Jesi ya Koketso ya mmamoratwa
Home | Node | Jesi ya Koketso ya mmamoratwa

Written stories

Jesi ya Koketso ya mmamoratwa

Author

Ka Patricia de Villiers

Illustrator

Moswantšhi ke Vian Oelofsen

Translator

Phetolelo ka Mpho Masipa

Letšatši la Mošupologo ka mehla e ba letšatši le legolo la go hlatswa ka ntlong ya Koko. Mesong ya mošupologo o mongwe le o mongwe, Koko o be a ntšha sekotlelo sa tšhipi se segolo seo a hlatswago diaparo ka gare ga sona a se bea tafoleng ka jarateng. Ka morago o tla bediša meetse ka ketlele. O be a swanela go bediša meetse gantši gore a tlatše sekotlelo.

Koko ka morago o tšhela sesepe sa lerole gomme a hudua meetse ka lehwana la kota le legolo go fihlela a tlala dipudula. O ile a tsenya malakane ka moka le dilopo, le lešela la tafola le seaparo sa gagwe sa ka gare se segolo ka sekotlelong sa go hlatswetša gomme a di kitela tlase ka meetseng ka lehwana la gagwe la kota le legolo a ba a di hudua gantši le gantši.

E rile ge dihlatswiwa ka moka di hlatswitšwe di tšokoloditšwe, Koketso a thuša koko go anega dihlatswiwa tša go thapa tša boima terateng ya go anega.

Mesong ya go tonya ya Mošupologo o mongwe, Koketso o ile a lebelela diaparo tše a di aperego.

“Mmm,” a nagana, “disokisi tša ka tše dišweu di hlwekile, efela dieta tša ka tše di talalerata di tšhilafetše. Roko ya ka ye pinki e hlwekile, efela jesi ya ka ya methaladi ya go taga e tšhetšwe ke dijo tša go fihlola! A re lebelele – lee, tamatisoso, maswi, panananyana le marathana a MANTŠI. Ke rata jesi ye ya ka ya borutho ye botse, efela e nyaka go hlatswiwa!”

“Koko!” a mmitša. “Naa nka tsenya jesi ya ka ya methaladi le dieta tše ditalalerata ka sekotlelong sa gago sa go hlatswetša?”

Koko o ile a segela teng, “Aowa, lerato la ka, meetse a FIŠA. Ga wa swanela go dira seo!”

Koketso ga se a kwešiša. Ke ka lebaka la eng a sa swanela go tsenya jesi ya gagwe le dieta ka sekotlelong sa go hlatswetša sa koko? Gomme, e rile ge Koko a ile lebenkeleng go reka matsapane le dieiye, Koketso a kitimela ka jarateng. O ile a hlobola jesi ya gagwe ya methaladi le dieta tše ditalalerata, a tšea lehwana la kota le legolo a di kitela ka lona ka sekotlelong sa go hlatswetša ka fao go lego tše dingwe.

Dilo tšohle di be di fiša kudukudu ebile di le boima. Dipudula tša sesepe di ile tša ethimodiša Koketso, efela mafelelong a kgona go kitela diaparo tša gagwe kua tlase – tlasetlase ka tlase ga malakane le dilopo, lešela la tafola le seaparo sa Koko sa ka gare se segolo.

“Šidile,” a realo go jesi le dieta tša gagwe, “bjale le tla ba botse la nkga bose.”

Koko o rile go boa, a lemoga gore Koketso o apere roko ye sese gomme maotong ke disokisi fela.

“Koketso,” a realo, “go a tonya. Ke ka lebaka la eng o apere bjalo? O nyaka go tsenwa ke phefo?”

“Aowa, Koko,” a realo Koketso, a boka ka seatla sefahlegong, “ke a SWA. Ga ke kwe go tonya le gannyane.”

O ile a tlolatlola tseleng a dumediša koko ka go mo emišetša seatla. “Gabotse, Koko,” a realo. “Ke ya go bona Pinky.”

“Emanyana …” a realo Koko. Efela Koketso ga se a mo kwa ka ge a šetše a potetše ka sekhutlo.

Koketso o ile a thoma go kwa go tonya kudu ge a le tseleng ya go ya go Pinky. Phefo e be e fefeula roko ya gagwe, gomme tsela e re ke lehlwa ka tlase ga maoto a gagwe. O ile a phutha matsogo a kitimela ntlong ya motswala wa gagwe.

“Pinky!” gwa bitša Koketso a fofafofa setupung sa pele ga lebati la gabo Pinky. “Pinky, mpulele, ke SWERWE KE LEKGWA!”

