Home | Content | Ukuhlangula isilwanyana

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ukuhlangula isilwanyana

Ngenye intseni eyayinetha, uDavid wavuswa yingxolo ethi “myawu, myawu, myawu” eyayisitsho ngaphandle kwefestile yekamire yakhe. Wabaleka waya kuvusa utata wakhe baze bobabini baphuma baya kujonga phandle. Babona ikati emnyama ebhityileyo izimele emthini.

“Ibonakala isoyika yaye ibuthathaka,” watsho uDavid.

Eli ntshontshwana lajonga kuDavid lakhala ngakumbi.

“Ndicinga ukuba inokuba lenzakele,” watsho utata kaDavid. “Masifune ileli ukuze …”