba lehodimo e swabane, mme sefahleho sa yona se kwalehile.”

“Ee,” ha rialo Mme. “Dipalesa tse hlaha di rata ho hlahisa difahleho tsa tsona letsatsing, mme di rata ho dula di le mobung.”

“Ao,” ha rialo Alex.

“Hobaneng o sa takele Ntate setshwantsho bakeng sa letsatsi la hae la tswalo?” ha botsa Mme.

“Ke kgopolo e ntle eo,” Alex a bososela,” a lata dikerayone tsa hae le maqephe ao a tlang ho taka setshwantsho bakeng sa Ntate. O ile a taka ntlo e nang le marulelo a mafubedu. Yaba o taka sefate se seholo se setala haufi le ntlo eo. A kenya le tselana ya tshimong ho tloha monyako o ka pele ho isa qetellong ya leqephe, mme a taka dipalesa tse botala ba lehodimo ka thoko ho tselana eo. A taka le lehodimo le letala hodimo leqepheng mme a etsa le letsatsi le leholo le lesehla. Jwale a taka jwang bo botala tlase leqepheng. Qetellong a taka Ntate, Mme le yena ba eme hodima jwang.

Yaba Ntate o fihla lapeng a etswa mosebetsing.

“Mahlohonolo a letsatsi la tswalo, Ntate,” ha rialo Alex a nea ntatae dimpho tsa hae. O ile a qala ka ho fa Ntate dithotse tsa paene. “Ke rata dithotse tsa paene,” ha rialo Ntate.

Ka mora moo a fa Ntate lejwe le sootho le boreledi. “A lejwe le kgethehileng!” ha rialo Ntate. Ke tla dula ke le kentse ka pokothong bakeng sa lehlohonolo!”

Yaba o fa Ntate motako. “O!” ha rialo Ntate. “Ena ke ntlo ya rona le sefate sa rona mme rona ke rona bana! Wena, Mme le nna. Mme ka nnete ke rata dipalesa tse botala ba lehodimo tse mane thoko ho tsela.”

“Dipalesa tseno di botala bo tshwanang hantle le ba lehodimo.” Ha rialo Alex.

“Ke a leboha ka dimpho tsa ka tsa letsatsi la tswalo, Alex,” Ntate a rialo, mme a haka Alex haholo. “Ke nahana hore re lokela ho jala dipalesa tse hlaha tse botala ba lehodimo,” ha rialo Ntate. “Re tla di jala kaofela haufi le tselana ya rona ya tshimong, jwalo feela ka dipalesa tse setshwantshong sa hao.”birthday present for dad-2-lo res

“Ke mohopolo o motle oo!” Alex a rialo. “Ke tla o thusa ho di jala, Ntate!”

Ka mora dijo tsa mantsiboya Mme a bonesa dikerese tse hodima kuku ya Ntate. Ntate a di butswela kaofela ka moya o le mong, fuuuuu! Alex le Mme ba binela Ntate “O hole, o hole”.

“Ke rata ho o etsetsa dimpho, Ntate.” Ha rialo Alex hlathe e lelekisa tsebe.