Letseka le le kaonekaone
Home | Written stories | Multilingual stories | Letseka le le kaonekaone

Written stories

Letseka le le kaonekaone

Author

Ka Wendy Hartmann

Illustrator

Moswantšhi ke Rico

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Koko! Koko! Koko!

“Neo!” a realo Koko. “Lebelela gore ke mang kua lebating hle.”

 Neo. O rile go bula a bona Bella le mmagwe. Bella o be a lla.

 “Molato ke eng?” gwa botšiša Neo. Bella o ile a lla ka go fetiša.

 Koko o ile a kitimela lebating la ka pele. “Tsenang. Bella o llela eng?”

“Ke Noodle,” mmago Bella a realo. “Ga re e bone.”

“Noodle e ile,” gwa sekhumula Bella. “O e bone?”

 “Dula fase,” a realo Koko, a bile a efa Bella thišu. “Iphumule megokgo. Re tla go thuša. Neo, lletša Josh mogala o mo kgopele gore a tle fa hle.”

 Ge Neo a lletša Josh, Koko o ile a dula magareng ga Bella le mmagwe mo sofeng.

 “Le bone Noodle neng la mafelelo?” gwa botšiša Koko.

 “Mesong ya lehono,” a realo Bella. “O be a bapala lepatlelong.”

 “Ka mehla ka nako ya matena o ba ka gae,” a realo mmago Bella.

 “Koko,” a realo Neo, “Josh o rile yena le Hope ba tla fihla fa ka lebelo ka fao ba ka kgonago ka gona.”

 “Re ile go dira bjang, Koko?” gwa botšiša Bella a sekhumola kudu.

 “Ge Josh le Hope ba fihla fa re tla loga leano. Gabjale ka moka re tla nwa teye.”

Gateetee gwa kwagala Koko! Koko! Koko! ye nngwe lebating. Hope o ile a kgoromeletša setulo sa go thwethwa sa Josh ka gare.

“O se belaele, Bella, re tla hwetša Noodle,” a realo Josh. “Ka moka ga rena re tla ba bjalo ka matseka ra e nyaka.”

“Ee,” a realo Koko. “Bjale re fe mehlala, Bella. Re botše gore Noodle e rata go ya kae.”

Bella le mmagwe ba bolela mafelo ka moka ao Noodle e ratago go bapala go ona le go a etela.

“Agaa,” a realo Koko. “Ke tla tsenya Mbali setulong sa gagwe sa go kgorometšwa gomme ka moka ra tšwa ra ya go e nyaka.”

“Mogongwe re swanetše go ya mafelong a go fapana. Se se tla direga ka lebelo,” gwa šišinya Josh. “Koko, ge wena, Neo le Mbali le ka sepela Mmileng wa River, gona Bella le mmagwe ba ka lebelela kua gae le kua lepatlelong gape. Ka morago ba ka ya Mmileng wa School. Nna le Hope re ka ya Mmileng wa Sambals.”

“Ke kgopolo ye botse yeo,” a realo Koko. “O kwagala bjalo ka letseka la nnete, Josh.”

“Ka moka ga rena re swanetše go kopana go gongwe,” a realo Hope. “Ka moka re tla tseba gore go direga eng.”

“Re tla lletšana mogala gatee ge re le gare re lebelela, gomme re ka tla ra kopanela lefelong la mabenkele,” a realo Josh.

“Re ka sepela bjale?” gwa botšiša Bella.

“Bella wa batho,” a realo Mbali, a phaphatha seatla sa Bella.

Bohle ba sepetše ba ya go nyaka Noodle. Hope o ile a kgorometša setulo sa go thwethwa sa Josh pheibementeng. Bobedi bja bona ba ile ba bitša leina la Noodle.

“Ga e gona mmileng wo,” a realo Josh. Mogala wa gagwe o ile wa lla ka morago. “Ke Koko,” a botša Hope, “ke holofela gore ba hweditše Noodle.”

Hope o be a sa kwe gore Koko o botša Josh eng, efela o be a ekwa Mbali ka kua morago a goeletša, “Pinki! Pinki! Pinki!”

“Aowa,” a realo Josh ge a fetša go bolela le Koko, “ga se ba hwetša Noodle.” Mogala wa gagwe o ile wa lla gape. “Gomme e be e le Bella le bommagwe. Le bona ga se ba mo hwetša.”

