Usuku olukhethekile | Nal'ibali
Home | Content | Usuku olukhethekile

Usuku olukhethekile

UThandi wavuka ezizwa enesasasa kakhulu. Kwakuwusuku lwakhe lokuzalwa, WAYENGASENAYO iminyaka eyisikhombisa!

“Ngineminyaka eyisishiyagalombili, ngineminyaka eyisishiyagalombili, ngineminyaka eyisishiyagalombili namhlanje,” waziculela. Iminyaka eyisishiyagalombili yayizwaka imidala kuneyisikhombisa. Abaneminyaka eyisikhombisa angeke bakwazi ukwenza lokho okwenziwa abaneminyaka eyisishiyagalombili. Umama wakhe wayethe angahlala kuze kushaye ihora lesishiyagalombili uma eseneminyaka eyisishiyagalombili!

Kusenjalo kwafika umama kaThandi ekamelweni wase anga uThandi KAKHULU.

“Bheka, unencwadi evela eposini!” esho ephephezelisa imvulophu esandleni sakhe.

UThandi wazizwa ekhule ngempela manje! UThandi wavula imvulophu enhle, eluhlaza okwesibhakabhaka ngokucophelela. Ngaphakathi kwakukhona ikhadi lokumfisela usuku oluhle lokuzalwa elinesithombe somdlwane omuhle.

“Usuku lokuzalwa oluhle koneminyaka eyisishiyagalombili othandekayo,” kudunda uThandi. Kwakuyizilokotho zosuku lokuzalwa ezivela ku-Anti uBabazile eSwazini.

“O, Thandi, angikholwa ukuthi ununuza wami useneminyaka eyisishiyagalombili! Ngathi uzalwe izolo lokhu!” kushi umama kaThandi.

“Mama, Mama, ngicela ungitshele ngesikhathi ngizalwa,” kuncenga uThandi. “NGIYAYITHANDA leyo ndaba!”

“Empeleni, yindaba eyiqiniso, futhi ingenye yezindaba nami engizithandayo futhi,” kusho umama wakhe. “Kulungile-ke, ithi ngiqale ekuqaleni. Kwakuwubusuku basebusika obubandayo, cishe kwakuyihora lesithupha ntambama ngesikhathi…”