Moroki wa go bolawa ke bodutu | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Moroki wa go bolawa ke bodutu

Moroki wa go bolawa ke bodutu

Author

Derek Wiid

Illustrator

Magriet Brink

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Dell wa moroki o be a dula toropong ye nnyane kgauswi le lewatle. Dell o be a rata go rokela batho ba mo toropong diaparo tša botse. O be a dula a swaregile ka ge a be a soma gape a roka ka mehla. O be a dula a swaregile ka tsela ye e lego gore o be a sa kgone le go dira segwera. Nnete ke gore o be a hloka le nako ya go kota ditedu tša gagwe.

Mesong ye mengwe, tšhipi ya toropong e ile ya lla gomme Dell a tsoga. O ile a ikotlolla le go edimola ka lešata.

“Lehono ke letšatši la mmaraka,” a realo. “Nka se some goba go roka! Nka se roke diaparo tše diswa. Nka se fetoše diaparo tša kgale gore di lebelelege e le tše diswa. Lehono ke tla reka borotho bjo boswa, jamo ye bose, le dikenywa le merogo ye meswameswa.” A goga moya ka go nyama. “Ke ipotšiša gore,” a nagana, “go na le motho yo a tla mpoledišago mo toropong na.”

 

Dell o ile a tsoga mpeteng a ya go hlapa a ba a gohla meno … bjalo ka ge a be a dira mesong ye mengwe le ye mengwe. O dirile komiki ya kofi le dijo tša go fihlola … bjalo ka ge a phela a dira mesong ye mengwe le ye mengwe. O ile a apara besethe le borokgo… bjalo ka ge a phela a dira mesong ye mengwe le ye mengwe. Efela … ga se a apara hempe goba jase. O be a sa ke a apara ka mokgwa wa go tlwaelega go swana le mang le mang.

Wa bona bjale, Dell wa moroki o na le ditedu tše ditelele kudukudu. Ka gore ga se a ba le nako ya go di kota, ditedu tša gagwe di gotše mengwaga ye masomenne-hlano. E be e le tše ditelele kudu ka fao a kgonago go di tata mmeleng wa gagwe; lekga le tee, a mabedi, a mararo. Ke ka fao a bego a nyaka fela besethe le borokgo. Ditedu di be di mo tutetša marega, di mo dira gore a fole ka selemo.

lt1Mesong yeo ya marega ge Dell a eya mabenkeleng, bohle ba be ba mo lebeletše. Ba be ba phela ba mo lebelela. Ba ile ba retologa gomme ba sepediša ntle le go bolela selo.

“Ditlaela tše,” a ipotša bjalo. “Ke ditedu fela.” O lebetše gore ke ditedu tša go feta tša bohle lefaseng ka bophara. O lebetše gore batho ba be ba sa tlwaela go bona motho a itatile ka ditedu.

Dell o ile a sepediša gore a fetše go reka. Bjalo ka mehleng ga go yo a boledišanego naye gomme o ile a kwa a bolawa ke bodutu kudu.

Ge a le tseleng ya go boya mmarakeng a eya gae, Dell a bona mpšanyana ka thoko ga tsela. E ile ya thuthumela, ya itšhikinya, ya mo lebelela ka mahlo a go nyama.

“Hela,” a realo Dell, “mpšanyana ya batho. Naa o kwa phefo? Naa o timetše?”

Dell o ile a kwela mpšanyana bohloko a ba a efa seripa sa borotho. Mpšanyana ya go swarwa ke tlala e ile ya metša borotho ka pejana ya tšokotša mosela, efela ya no fela e ekwa phefo.

Gateetee Dell a tlelwa ke kgopolo ya bohlale, ye botse.

“Naa go ka ba bjang ge nka ripa seripa sa ditedu ka go apeša sona? Naa di ka go tutetša go fihlela o hwetša tsela ya go ya gae?”

“Hauu, hauu, hauu,” mpšanyana ya goba, tše e kego e kwešišitše tšohle tše a di boletšego.

Ka fao Dell o ile a tšea sekero a ripa seripa sa ditedu tša gagwe. O ile a phuthela mpšanyana ka ditedu gomme a bofa lehuto gabotse. E be e bonala e ke ke jesi ye nnyane. Mpšanyana e be e thabile kudu ka fao e bego e sa fetše go tšokotša mosela le go latswa seatla sa Dell.

Go se go ye kae Dell a kwa motho a goeletša. “Pepere! Pepere! O gokae?”lt2

Lekgarebe la kitimela go Dell le mpšanyana. “Ijoo, Pepere, o mo. Ke be ke tshwenyegile kudu,” a realo.

 “Hee,” gwa nagana Dell, “o tlile go sepela ka lebaka la ditedu tšaka.” Efela ga se a sepele.

“Ke leboga kudu ge o hweditše mpša ya ka,” a realo. “Ke nna Pauline. Hmm … naa ga se wena Dell wa moroki?” a botšiša.

Dell a dumela ka hlogo, efela o be a belaetšwa ke gore o tla reng ka jesi ye mpsha ya mpša ya gagwe.

“Gabotse, naa o ka lebelela se?” a realo Pauline. “Ke kgopolo ye botse bjang! Pepere,” a realo go mpša ya gagwe, “o bonala o tutetše.” Pepere a latswa sefahlego sa gagwe ka lethabo.

“Ke dumela gore go na le dimpšanyana tše dingwe tše dintši tše di nyakago dijesi tša borutho ka ge e le marega bjale,” a realo go Dell. “Le tšona o ka di direla dijesi.”

Dell o ile a dira bjalo. O ile a ripa diripa tša ditedu tša gagwe tše di telele kudu a dira dijesi tša dimpša. Go se go ye kae, ditedu tša gagwe ya ba tše dikopana.

Dell wa moroki bjale o rokile diaparo tše diswa, a roka diaparo tše dingwe ka diaparo tša kgale, le dijesi tša dimpša tše dintši. O dirile le bagwera ba bantši ba baswa. Le bjale, Dell o ile a swanela go ithokela diaparo ka gobane bjale o be a se sa na ditedu tše ditelele tša go mo tututetša ka marega le go mo fodiša ka selemo.