Mmila o mokaonekaone lefaseng
Home | Node | Mmila o mokaonekaone lefaseng

Written stories

Mmila o mokaonekaone lefaseng

Author

Ka Kirstin Hartmann

Illustrator

Diswantšho ka Johann Strauss

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Mmila wa Long Street e be e le o mophara gape o motelele. Ka selemo, ge Sonny le bagwera ba gagwe ba boa sekolong, dieta tša bona di be di khupeditšwe ke lerole. Ka marega, dieta tša bona di tlala leraga le meetse. Efela ka maikhutšo a dikolo, ga go yo a bago le taba le lerole goba leraga la mo mmileng.

Sonny le bagwera ba gagwe ba bapala khrikhete Mmileng wa Long. Bohle ba tšwetše ntle go bogela gomme ga go yo a belaelago ge kgwele e tsena ka tšhengwaneng ya gagwe. Ga go motho ka ntle le Mna Peterson.

“Maikhutšong a re tlo ba le dipapadi tša khrikhete tše dikaonekaone,” a realo Sonny ge ba eya gae mosegare o mongwe.

“AGAA!” Simon le Jack ba realo.

“Thumi? O reng?” gwa botšiša Sonny.

“Efela, go direga eng ka YENA?” gwa botšiša Thumi. A šupa ntlo ya Mna Peterson. “Jack o thubile lefasetere le tee la gagwe.”

“Go direga eng ka WENA?” a realo Jack. “O šetse o bethetše dikgwele tše pedi ka tšhemong ya gagwe.”

Ba tsebile gore ge ba ka betha goba go fošetša kgwele ka godimo ga leboto la Mna Peterson, ba ka se sa tsoga ba e bone. Ge kgwele ya bona e pshikologetše ka tlase ga keiti e be e tšewa ke mpša ya gagwe, Shikisha. Ba ile ba lebelela ntlo ya Mna Peterson. Dikgwedi tše mmalwa tša go feta o be a se a thaba.

“Re na le kgwele ya khrikhete? Ke be ke nagana gore o di swere ka moka ga tšona,” a realo Thumi.

“Ke swere e tee,” a realo Jack ka myemyelo, “gona ga re beakanyetšeng papadi ya khrikhete ye kaonekanone yeo E SA KAGO E EBA GONA.”

Ka letšatši la mafelelo la sekolo, Sonny o be a fela pelo ya go fihla gae gore a bapale khrikhete. O be a thabile kudu, o ile a dumediša Mna Peterson ka go mo emišetša seatla, efela Mna Peterson a no mo hlokomologa.

“Dumela, Mma,” a realo a tsena ka gare. Mmagwe o be a bala kuranta. O be a thabile.

“Dumela, mošemane wa ka,” a araba. “Theeletša. Ke taba ye botse. Mmila wa Long bjale o tlo fihla lefelong la mabenkele a maswa. Bjale go tlo ba le dipase le boemapase. EFELA …” a realo, “se se ra gape gore ga go sa tlo bapalelwa mmileng.”

“ENGGGG?” Pelo ya Sonny ya re kutuu. Papadi e šetše e beakantšwe! O ile a boela ka ntle a dula ditepiseng tša ka pele ga ntlo a popoduma. Lešata le legolo le ile la dira gore a lebelele godimo. Mna Peterson o be a nametše llere, a oketša leboto la gagwe la ka pele ka ditena tše dingwe.

“Ijoo!” a realo Sonny ka pefelo. “Ke a tseba gore o nyaka go thibela dikgwele tša rena gore di se tshele leboto, efela ga a swanela go belaela gabjale.”

O ile a tlelwa ke kgopolo – ge bagwera bohle ba gagwe ba ka kopana ba kgopela batswadi ba bona, gona … mogongwe … ba ka ba le papadi e tee ya khrikhete ya mafelelo. O ile a thakgoga a ya go nyaka Simon.

