Home | Content | Ingozi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ingozi

Ngelinye ilanga emini, umndeni kaZulfah wawusekhishini. Wonke umuntu wayenza okuthile. UZulfah wayelekelela ubaba wakhe ukuqoba imifino yesobho. Umama wakhe wayegeza izitsha kusinki. Umfowabo kaZulfah omncane, u-Ashraf wayenxaniwe.  Wayefuna into angayiphuza kodwa akekho umuntu owamuzwa ethi, ‘Ngicela okuphuzwayo!’ ngoba babematasatasa bonke.

U-Ashraf wayejwayele ukuba nencence kodwa wayengayiboni ndawo. Ngesikhathi ebheka phezulu etafuleni wabona ingilazi yobisi.

‘Ma, ma, ma,’ kusho u-Ashraf ezama ukufinyelela engilazini.

PHAHLA!!!! Ingilazi yawa yaphahlazeka phansi. Kwakunengilazi yonke indawo…