Khabetšhe ya go tshela-tshela | Nal'ibali
Home | Node | Khabetšhe ya go tshela-tshela

Written stories

Khabetšhe ya go tshela-tshela

Author

Ka Helen Brain

Illustrator

Diswantšho ka ke Vian Oelofsen

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Cassidy Ann le sesi wa gagwe yo mogolo, Trixi, ba be ba dutše ka sefatanageng. Rakgolo o be a ile ka lebenkeleng la go rekiša dilo tša tšhengwana, efela o be a se a ya go tšea sebaka se setelele. Mo go phakiwago difatanaga go be go se selo, kantle le theraka ye kgolo yeo e bego e phakilwe ka thoko ga sediba. Go be go tletše dimela ka therakeng gomme banna ba di laollela ka ditroleng gore di ye ka lebenkeleng.

Cassidy Ann o be a kgona go bona Rakgolo a sepela molokolokong wa dimela mo legoreng. O be a akanya gore a ka tšea ngata ya rosa efe.

Gateetee khabetšhe ya wa go tšwa godimo ga theraka. E ile ya tshela-tshela mo fase, gomme ya pshikologa go feta sediba sa go dira lešatana.

“O e bone, Trixie?” Cassidy Ann a botšiša. “Khabetšhe yela e wele therakeng.”

Trixie a lebelela go tšwa pukung ya gagwe. “Ke eng?” a realo. “Ke khabetšhe fela.”

Cassidy Ann a lebelela go tšwa pukung ya gagwe, a emetše gore motho yo mongwe a bone khabetšhe a e tope. Efela banna ba be ba theogetše kudu, ga se ba lemoga gore e wele. Khabetšhe e ile ya pshikologa gape le gape ya ba ya fihla sefatanageng sa bona. E ile ya ema kgauswi le sefatanaga. Cassidy Ann o ile a bula lebati a e topa.

“O dira eng?” Trixie a mmotšiša, a phetla letlakala. “Rakgolo o rile re se ke ra tšwa ka sefatanageng.”

Cassidy Ann a tswalela lebati. O dutše ka sefatanageng, a tshwenyegile ka khabetšhe. O bone banna ba namela ka therakeng. “Ke ya fale fela,” a realo, a bula lebati gape. “Go fa banna ba ka therakeng khabetšhe.”

Banna ba be ba nyaka go sepela. Ba be ba bethiša mabati gomme mootledi a thomile go dumiša entšene.

“Go lokile,” Trixie a realo, “efela ge Rakgolo a ka boa a hwetša o se gona, ga se phošo ya ka.”

Gomme Cassidy Ann a fologa sefatanaga, a topa khabetšhe gomme a kitimela therakeng.

Efela o be a latetšwe. Mootledi ga se a mmona. O otletše theraka gomme Cassidy Ann a šala a eme mo go phakiwago difatanaga, a swere khabetšhe ye kgolo kudu.

“Bjale ke tla dira eng?” a nagana. “Ga se ya ka, efela nka se e bušetše morago. Ke e tlogele fa? Goba ke e iše gae gore Koko a ye go e apea?”

Gateetee khabetšhe ya thoma go šikinyega! E ile ya šikinyega ka maatla ka fao Cassidy Ann a ilego a palelwa ke go e swara. E ile ya šikinyega ka maatla ka fao e ilego ya thoma go tshela-tshela ka diatleng tša gagwe. Ka morago Wuush! Pang! Ya fofela moyeng, gomme Cassidy Ann a fofa le yona.

Ya fofela godimo ga mohlare wa moafokhate o moteleletelele. E ile ya boa gape, Cassidy Ann a sa swareletše, gomme PHOOOM! ya tshela-tshela mo tseleng gomme ya fofela godimo gape, gomme gabjale ya fofela godimo ga marulelo a lebenkele la go rekiša dilo tša ka tšhengwaneng.

Go be go le bose kua godimo. Cassidy Ann o be a kgona go bona tšohle – batho ba reka dimela ka lebenkele la go rekiša dilo tša ka tšhengwaneng, lekgarebe le sepela le mpša ya lona go hlehla le noka, dilili tša ka meetseng ka sedibeng, le Trixie a bala puku ya gagwe ka sefatanageng. E be e le boipshino.