“Bjale?” gwa botšiša Hope.

“Re swanetše go yo gahlana le bohle lefelong la mabenkele,” a realo Josh.

Metsotsong ye mmalwa ya go latela ke ge bohle ba eme pele ga lefelo la mabenkele. Mahlo a Bella a be a hwibiditšwe ke go lla. Koko o be a bonala a tshwenyegile.

“Re boele morago go yo e nyaka gape?” gwa botšiša Koko.

“Noo … Noodle …” lentšu le lennyane la realo.

Ka moka ba retologa ba lebelela.

“Noodle!” Mbali a realo gape. O ile a šupa sekhutlong sa lebenkele.

 “Mbali?” a realo Koko. “Kae?”

“Go na le se sengwe fale, Mbali,”a realo Neo.

“NOOOOOODLE!” gwa goeletša Mbali.

“Re swanetše go yo lebelela,” a realo Hope.

Ba ile ba ya lebenkeleng la sekhutlong. Le be le rekiša mekotla le maseka, dihempe le dieta. Ba ile ba tlala lebating.

“Ka gare! Ka gare!” a realo Mbali a šupa ka lebenkeleng.

“Dumela,” a realo ralebenkele. “Le amogetšwe. Tsenang. E re ke fe mogwera wa ka piskiti gomme ke tla le thuša.”

“NOODLE!” ka moka ba realo sammaletee.

Bella o ile a kitimela pele, a gokara Noodle. “O be o le kae? Re lebeletše gohle.” Noodle e be e tšokotša mosela gomme ya latswa sefahlego sa gagwe.

 “Ijoo!” a realo ralebenkele. “Ke ya gago. E fela e etla go ntumediša ka gae mesong ye mengwe le ye mengwe.”

“Pinki!” a realo Mbali.

“Ee. Ntlo ye pinki mo sekhutlong sa kgauswi le lepatlelo. E tla go bapala le mpšanyana ya ka, Trixie. Ke maswabi gore le be le tshwenyegile. Ke la mathomo e etla lebenkeleng.”

Mola bohle ba swara, ba gokara le go phaphatha Noodle, mong wa lebenkele o ba boditše gore ke yena Moh Modise. Ga se kgale a thomile go dula toropong ye gomme o fetša go bula lebenkele.

“Noodle e gwerane le Trixie ka letšatši le re fihlilego ka lona fa,” a realo. “di bapala mesong ye mengwe le ye mengwe gomme ka morago Noodle ya ya gae. Efela lehono go fapanenyana. Lehono go diregile semaka se segolo gomme ke ile ka swanela go tla le Trixie lebenkeleng gore e tlo šoma le nna.”

Ka nako yeo Mbali o ile a tšwa ka setulong sa gagwe sa go kgorometšwa a thoma go hlaba lešata.

“NOODLES!”

“Ee,” a realo Neo, “o mo hweditše.”

Bella a atla lerama la Mbali. “Ee, ke a leboga.”

“Aowa, aowa, aowa” gwa goeletša Mbali. “Noodle, Noodle, Noodle! LEBELELA!”

Koko, Neo, Bella, mmagwe, Josh le Hope ba ya mo go emego Mbali. Ba ile ba dikologa Mbali gomme ba lebelela.

 “Ee,” a realo Moh Modise, “SEO e be e le semaka se segolo.”

 Noodle e tshetše maoto a bohle ya dula kgauswi le seroto sa Trixie. E be e bonala e ikgantšha.

“Lebelela,” a realo Mbali, “Noodle, Noodle, Noodle!”

Trixie e be e le ka serotong le dimpšanyana tše dipinki tše dinnyane tše tharo gomme ka boraro ga tšona di be di swana le Noodle.

 Bohle ba ile ba thoma go bolela sammaletee. Moh Modise o be a thabetše go kopana le mong wa Noodle. Bella o be a thabetše gore o hweditše Noodle. Josh le Hope ba be ba nagana ka dimpšanyana. Neo le Koko ba be ba myemyela. Ka morago Neo o ile a retologa a atla Mbali gomme a be a mo gokara.

“Mbali,” a hebaheba, “o letseka le le kaonekaone.”

Mbali a segela teng. “Pinki,” a realo. “Noodles ye pinki.”