Home | Content | Isithonga sengxolo!

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Isithonga sengxolo!

Ngenye impelaveki, uThandi noZulfah bafumana ikhowuni eyayenziwe ngekhadibhodi endala. UThandi wakroba kwelinye icala waze uZulfah wakroba kwelinye. Omnye wabona imehlo lomnye! Emva koko bagqiba kwelokuba mabacule ngale khowuni ngexesha elinye kodwa izandi zabo zangqubana!

‘Mandiqale ndicule endlebeni yakho, ze wena ucule kweyam,’ watsho uThandi. UZulfah wabeka ikhowuni endlebeni yakhe wamamela waze uThandi waqalisa ukucula!

‘Twinkle, twinkle, little star,’ wacula uThandi ekhwaza.

Kwangena ISITHONGA sengxolo endlebeni kaZulfah. Satsho kabuhlungu.

‘Yhu, Thandi, yatsho kabuhlungu le ngxolo!’ watsho uZulfah ebambe indlebe yakhe ekhathazekile.

‘Uxolo,’ watsho uThandi.

‘Ndiza kuxelela umama ukuba undenzakalisile,’ watsho uZulfah watsho egqwashula esimka…