Mokibelo wa go latela ke ge go tletše lethabo ge leano la Sonny le Simon le šomile! E be e le papadi ya mafelelo lehono – papadi ya khrikhete ye kgolokgolo, ye kaonekaone ye E SA KAGO YA BA GONA! Bana bohle ba mmileng ba ile go bapala. GAPE go tlo ba le difoka! Batswadi ba bangwe ba diretše bana diseneke gore ba abelane ka matena. Tatago Thumi o be a eya go aba difoka mafelelong a letšatši.

Le ge ba be ba direla boithabišo, Sonny o ile a tšhoganyana. E rile ge Thumi a foša kgwele ya mathomo lešaba la reta.

Jack o ile a ya pele. PHAA! O bethile kgwele ka maatla gomme ya ya godimodimo lefaufaung.

Sonny o ile a ya pele gore a sware kgwele, efela o be a fahla ke letšatši. O ile a leantšha mahlo, a ema, a ya ka tlase ga kgwele. Bohle ba be ba reta. E rile ge Sonny a re ke swara kgwele ka diatla, ya šwahla. E tlotše gatee gomme ya kgokologela thwii ka tlase ga keiti ya Mna Peterson. Pelo ya Sonny ya wela.

“BJALE, re tlo dira eng?” gwa botšiša Thumi.

“Re ka se sa tšwela pele ka papadi!” a realo Jack.

“Re KA SE SA hwetša kgwele yela!” gwa goeletša Simon.

Sonny o ile a gogela moya ka teng. “Ke tla ya go tšea kgwele,” a realo.

“Efela Mna Peterson o tla go hlabela lešata,” a realo Thumi.

“A ka se dumele o tšea kgwele … gomme Shikisha e swanetše go ba e šetše e epile molete gomme e bolokile!” a realo Simon.

“Eupša, re swanetše go leka,” a realo Sonny. “Ke papadi ya mafelelo gomme re sa tšwa go thoma go bapala. Re ka se sa hwetša sebaka se sengwe sa go bapala ka tsela ye.”

Ka bogale, Sonny a bula keiti ya Mna Peterson gomme a sepela tsejaneng. Shikisha e be e sa bonale. Sonny a kwa mpa ya gagwe e wela. O be a na le letšhogonyana. O be a sa nyake go hlabelwa lešata ke Mna Peterson. O rile pele a fihla lebating la ka pele, la bulega. Mna Peterson o be a eme fao. O bonala e le yo mogolo kudu ge a le kgauswi. Marama a gagwe a be a hwibitše tše e kego o befetšwe kudukudu.

E rile ge Sonny a re o bula molomo, Mna Peterson ka lentšu le legolo a re, “Sonny! O kare ke feditše ka nako.”

“Tshwarelo, tate?” a realo Sonny.

“Etla,” a realo Mna Peterson gomme a ya ka tšhengwaneng ya ka morago.

Sonny a ahlama.

E be e le tšhengwana ye kgolokgolo mmileng woo. Bjang bo kotilwe gomme go tletše mehlare ka mathoko ohle. Mna Peterson o dikološitše mathoko a tšhengwana ka thapo, bjalo ka lepatlelo la khrikhete la nnete. Gomme mo gare go le diwikhete tša khrikhete.

Sonny o ile a lebelela Mna Peterson a myemyela. Mna Peterson le yena a myemyela ka borutho. “Tshwarelo ge ke sa le lemoša ka ga diphetogo tša mo mmileng. Ke šoma khanseleng gomme ke be ke sa swanela go le botša selo. EFELA … nka dira se sengwe.” A sega. “BJALE … botša bohle gore ba tsene re bapale khrikhete.”

Bjale Sonny le bagwera ba gagwe ba na le lefelo la go bapala khrikhete. Mna Peterson o rata ge ba etela le go thabela go bogela dipapadi tšohle. O tloga a kgona go ngwala dino. Gomme ge kgwele e bethelwa goba go fošetšwa kgole kudu, Shikisha e a e kitimela ya e topa!

 

E ba le boitlhamelo!

Hlohleletša bana ba gago go thala lepatlelo la khrikhete ka tšhengwaneng ya ka morago ya Mna Peterson. E re ba diriše dintlha tša ka kanegelong go ba thuša. Šišinya gore ba ngwale temana ya go hlaloša lepatlelo la khrikhete ka tlase ga diswantšho.