Efela khabetšhe e be e tshela-tshela gape. E be e škinyega e thuthumela e eya godimo le tlase, gomme Cassidy Ann o be a swanetše go e swara ka maatla gore e se tšwe ka diatleng.

“Bjale o ya kae?” a goeletša ge khabetšhe e tshela-tshela gatee, gabedi, gararo … gomme suphuu moyeng, le phooooom mo fase. Phonkgooo! ya wela ka sedibeng, ya gaša meetse gohle. Gomme ya sepela gape, ge Cassidy Ann a sa sega, gomme phoooom ya wela ka sedibeng gape. Gwa gašaganya meetse a mantši, a gaša lekgarebe la go befelwa le swere ngata ya matšoba.

Ya ya godimo gape, godimodimodimo go fihlela Cassidy Ann a ekwa monkgo wa maru gomme a a swara a thapiša diaparo tša gagwe. Godimodimodimo go fihlela phaka ya difatanaga e bonala e le kgole kudu, gomme sefatanaga sa Rakgolo se bonala e le se sennyane kudu bjalo ka sefatanaga sa go bapadiša. Cassidy Ann o bone Rakgolo a etšwa ka lebenkeleng la go rekiša dilo tša ka tšhengwaneng, a kgarametša terole ya go rwala ngata ya dirosa tša meetlwa. Gomme khabetšhe ya thoma go thuthumela le go šikinyega gomme ya wela tlase tlase tlase. Cassidy Ann o tsebile gore o ya go wela godimo ga ngata ya dirosa tša meetlwa, a thoma go goeletša, “Rakgolo, tšhaba, Rakgolo!”

Rakgolo a lebelela godimo a re, “Cassidy Ann o leka eng o fofa …” Ge a le kgauswi le go wela ngata ya dirosa tša meetlwa, Rakgolo a otlolla letsogo la gagwe a swara Cassidy Ann. O ile a tekateka gomme ba wela ka sedibeng ka bobedi. Ka mahlatse go be go se meetse a mantši ka sedibeng, efela segwagwa se ile sa tšhoga kudu sa tšwa ka meetseng se lla. Gomme Rakgolo a dula ka letamong a swere letlakala la lili le tatile hlogo ya gagwe, mola roko ya Cassidy Ann e le ye tala e redimoša ka lebaka la malele a ka gare ga letamo.

Trixie o ile a ba kitimela, a thuša Rakgolo go emelela. “Go diregile eng?” a botšiša. “Go tlile bjang gore bobedi bja lena le wele ka gare ga sediba?”

“Cassidy Ann o nkgarameditše,” Rakgolo a realo. “Ke nagana gore ke se se diregilego! Ga ke sa gopola gabotse.”

“Ke khabetšhe ya go tshela-tshela ya maleatlana,” Cassidy Ann a hlaloša. “E ntahletše ka mohlareng, marulelong, le ka sedibeng, le godimo marung. Ya boa ya mphošetša fase gape ka nyaka go wela ngateng ya Rakgolo ya dirosa.”

“Hmmmmph,” a realo Trixie. “O thantše kudu go ka kgona go ithomela taba ka tsela yeo wa itira eke ke nnete, Cassidy Ann! Ka moso o dire se o se laelwago, o dule ka sefatanageng.”

Cassidy Ann o be a nyaka go ba bontšha gore ga a ithomele taba, o ile a lebelela gore khabetšhe e kae. E be e se gona. Gomme a e bona – godimo lefaufaung e lebelelega bjalo ka nonyana. Nonyana ye telamorogo ya go nona, e tshela-tshela godimo le tlase ka marung.

“Ke yela,” ke yela, a realo a šupa lefaufaung. “Kua godimo.”

Efela le ge go le bjalo ga se ba mo tshepa. Rakgolo yena ga se a befelwa. O ile a thoma go sega gomme ba sega go fihlela ba fihla gae.

E ba le boitlhamelo!

Botšiša bana gore ba nagana gore khabetšhe ya go tshela-tshela e ka be e tsene bjang therakeng ya dimela mathomong a kanegelo. Šišinya gore ba ngwale dikgopolo tša bona ka ga seripa seo se ka tsenywago pele ga mathomo a kanegelo ye.