Bagwera ba Hanna
Home | Node | Bagwera ba Hanna

Written stories

Bagwera ba Hanna

Author

Ka Wendy Hartmann

Illustrator

Diswantšho ka Niki Daly

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Tatago Hanna e be e le motheadihlapi. O ile a tšwa a kitima ka ntlong go ya lewatleng. O ile a ba emišetša seatla go ba šadiša ge a tloga. Hanna o be a tseba gore o tla be a sego matšatši le matšatši, efela ge a boa gae, o tla boa le dihlapi tše diswa go tlo di gadika.

 

Ka morago mmago Hanna o ile a tšwa ka lebelo la sesasedi. O be a swanetše go šoma letšatši le lengwe le le lengwe la beke kgwedi ka moka.

 

“Ke šaletše,” a goeletša. “Tanni Taliep wa moagaišane o etla. Le dule ka gare go fihlela a goroga. Ke tla le bona moragonyana. Ke le rata kudukudu.” O ile a budulela moyeng dikatlo ge a kitimela paseng.

 

Hanna o ile a lebelela ka lefasetere leratadimeng le letalalerata. O ile a ikwa a nnoši. O ile a topa seripa sa pampiri le phensele gomme a dira sethalwa sa sefahlego ka dikeledi di theogela tlase marameng. Ka morago a kwa Tannie Taliep a notlolla lebati la ka pele.

 

“Dumela, Hanna,” gwa realo Tannie Taliep. “Ke eng se?” A tšea seripa sa pampiri gomme a e lebelela. “Mmm,” a realo, “ga go nako ya ditšhila tše. Eya go Allie wa moagišane gomme o reke borotho le maswi. Ke nyaka teye ya ka.”

 

Ge a tswalela lebati la ka pele, Hanna o bone sethalwa sa gagwe se šošobantšwe o kare ke kgwele lebatong la ka moraleng, o ile a leta go fihlela Mna Ismail a mmona.

 

“Dumela Hanna,” a realo a myemyela. “Borotho le maswi go swana le ka mehla? Ga se wa hlwa o telefala go fihlelela šelefo?” O ile a šišinya hlogo ya gagwe. “Se tshwenyege, o tla gola e se kgale.”

 

O ile a sega ka bonolo ge a mo myemyelela. Gomme a lebelela fase. Mo lebatong, kgauswi le maoto a gagwe go be go na le seripa sa pampiri – letlakala le tee la go ba le mantšu a mmalwa le diswantšho tše dintšintši. O ile a le topa. Mna Ismail o bone seo.

 

“O tla makatšwa ka seo phefo e se fokišetšago fa,” a realo. “O ka no le tšea ge o nyaka.” O ile a mo fa borotho le maswi. “O ka sepela bjale – direkwa tša gago šedi.”

 

“Phakiša-phakiša,” Tannie Taliep a goeletša ge Hanna a bula lebati, “Soupi ya ka e šetše e thomile mo go TV.” A tšea mokotlana wa go yo reka go tšwa go Hanna gomme a dira teye ka lebelo.

 

O ile a dula tafoleng ya ka moraleng. O ile a phurulla seripa sa pampiri yeo a e topilego gomme a bala lentšu le tee – Jamela. Go be go na le diswantšho tše dintši tša Jamela. Jamela a budula dikgantlele khekheng ya gagwe ya letšatši la matswalo. Jamela a khutile ka lepokising la khatepoto. Jamela a tateditšwe ka lešela le lebotse gomme a swere kgogo ye nnyane ye hubedu.

 

Hanna o ile a gogela moya ka teng. O be duma ge nkabe e le Mošupologo. O be a nyaka go bona ge eba go na le yo mongwe sekolong yo a bitšwago Jamela. O be nyaka go hwetša mogwera wa go swana le Jamela.

 

Ka Mošupologo, o ile a kitimela ka mphatong wa Mtšana Witbooi. “Ka kgopela, Mtšana, o tseba Jamela?”

 

“Ga go na Jamela fa. Boela morago ka mphatong wa gago,” Mtšana Witbooi a realo.

 

Ka Labobedi, Hanna a ya ka mphatong wa Mdi Booysen. “Ka kgopela, Mdi …”, efela ga se a ka a ya kgole.

 

“Hanna Pieterse! O dira eng fa? Dithuto di thomile,” Mdi Booysen a goeletša.

 

Ka Laboraro a botšiša Mna Hendricks. Efela go be go se yo a tsebago Jamela.

 

Hanna o ile a lebelela diswantšho seripeng sa pampiri makga a mantši kudu go fihlela ge letlakala le etšwa diriparipa gomme Jamela ya be ge a ile.

 

Gomme ka letšatši le lengwe, mphato ka moka o ile wa tšwa leetwana la go ya bokgobapukung. Fao, ka morago ga khaontara, go be go na le mosadi wa sefahlego sa go loka. Hanna o ile a ya go yena.

 

“Ee-ee,” mosadi a realo. “O kgethile puku?”

 

Hanna o ile a šišinya hlogo ya gagwe, gomme a botšiša, “O tseba Jamela?”

 

Mosadi o ile a inamela pele. “O na le mphato wo o lego fa ka leetwana?” a botšiša. Hanna a dumela ka hlogo le go holofela gore mosadi a ka se befelwe. Mosadi o ile šinyalala. O ile a ya ka thoko ye nngwe ya khaontara gomme a swara Hanna ka seatla. “Etla,” a realo le go myemyela. “Ke tseba mosetsana yo monnyane wa go bitšwa Jamela. Ke tseba gape mošemane yo monnyane wa go bitšwa Ashraf. Ke tseba gape le legotlo la go bitšwa Wolfgang.”

 

Go iri e tee ka moka ya go kgahliša, ya go thabiša, Hanna o kopane le bagwera ba bantši kudu. O butše dipuku gomme a ya mafelong a go fapana gohle lefaseng. Matlakaleng, o bone dilo tša go makatša kudu.

 

Diswantšhong, o bone dilo tša go kgahiša tšeo Jamela a di dirilego. Ge mmago Hanna a emišitše go šoma mafelelong a beke le tatagwe a le gae go tšwa lewatleng, ba dula mmogo gomme ba bala dipuku. Ba ile go reka le Jamela mmogo, le go bina le Papa Lucky. Ba ile tšwa leeto la go sepela le thutlwa gape.

E ba le boitlhamelo!

Jamela le Papa Lucky go tšwa go Bagwera ba Hanna ke baanegwa go tšwa go dipuku tša diswantšho tša mongwadi wa bana wa Afrika Borwa, Niki Daly. Ke baanegwa bafe ba kanegelo bao e lego bommamoratwa ba bana ba gago? Ba hlohleletše go thala diswantšho tša o tee goba go feta tša baanegwa ba bommamoratwa ba bona ba kanegelo gomme ka morago ba itlhamele kanegelo ye mpsha yeo e nago le baanaegwa ba.

 

 

Gomme Hanna a lebala ka go thala difahlego tša go nyama le go ikwa a nnoši ka gore gabjale ga a sa le bjalo le gatee.