Khudu e namela thekisi | Nal'ibali
Home | Node | Khudu e namela thekisi

Written stories

Khudu e namela thekisi

Author

Ka Kai Tuomi

Illustrator

Moswantšhi ke Jiggs Snaddon-Wood

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Nkululeko le mmagwe le tatagwe ke dikhudu. Ba dula mmogo kua tlasenyana ka tšhengwaneng.

 

Bjale, dikhudu ga di hloke dintlo bjalo ka rena ka gobane di dula ka gare ga dikgopa tša tšona. Selo se sengwe seo o ka se tsebago ka ga dikhudu ke gore di sepela ka go nanya kudu kudu.

 

Bošego bjo bongwe le bjo bongwe, Nkululeko le mmagwe le tatagwe ba ya malaong ka go nanya gomme ba tsenya maoto le dihlogo ka gare ga dikgopa tša bona. Gomme mesong ye mengwe le ye mengwe, ba tsoga ka go nanya gape. Gantši ba tšwa ka gare ga dikgopa tša bona ka iri ya lesome ba fihlola ka dijo tše dibose tša matšoba le matlakala.

 

Mesong ye mengwe Tate o ile a inamela go Mma a re, “Naa letšatši la lehono ga se le lebotse kudu ka fao le swanetšego go dirišwa? Ke kwela Nkululeko bohloko, o dula a itlhaganetše.”

 

Nkululeko o be a na le lebelo kudu go ka ba khudu. Mesong ye ya lehono, o be a hlotletša dithokgwa kua thokonyana ka tšhengwaneng. Batswadi ba gagwe ba ile ba šikinya dihlogo, efela Nkululeko o be a le gare a bapala mokgobong o mogolo wa matlakala a go gwašagwaša gomme a sa lemoge seo.

 

Nkululeko o ile a bona selo sa go phadima mokgobong wa matlakala. E be e le khoine ye kgolo ya gauta. “Ke tšhelete!” a realo ka myemyelo. “Ke tla e diriša go ya go tša bohlagahlaga.”

 

Gomme Nkululeko o ile a thoma go sepela. O ile a sepela ka tšhengwaneng le go putla mabjang, go fihlela a fihla keiting ye e išago mmileng. O ile a khukhumela ka tlase ga yona.

 

Go be go emaemiwa mmileng. O ile a sepela pheibementeng gore a se gatwe ke batho ba go itlhaganela. O ile a ema sekhutlwaneng gomme a khutša. Ke moo Nkululeko a ilego a bona selo sa botse.

 

Lefelong leo dinamelwa di phakago go lona le lennyane, dithekisi tše dikgolo di be di tšea batho di ba iša fao go kwagalago eke ke mafelo a mabotse kudukudu – toropokgolo, lebopo le thaba. Nkululeko o ile a tshela mmila a ya lefelong le dinamelwa di phakago go lona.

 

O ile a ya thekising ya mathomo ye kgolo gomme ka lentšwana la gagwe la tlase a re, “Thobela, ke rata go bona toropokgolo, goba lebopo goba le ge e le thaba. Naa le ka nthuša?”

 

Mootledi wa thekisi ke yo motelele yo moswa. O ile a inama a lebelela khudu ye nnyane yeo e bego e swere khoine ya gauta ye kgolo. Mootledi o ile a sega. “Khudu ye e nyaka thekisi. E a segiša!” a realo. “Ke mang yo a ilego a kwa taba ye bjalo?”

 

Nkululeko o ile a iša hlogo tlase ka manyami gomme a sepela. Morago ga fao, motho yo mongwe o ile a bolela. “Ke’tla go iša,” la realo lentšu.

 

Nkululeko o ile a lebelela godimo gomme a bona mokgalabje a eme pele ga thekisi ya gagwe.

 

“Namela, khudu ye nnyane,” a realo mokgalabje ka myemyelo, “gomme ke tla go bontšha tšohle.”

 

Nkululeko o ile a myemyela kudu gomme a ya thekising. Mokgalabje o ile a mo kuka gomme a mo nametša thekisi.

 

Nkululeko o ile a retolla hlogo gore a bone ka kua ntle ka lefasetere la thekisi, efela le be le le godimo kudu go yena. “E re ke go fe dikhušene tše di lego ka putung gore o dulele godimo o kgone go bona bokaone,” mokgalabje a realo.

 

Ba ile ba sepela, ba otlela mmileng wa go tlala difatanaga tša go letša dipele le batho ba go sepela ka go itlhaganela. Mokgalabje o be a bolela ge a le gare a otlela. O ile a botša Nkululeko gore leina la gagwe ke Bra Will, le gore o otletše dithekisi mengwaga ye masomehlano.

 

“Tate o šetše a na le mengwaga ye masomeseswai, Bra Will. Dikhudu di phela nako ye telelee, wa tseba,” gwa hlaloša Nkululeko.

 

Bra Will a dumela ka hlogo. Ka ntle dintlo di be di gola. Bra Will o rile ba tla fihla toropongkgolo ka pela.

 

“Ke ka lebaka la eng o nyaka go bona mafelo a ka moka ga ona?” Bra Will a botšiša.

