Iklabishi elikhulu ngendlela emangalisayo | Nal'ibali
Home | Content | Iklabishi elikhulu ngendlela emangalisayo

Iklabishi elikhulu ngendlela emangalisayo

Ngelinye ilanga ugogo kaZinhle wayehleli ebuka uZinhle ekha utamatisi engadini yabo.

‘Mi, Gogo, ake uzwe lokhu,’ kusho uZinhle enikeza ugogo wakhe utamatisi oyindilinga, obomvu. “Ngiwutshalile!”

‘Ngiyabonga, Zinhle, kuyakuvuma ngempela ukudla,’ kusho uGogo.

Wahleka uZinhle. ‘Angicabangi kanjalo, Gogo. Ngisebenzisa iresiphi yokutshala kaMalume uLazola kuphela-nje.’

‘Impela,’ kusho uGogo. ‘Umalume wakho uziqhenya kakhulu ngeresiphi yakhe! Ngabe ngake ngakuxoxela indaba yeklabishi elikhulu ngendlela emangalisayo likaMalume uLazola?’

‘Cha,’ kuphendula uZinhle. ‘Ungakwazi ukungixoxela manje?’

‘Kulungile,’ kuphendula uGogo. ‘Ngelinye ilanga ekuseni ngoMgqibelo uMalume uLazola wathenga iphakethe lembewu yeklabishi…’