Home | Content | Ingozi

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Ingozi

Ngenye imvakwemini, usapho lukaZulfah lwalusekhitshini. Wonke umntu wayenento ayenzayo. UZulfah wayencedisa utata wakhe ukuba banqunqe imifuno ukuze benze isuphu. Umama wakhe wayehlamba izitya esinkini. Umnakwabo Zulfah uAshraf, wayenxaniwe. Wayefuna into yokusela kodwa akuzange kubekho mntu wamvayo xa wayesithi, ‘Nditela idinki!’ ngoba bonke babexakekile.

UAshraf wayedla ngokuba nebhotile kodwa wayengayiboni ndawo. Wathi xa ejonga phezu kwetafileni, wabona iglasi yobisi.

‘Mma, mma, mma,’ watsho uAshraf etsala iglasi.

QHUFU!!!! Yawa iglasi phantsi yaqhekeka yathi sa-a phantsi. Kwabakho iingceba zeglasi kuyo yonke indawo…