Pinky o ile a tla lebating. “O hlakane hlogo, Koketso?” a realo. “Nkane o se wa apara diaparo tša marega?”

Ntlo ya Pinky e be e le botse gape e le borutho.

“Tsena, Koketso,” a realo mmago Pinky, Sarah e lego Mmane wa Koketso. “O fihlela re e ja borotho le jamo.”

Koketso o ipshinne kudu ntlong ya gabo Pinky a lebala le ka diaparo tša Koko. Gateetee o ile a gopola gomme a fofa setulong.

“Aowaowa!” a realo. “Ke be ke swanetše go thuša koko go anega diaparo. Ke swanetše go ya gae GONA BJALE!”

“O ka se sepele o apere ka tsela yeo,” a realo Mmane Sarah. “Empa o apere se.” O file Koketso jesi ya botse ye kgolo ye tsotho ya go fihla dikhurung tša gagwe, le phere ya disiliphere tša kgale.

Koketso o rile ge a fihla gae a hwetša koko wa gagwe a mo emetše a phuthile matsogo. O be a befetšwe kudu. Dihlatswiwa ka moka di be di anegilwe, gomme kua mafelelong e le phere ya dieta tše ditalalerata tša go tsorotla meetse le jesi ye nnyanennyane yeo e ka lekanago lesea.

Molomo wa Koketso o ile wa bulega. “Efela,” o ile a kgamakgametša, “efela, efela, efela, ga ke kwešiše. Selo sela o kare ke jesi ya ka, efela ga se yona.” O ile a kwa megokgo e tlala ka mahlong a gagwe. “Ijoo, Koko,” a lla, “go diragetše eng ka jesi ya ka? Nna ke nyaka jesi ya ka!”

Koko o ile a mo lebelela. “O se ke wa re ga se ka go botša, Koketso,” a realo. “O ka se tsenye dilo tša go dirwa ka wulu ka meetseng a go fiša ka tsela ye. Ge o dira seo di a hunyela. Ke lona lebaka le o bonago jesi ya gago e hunyetše.”

E rile ge Koketso a tsoga mesong ya go latela, a hwetša Koko a tsentše dikuranta ka dieteng tša gagwe tše ditalalerata a di beile kgauswi le setutetši. Di be di sa thapile ebile di thunya muši, efela bogolo bja tšona ga se bja amega! Jesi ya gagwe e be e omile e phuthilwe godimo ga dihlatswiwa tša Koko. Efela, e be e le ye nnyane kudukudu.

Koketso o ile a ya go dula setupung ka ntle a apere jesi ye kgolo ye tsotho ya Mmane Sarah le disiliphere. O ile a phurulla jesi ye nnyane diropeng tša gagwe. “Ke maswabi, jesi ya go kokoropana,” a realo, “o be o le botse o le boleta.” O ile a lla gannyane.

“O lebelelega o le botse gape o tutetše mesong ye ya go tonya, Koketso,” lentšu la realo. Ke la Malome Koos wa go tšofala yo a bego a kgarametša teroli mo tseleng. “Ke na le motho yo a nyakilego go bolaya ke lekgwa bošego bja go feta.” Gomme Malome Koos a bula jase ya gagwe ye kgolo a mmontšha mpšanyana ye a e swerego ya go tatamela.

“Aa, Malome Koos,” a realo Koketso, “mpša yeo ga e na boya bjo bo lekanego gore e tutele. Mo gongwe e nyaka jase ya wulu ye botse.”

O ile a tlelwa ke kgopolo.

“E ka apara jesi ya ka ya kgale!” a realo. “Bjale ke ye nnyane go nna.”

Jesi e nyakile go lekana mpšanyana gabotse.

“Ke taba ye botse yeo, Koketso,” a realo Malome Koos. “Bona gore mpšanyana e thabile bjang. Ke tla e fa leina la gago. Leina la yona bjale ke Ketso.”

Koketso o ile a sega. “Ketso,” a realo. “Ke nagana gore ke leina la botse la go swanela mpša!”

Mpšanyana e ile ya inyokanyoka ya latswa nko ya Malome Koos.

“Le yona e bonala e rata leina la yona,” a realo Malome Koos, “gomme e rata jase ya yona ya wulu, ya go kokoropana ya go taga. Etla Ketso, mpšanyana ya ka, areye go nyaka dijo tša go fihlola!” Malome Koos a emišetša Koketso seatla ge a sobelela mmileng.

“Kgopolo ye botse,” a realo Koketso gomme a ya ka ntlong go Koko wa gagwe le goja dijo tša go fihlola.