Home | Content | Iklabishi elikhulu ngendlela emangalisayo

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Iklabishi elikhulu ngendlela emangalisayo

Ngelinye ilanga ugogo kaZinhle wayehleli ebuka uZinhle ekha utamatisi engadini yabo.

‘Mi, Gogo, ake uzwe lokhu,’ kusho uZinhle enikeza ugogo wakhe utamatisi oyindilinga, obomvu. “Ngiwutshalile!”

‘Ngiyabonga, Zinhle, kuyakuvuma ngempela ukudla,’ kusho uGogo.

Wahleka uZinhle. ‘Angicabangi kanjalo, Gogo. Ngisebenzisa iresiphi yokutshala kaMalume uLazola kuphela-nje.’

‘Impela,’ kusho uGogo. ‘Umalume wakho uziqhenya kakhulu ngeresiphi yakhe! Ngabe ngake ngakuxoxela indaba yeklabishi elikhulu ngendlela emangalisayo likaMalume uLazola?’

‘Cha,’ kuphendula uZinhle. ‘Ungakwazi ukungixoxela manje?’

‘Kulungile,’ kuphendula uGogo. ‘Ngelinye ilanga ekuseni ngoMgqibelo uMalume uLazola wathenga iphakethe lembewu yeklabishi…’