Khudu le dinonyana | Nal'ibali
Home | Node | Khudu le dinonyana

Written stories

Khudu le dinonyana

Author

Kanegoleswa ka Nicky Webb

Illustrator

Diswantšho ka Jiggs Snaddon-Wood

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Kgalekgale, ge nonyana e be e ehwa mo lefaseng, moya wa yona o be o etšwa mmeleng wa fofela marung go yo phela bjalo ka mothomaru, a hlokomela dinonyana le diphoofolo tša mo lefaseng.

 

Dinonyana le diphoofolo di be di tseba ka ga bathomaru ba.

 

Go ile gwa hlokega pula ngwaga ka moka. Bjang bo ile bja oma, melete ya meetse ya oma gomme diphoofolo tša bolawa ke tlala. Diphoofolo le dinonyana di ile tša kopana tša bolela gore go dirwe eng ka komelelo ye šoro ye.

“Ke nagana gore re je Mpšhe,” a realo Tau a latswa melomo ya gagwe.

 

“Aowa!” a realo Mpšhe.

 

“Ke nagana gore re hudugele lefelong le lengwe,” a realo Kgabo.

 

“Ga go mo re ka yago go phela gona,” Mpša ya Nageng ya realo. “Komelelo e gohle fa.”

 

“Re hloka go bolela le bathomaru,” a realo Makgohlo. “Ba tlo tseba gore go dirwe eng.”

 

Dinonyana le diphoofolo tša kwana gore dinonyana di tlo fofela marung tša ya go bolela le bathomaru. Mo gongwe ba tlo romela dijo lefaseng go fepa dinonyana le diphoofolo tša go bolawa ke tlala.

 

Khudu le mosadi wa gagwe ba be ba tlile kopanong. Khudu o be a tshwenyegile kudu. O be a tseba gore ge bathomaru ba ka romela dijo lefaseng, o tlo palelwa ke go di fihlelela ka pela. O be a swerwe ke tlala gomme a sa nyake go hlaelwa.

 

“Eya,” a realo. “O nagana gore bathomarung ba ka hlokomela sehlopha sa dinonyana? Ba hloka kgoši ya go sepela le bona. Motho wa go bontšha bohlokwa bja kgopelo ya rena. Ke tla ba kgoši ya bona. Ke tla bolelela rena ka moka.”

 

Dinonyana tša ithera. Mafelelong dinonyana di ile tša nagana go ya le Khudu bjalo ka kgoši ya bona.

 

Gateetee Kgokgoropo a ngwaya hlogo ya gagwe. “Khudu re tla e iša bjang marung?” a botšiša. Phiri ya sega gomme Kgabo ya goeletša. Ga go yo a ilego a nagana ka bothata bjo. Go be go na le dikgopolo tše dintši. Mafelelong Makgohlo a šišinya gore dinonyana di tsenye mafofa maotong a Khudu. Ge a ka ba le mafofa a mantši a ka kgona go fofa.

 

Khudu e ile ya lebelelega ka tsela ye nngwe ka mafofa maotong. Diphoofolo tše dingwe di be di nyaka go sega, efela di be di tseba gore thušo e go Khudu fela.

 

Bohle ba pitlela moya ge Khudu a phaphasetša maoto a gagwe. E ile ya emelela ya fofela lefaufaung. Diphoofolo di ile tša reta gomme dinonyana tša opela ge Khudu e fofela godimodimo marung.

 

Khudu le dinonyana ba rile go fihla marung, bathomarung ba thabela go bona dinonyana, le go bona gore ba kgethile go tla le kgoši ya bona. Bathomarung ba ile ba beakanya moletlo – dienywa tša todi le merogo ya bose yeo dinonyana di nago le sebaka se setelele di sa e bone.

 

“Dijo tše ke tša mang?” gwa botšiša nonyana ye nngwe ka lethabo.

 

“Kgane, ke tša lena ka moka,” ba realo bathomarung.

 

Khudu ga se ya senya nako. E ile ya kitimela pele ka megabaru ya ja lešaledi le lengwe le le lengwe la dijo, mola dinonyana di lebeletše. Bathomarung ba be ba makatšwa ke gore dinonyana di be di sa je efela tša nagana gore ke setlwaedi sa dinonyana go dumelela kgoši ya bona goja pele.

 

Dinonyana di be di befetšwe kudu ebile di swerwe ke tlala kudu! Di kitimetše Khudu tša hlomola mafofa a gagwe ka moka. Gomme tša fofela morago lefaseng go botša diphoofolo tše dingwe ka ga boradia bja Khudu.

 

Mafofa a Khudu a ile a wela tlase gomme a ikhwetša a gakanegile marung. O ile a lealea ka go gakanega. Ge a ka fofela lefaseng o tlo hwa. Gateetee a bona Lepapagai a fatafata fase go bona ge a ka se hwetše leratha la dijo leo Khudu a sego a le bona.

 

“Ka kgopelo, Lepapagai,” gwa kgopela Khudu, “botša mosadi wa ka gore a age mokgobo wa matlakala gore ke fofe go tšwa mo marung ke se ke ka hwa ge ke wela mmung wa bothata.”

 

Lepapagai o be a befetšwe ka ge Khudu a jele dijo ka moka. O rile go fihla lefaseng a botša mosadi wa Khudu gore monna wa gagwe o kgopela gore a mo agele mkgobo wa maswika wo a tlo welago go ona.

 

Mosadi wa Khudu o ile a aga mokgobo wa maswika. Khudu o ile a lebelela go tšwa lefaufaung gomme a bona mosadi wa gagwe a eme kgauswi le selo se sengwe. O ile a akanya gore ke mokgobo wa matlakala, gomme a tswalela mahlo a gagwe, a pitlela moya a fofa.

 

Mmejana wa gagwe wa nkgokolo wa wela lefaseng gomme wa betha maswika. O ile a lla ge kgapetla ya gagwe e pšhatlega.

 

Mosadi wa Khudu o ile a batamela gomme a lebelela ka letšhogo kgapetla ye botse ya monna wa gagwe yeo e senyegilego. O ile a mo hlokomela go fihlela a fola, efela menga ya mo kgapetleng ke mabadi a go ya go ile – ke leswao la se a se dirilego dinonyana tša batho.

 

Ka nako yeo, bathomarung ba be ba nyamišitšwe ke ka fao dinonyana di radiilwego ka gona. Ba ile ba lla, gomme megokgo ya bona ya rotha go tšwa lefaufaung ya thapiša lefase bjalo ka pula. Bjang le mehlare di ile tša hloga gape gomme dinonyana le diphoofolo tša ba le dijo. Efela dinonyana ga se nke tša hlwa di sa tshepa dikhudu, le lehono, dikhudu di fihla dihlogo ka gare ga dikgapetla ka dihlong ge di bona nonyana.

E ba le boitlhamelo!

* Botšiša bana ba gago, “Ge nkabe Khudu a abelane dijo tša bathomarung le dinonyana, kanegelo nkabe e fapane bjang?” Ba hlohleletše go anega kanegelo leswa gomme ba tšame ba e fetoša.

* Khudu e lewa ke dihlong mafelelong a kanegelo, go ra gore o ithutile se sengwe ka seo se diregilego! E re bana ba gago ba thale seswantšho sa Khudu gomme ba feleletše lefoko le le latelago ka puduleng ya polelo kgauswi le seswantšho sa bona: Ke ithutile gore ke …