Monyanya | Nal'ibali

Monyanya

Author

Jude Daly

Illustrator

Jiggs Snaddon-Wood

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Papa Smuts e be e le mothei wa dihlapi. Efela, go be go se sa na dihlapi tše dintši bjalo ka pele gomme ka matšatši a mangwe o be a boa gae a se a sware selo. Gona fao Papa Smuts wa batho o tla kwa bohloko kudu.

Ke moo Mma Smuts a tla mo gokarago a re, “Re tla kgona.” Gomme Sannie le Frikkie ba tla mo tlatša, “Re hlwa re kgona, Papa.” Efela ba be ba phela ba kgona ka gobane …

… ga go motho yo a bego a bjala ditamati tše di hwibitšwana, dipepere tše ditalamorogo, dikherotse tša go huhurega le khabetšhe ya go huhurega go phala Papa Smuts, ka thušo ya Sannie le Frikkie.

Gape go be go se yo a ka fetolago, ditamati tše di hwibitšwana, dipepere tše ditalamorogo, dikherotse tša go huhurega le khabetšhe ya go huhurega go ba dijo tša bose go phala Mma Smuts, ka thušo ya Sannie le Frikkie!

Ka letšatši le lengwe la mahlatse, Papa Smuts o ile a swara dihlapi tše hlano. O rekišitše tše nne gomme a ya le e tee gae gore e be dijo tša go lalela.

Papa Smuts o rile ge a feta setolo sa polaseng sa Maria, a botšiša, “Hlapi ke bokae?”

Feast_3low

“O tla ntshwarela, Maria,” a realo Papa Smuts, “efela ke ya rena ya go lalela.”

 

“Go ka ba bjang,” gwa botšiša Maria, “ge o ka iša selo se se fapanego gae, selo sa go swana le disosetše tše? Naa o tla be o se wa ba thakga?”

Papa Smuts o ile a nagana sebakanyana, sebakanyana fela ka gobane disosetše di be di kgahliša kudu! Ka fao, Maria le Papa Smuts ba fana gomme Papa Smuts a sepediša a lebile gae.

E bile lethabo le legolo kudu ge Papa Smuts a botša Mma Smuts, Sannie le Frikkie ka ga letšatši la gagwe la mahlatse. E be e ka re o tlišitše lehumo ka gae, efela, go bjalo.

Mma Smuts o ile a bea disosetše tša go nona tše dipinki ka poleiting ya gagwe ya botse, gomme a e lokela ka khapoteng. O be a tseba gabotse gore o tlile go dira eng ka tšona. O be a tlile go dira Chakalaka ye a sa kago a e dira, gomme ka motsotso wa mafelelo, a ripa disosetše a di lokela a huduga. Ka tsela yeo di be di e ba bose kudu.

Mma Smuts o ile a ripa le go ntšha dilai, a dira ditaese gape a tšhela sepaese ka thušo ya Sannie le Frikkie.

E rile ge Mma Smuts a lokela se le sela, Sannie le Frikkie ba thuša Papa Smuts go beakanya tafola ba kga le ngata ya matšoba a nageng a go sepelelana le yona.

Feast_11low

Mafelelong, ya ba nako ya dijo tša go lalela. Dijo tše di bose bjang!

“Mmm!” a realo Sannie.

“Mmm, mmm!” a realo Frikkie.

Gape, “Hee batho … hee batho!” a realo Papa Smuts. “Ga ke tshephe gore go be go kgonega, efela Chakalaka ye, e bose go feta ye bose ye o kilego wa e apea. Disosetše tšela di hlotše phapano e kgolo!”

Mma Smuts ga se a bolela selo. Efela, ge Papa Smuts, Sannie le Frikkie ba be ba sa swaragana le sengwe ba ka be ba mo kwele ge a be a fegelwa gannyane.

Mma Smuts o ile a ya khapoteng ya morale ka pela. O ile a khupetša disosetše tša go nona tše di pinki gomme a ipotšiša gore a ka be a di lebetše bjang.

Efela o ile a gopola, “Disosetše re tla di ja ka nako ya dijo tša mesong. Re tla ipshina!”

Feast_16low