Isithonga sengxolo! | Nal'ibali
Home | Content | Isithonga sengxolo!

Isithonga sengxolo!

Ngenye impelaveki, uThandi noZulfah bafumana ikhowuni eyayenziwe ngekhadibhodi endala. UThandi wakroba kwelinye icala waze uZulfah wakroba kwelinye. Omnye wabona imehlo lomnye! Emva koko bagqiba kwelokuba mabacule ngale khowuni ngexesha elinye kodwa izandi zabo zangqubana!

‘Mandiqale ndicule endlebeni yakho, ze wena ucule kweyam,’ watsho uThandi. UZulfah wabeka ikhowuni endlebeni yakhe wamamela waze uThandi waqalisa ukucula!

‘Twinkle, twinkle, little star,’ wacula uThandi ekhwaza.

Kwangena ISITHONGA sengxolo endlebeni kaZulfah. Satsho kabuhlungu.

‘Yhu, Thandi, yatsho kabuhlungu le ngxolo!’ watsho uZulfah ebambe indlebe yakhe ekhathazekile.

‘Uxolo,’ watsho uThandi.

‘Ndiza kuxelela umama ukuba undenzakalisile,’ watsho uZulfah watsho egqwashula esimka…