Lwazi le kariki | Nal'ibali
Home | Story Resources | Multilingual stories | Lwazi le kariki

Lwazi le kariki

Author

Helen Brain

Illustrator

Magriet Brink

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Ka letšatši le lengwe Lwazi o ile a hwetša phorema ya masea ya kgale mo molaleng kgauswi le legae la gagwe. E be e robegile efela e na le maotwana a mabotse a mane. O a ntšhitše a a lebelela. “Nka dira eng ka ona,” a nagana. “Ke a tseba, ke tla dira kariki.”

O ile a ya go mmetli. “Ka kgopelo, Morena, na o ka mpha dikota tša kgale?”

Mmetli o ile a ya mokgobong wa gagwe wa dikota a hweletša Lwazi mapolanka a mararo a kgale. “Ke a,” a realo. “Hlokomela. O se hwetše lefatša.”

Bjale Lwazi o na le maotwana a mane le mapolanka a mararo, efela o be a nyaka thapo.

O ile a ya boemakepe. Go be go na le Mna Smit, motheadihlapi, a laolla senuku leselawatleng. “Mna Smit, naa o na le thapo ya kgale ye o ka mphago yona, ka kgopelo hle?”

“Ke ye,” a realo motheadihlapi. “Dimetara tše pedi. O hlokomele ge o e ripa. O se ithipe monwana ka phošo.”

Bjale Lwazi o na le maotwana a mane, mapolanka a mararo le thapo ya dimethara tše pedi efela o be a hloka dipoutu.

O ile a ya go molokiši wa dikoloi kua Karatšheng ya Granville. “Ka kgopelo, Morena, naa o ka mpha dipikiri le dipoutu?”

“Ke tše,” a realo molokiši wa dikoloi. “O hlokomele. O se ikgobatše ge o bora mašoba.”

Bjale Lwazi o be a na le maotwana a mane, mapolanka a mararo le thapo ya dimethara tše pedi le dipikiri tše mmalwa le dipoutu. O ile a ya ngwakong wa malomeagwe. Malome Rodney o be a na le jarata ye botse ye kgolo, gomme Lwazi a itokišetša go šoma.

Mesong ka moka Lwazi o be a sega a letša hamola, a letša hamola a bora, a bora gape a sega. Ge le thapama o be a lapile kudu, efela kariki ya gagwe e be e sa fela. O be a swanetše go e feila gore e se be le mafatša.
Lwazi-1fin (2)

“O dira eng?” gwa botšiša motswalagwe, Lulu, a eya ka ntle.

“Ke dira kariki,” gwa hlaloša Lwazi.

“Naa ge o e feditše nka e namela?” gwa botšiša Lulu.

“Ge o ka nthuša go e feila,” Lwazi a araba.

Lulu o ile a tšea pampiri ya go feila a feila mahlakore gore a be botse gape a be boreledi.

Bagwera ba Lwazi ba babedi e lego Ismail le McKenzie ba fetile go yena ba be ba eya lebenkeleng. “O dira eng?” ba botšiša.

“Re dira kariki,” ba realo Lwazi le Lulu.

“Naa re ka boya ge e fedile?”

“Ge le ka re thuša,” ba araba.

Bašemane ba tšere pampiri ya go feila ba feila ka gare, ka pele le ka morago gomme gwa ba botse gwa ba boreledi. Kariki e ile ya fela.

“Ke namela pele,” a realo Lwazi, a gogela kariki godimo mmotong.

“Ga go dirwe bjalo,” a realo Lulu. “O rile ke tle.”

“Le rena,” ba realo Ismail le McKenzie. “O rile ka moka ga rena re ka no namela.”

“Ka moka re nyaka go namela!” gwa goeletša Lulu le Ismail le McKenzie.

Ba rile go fihla godimo kua mmotong ka moka ga bona ba namela – Lulu le Ismail le McKenzie ka moka ba nametše gomme ba e swara ba e kgwahliša. “Agaa!” gwa goeletša Lwazi, a kgorometša kariki a boa a e fofela ka morago.

E ile ka lebelo, ba hlabile lešata, ba goeletša ba sega go fihla ge ka pelapela Lulu a re, “Hei lena, go na le mogola! Re e emiša bjang?”

“Ijoo,” a realo Lwazi, “Ke lebetše go dira DIPORIKI!!!”

Tsirrr, kgrrrrr, tirrrr, phaa!

Kariki e thula legora la mathale, gomme bana ba fofa ka godimo ga legora ba fofela mogoleng.
Lwazi-2fin (2)

“Aa, aa, aa,” gwa lla McKenzie, ke nyaka moya, “nko ya ka e bohloko.”

“Ijoo!” gwa lla Ismail, a tloša bjang sefahlegong sa gagwe. “Hlogo ya ka e bohloko.”

“Ijoo, ijoo, ijoo, mokokotlo wa ka o bohloko!” gwa goeletša Lulu a etšwa ka mogoleng.

“Lwazi o kae?” gwa lla Lulu. “E ka ba o ka tlase ga meetse?”

“E ka ba o nweletše?” gwa lla Ismail le McKenzie.

“Ke fano!” a realo Lwazi a lebelela ka godimo ga legora. “Lebelela kariki ye!” Ka thoko ga tsela ke maotwana a mane, mapolanka a mararo, dimethara tše pedi tša thapo le mmoto wa dipikiri le dipoutu.

“Mogwera,” a realo Lwazi. “Re tla swanela go thoma ka leswa.”

“Gabjale” a realo Lulu a iphumula ka morago, “le gopole go lokela diporiki hle.”

Ka moka ba sega.