 

“Nnete ke gore,” a realo Nkululeko, “dikhudu di sepela ka go nanya kudu gomme ka nako ye nngwe ke lewa ke bodutu ge ke sepela ka tšhengwaneng fela. Ke nyaka bohlagahlaga!”

 

Bra Will o ile a ponya leihlo. “Ke a kwešiša,” a realo.

 

Toropokgolo ke ye kgolo gomme e na le lešata. Meago ye metelele e nameletše marung. Gohle go be go tletše batho le difatanaga gomme go na le lešata le lentši!

 

“Se se a makatša,” a realo Nkululeko.

 

“Ga se selo mo,” a realo Bra Will, “ema go fihlela o bona lebopo. toropokgolo e na le lešata kudu, efela lebopo, le a kgahliša.”

 

Ba ile ba tloga toropongkgolo.

 

“Bula lefasetere,” a realo Bra Will, “gomme o tlo kwa monkgo wa lewatle.”

 

Nkululeko o ile a bula lefasetere ka go nanya. “Le nkga letswai,” a realo ka myemyelo.

 

Ba rile ge ba fihla sekhutlwaneng selo se sengwe se segolo se setalalerata sa phatlalala pele ga bona. “Ke eng sela?” Nkululeko a botšiša gomme molomo wa šala o ahlame.

 

“Ke lewatle,” a realo Bra Will, a sega.

 

“Le a makatša,” a realo Nkululeko.

 

Thekisi e ile ya ema lefelong le lennyane leo dinamelwa di phakago go lona kgauswi le mohlaba wo mošweu wa go elela ka lewatleng.

 

“Gomme se ke lebopo,” a realo Bra Will. “Nkane re sa emenyana ra sepela mo mohlabeng wa boleta.”

 

Bra Will o ile a thuša Nkululeko go ya lebopong. Gohle batho ba be ba bapala goba ba kaname letšatšing. Go be go fiša kudu. Nkululeko o ile a sepela ka go nanya, a tsena ka meetseng a tlasana, gomme a lebelela dikgopa tše dibotse tša lebopong.

 

Go ile gwa fihla nako ya gore ba ye thabeng. Nkululeko o bone thaba a le ka tšhengwaneng ya gabo, efela gase a ka A YA thabeng. Go otlela go ya fao go be go namelela go tšwa lebopong. Thabeng go be go na le moya o montši. Nkululeko o bone le mongatse wa monna o tšewa ke moya!

 

Thekisi e rile go ema, Nkululeko a fologa a hemelana. O be a kgona go bona toropokgolo ka moka ga yona a le fao. O be a kgona go bona lewatle le lebopo le legae la gagwe le lennyane ka tšhengwaneng. O ile a gopola mmagwe le tatagwe.

 

“Lefelo le ke le lebotse kudu, Bra Will,” a realo khudu, “leeto la rena e bile bohlagahlaga, efela ke nagana gore bjale ke swanetše go boela gae go mma le tate.”

 

Bra Will o ile a penya leihlo gomme a otlela thekisi ba boela renkeng ya dithekisi. Nkululeko o ile a mo leboga a ntšha khoine ya gauta ka kgopeng ya gagwe.

 

Bra Will o ile a šikinya hlogo a re, “O se mphe tšhelete yeo, Nkululeko. Ke ipshinne ka go sepela le wena. Lethabo la gago ke tefo ye kgolo go nna.”

 

Nkululeko o ile a emiša seatla a mo šadiša gabotse, gomme a thoma go sepela ka go nanya a lebile gae. O ile a bona morekiši wa dikenywa tseleng gomme a reka lepokisi la stroperi tša go butšwa ka khoine ya gauta, gomme a le rwala ka mokokotlong. O fihlile tšhengwaneng ka leswiswana. Mmagwe le tatagwe ba be ba mo emetše.

 

“O be o ile kae?” gwa botšiša Tate. “Re be re tshwenyegile kudu.”

 

Nkululeko o ile a ba gokara ka bobedi bja bona. Ba ile ba ja distroperi gomme a ba botša ka bohlagahlaga bja gagwe bja ka thekising.

 

“Ke taba ya go kgahliša yeo,” a realo Mma, “efela ke thabetše gore o boile, Nkululeko.”

 

“Le nna,” a realo. “wa tseba bjale ke tšwa gohlegohle – leboa, borwa, bohlabela le bodikela, efela gare ga mafelo a ka moka … ga go lefelo la go phala gae.”

 

A tsenya hlogo ya gagwe le maoto ka gare ga kgopa a swarwa ke boroko.

 

E ba le boitlhamelo!

* E re bana ba gago ba diriše dikhathone tša mae, khatepote, pente le sekgomaretši go dira dikhudu ka kanegelong. Ba ka diriša tše dingwe tša maratha (go swana le dikhurumelo tša mabotlelo, mapokisi a diserele le a dipisikiti) go dira thekisi. Ba hlohleletše gore ba anege kanegelo leswa ka tsela ya bona ba diriša didirišwa tša kanegelo.

* Šišinya gore bana ba gago ba thale mmepe wa mafelo ao Nkululeko a ilego go ona ka bohlagahlaga bja gagwe ka tatelano.