Home | Content | Ukuhlenga isilwane

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukuhlenga isilwane

Ekuseni kakhulu ngolunye usuku olwalunetha, uDavid wavuswa umsindo othi “nyawu, nyawu, nyawu” ngaphandle kwekamelo lakhe. Wagijima wavusa ubaba wakhe base bephuma beyobheka ngaphandle. Babona izinyane lekati elincane, elizacile, elimnyama licashe phezulu esihlahleni.

“Libukeka lithuke kakhulu futhi lingenamandla,” kusho uDavid.

Izinyane lekati labuka uDavid lathi nyawu kakhulu.

“Ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi lilimele,” kusho ubaba kaDavid. “Ake sithathe isitebhisi bese…”