Boikokobetso | Nal'ibali
Home | Your Stories | Boikokobetso

Boikokobetso

Boikokobetso Kgale kgale ko morago o be o ena le lesogana leo lebe le bitswa ka leina bare ke Thabo. Thabo o be ana le bagwera ba babedi e lego Thato le Tshepo. Thato le Tshepo babe baetswa ka malapeng ao anago le sa bona mola Thabo aetswa lapeleng lago ihlokela. thabo o be a sena dieta tsa sekolo e fela o be apara tsego dileng gona gore a kgone go ya sekolong . Thato le Tshepo bona babe bana le dieta ba fela ba kwera thabo ge asena dieta. thabo e be ele ngwana wa maiswaro, ana le botho, e bile e le motho wago ikokobetsa. thabo gabedi e be ele lesogana la megwaga ye supa , a lekana le bagwera bagagwe. Thabo , e be ele mosimane wago setshabe mexomo ka gae ebile a sagane lego rumiwa. ka fao , gobe gona le mosadi yoo mongwe yo a bego a phela a bona thabo a lebile sekolong a sena dieta tsa sekolo a apara tsa goseye sekolong e fela thabo aeya ka tsona ka lebaka la go hloka gotswa lapeleng la gabo. mosadi yoo oile a hlakana le thabo , a re go yena a re " lesogana, ke kgopela onkishe ga geno" thabo oile a dira bjalo. mosadi yoo oile a hlakana le batswadi ba thabo, gomme a botsisa gore naa, thabo ke motho wa mohuta mang ka mekgwa. batswadi baile ba hlalosa bo botse ka mekgwa ya thabo , le go fetetsa ka go bolela gore thabo ke motho wago shoma ga botse le ko sekolong. mosadi yola o ile a tseya seeta se tee sa thabo, a napa a lebela gore o apara bokae e lege a gopotse o morekela dieta tsa goya sekolong gore a swane le bangwe. oile a roma thabo makga amantshi e le ge a mo lekola gore ke nnete ke ngwana wago ikokobetso naa?. oile a hwetsa e legore ka tsela yeo a hlaloswago ka gona thabo, ke ka mokgwa yoo a mmonago ka gona. e rile e le sunday bosego, mosadi yola a tswelela a swere dihlako tsa sekolo tsa go lekana thabo e lege a mo leboga boka mekgwa bagagwe le bona boikokobetse ka tsela yee ke rata gore ge o le motho o ikokobetsa o tla atlega mo bophelong.