isiZulu | Nal'ibali
Home | Rhyme Library | isiZulu

Rhyme Library

Singing songs, saying rhymes and playing games are natural ways to develop children’s language skills. They are enjoyable activities that help children to relax and learn more easily. When adults do these things with children, it builds a sense of trust and strengthens the bond between them. Try our multilingual rhymes below.

isiZulu

1. Thula, thula, mntwana

Thula, thula, mntwana,

Umama akekho,

Uyothez’ inkuni,

Sizophuz’ incumbe

Um’esebuyile,

Thula, thula,

Thula, mntwana!

2. Nansi inunu iza

Nans’ inunu iza,

Ihuba icasha,

Izolum’ ingane

Ingane kamama,

Ngob’ ikhala,

Ikhalel’ ubala.

Casha wena ngane,

Uthul’ uthi du!

Uthul’ uthi du!

3. Mina ngiyithiphothi

(Kungahambisana nokwenziwa ngezandla. Emgqeni 2, isandla singamiswa  okomlomo wethiphothi, kuthi emgqeni 4 isandla noma ingalo igotshwe njengesibambo sethiphothi. Emigqeni 4 no-5 kungalingiswa ukuphuma kwamanzi ethiphothini  eya enkomishini.)

 1. Mina ngiyithiphothi.
 2. Lo umlomo wami,
 3. Les’ isandla sami,
 4. Ngithele bo!
 5. Ngithele bo!

4. Imvula

Woza we mvula,

Uzosithela we!

Ngawo amathonsi

Abandayo qa!

Siyakuthanda

Thina bantwanyana

Uma sidlala

Ucabhayiyane,

Co! Co!

Ucabhayiyane.

Umoya uyasitshela

Uma  usuzofika.

Kugcwale imifula,

Kugcwale imihosha.

Siyowelaphi na?

Solal’ ezihlahleni,

Sidle izindoni.

5. Umzanyana uthi

(Lapha u-A, angashiwo ngumuntu oyedwa noma  iqembu A.  Ku-B, kwenanela abeqembu B.)

 1. We Nokuthula!
 2. Wu! Wu! Wu!
 1. Igula lomntwana:
 2. Wu! Wu! Wu!
 1. Zaqheqhe zengane:
 2. Wu! Wu! Wu!
 1. We Nomsutho!
 2. Wu! Wu! Wu!
 1. Woz’ uthule:
 2.  Cha, cha, cha, bo!

6. We bafana!

(Lapha kungaba namaqembu amabili adedelanayo ngemigqa.) 

We bafana!

Iyo!

Aph’ amathole?

Iyo!

Azodlani?

Iyo!

Umgqushumba.

7. Ugogo

Siyamthanda ugogo,

Ugogo naye uyasithanda.

Thina siyamnakekela,

Naye thina uyasinakekela.

Simphembela umlilo,

Simfudumezel’ amanz’ okugeza,

Asixoxel’ izinganekwane,

Thina silalelisise,

Ulwazi lwakh’ olunzulu.

Thina siyamthanda ugogo.

8. We Nomathemba!

(Lapha kungadedelwana. Iqembu elinye lingade liphawula, libuye libuze. Elinye iqembu lingasho eminye imigqa esampendulo njengokuthi: “Yile ndoda,” nokuthi: “O, hhayi, ngiyesaba!”)

We Nomathemba!

Ushaywe ubani?

Yile ndoda.

Ibiz’ ize lapha,

O, hhayi, ngiyesaba!

Gibela nant’ ihhashi.

O, hhayi, ngiyesaba!

Ehl’ amathamb’

Ebhek’ ezansi,

Enyuk’ amathamb’

Ebheke phezulu.

9. Imoto endala

Thiba mathiba, selashona!

Wawusus’ amaphepha antininize,

Namuhla akhela kuwe.

Wawunyathela izibankwa zibaleke,

Namuhla zicashelana kuwe.

 

Thiba, kade wawubona.

Izindimbane owawuzithutha kazibalwa,

Wena mshado, wena mngcwabo,

Wena ongembeswayo sewalala.

Nixoxelana ziphi nenyanga?

10. Culani

Culani bantwana besikole,

Cikozani ngamaphimbo amtoti.

Culani ngobunono, manono.

Umculo wenu umnandi,

Umnandi njengowezinyoni,

Ezicula kamnandi emahlozini.

 

Culani nani zinyoni,

Culani kamtoti emahlanzeni,

Cwengani ngengcwenga yamaphimbo,

Majuba nithi:  “Amdokwe! Amdokwe,

Amabele avuthiwe ehlanzeni!”

Cikozani nize nicimeze.

 

Culani nani bophezukomkhono:

“Phezu komkhono! Phezu komkhono!

Mfazi wadl’ imbewu!”

Bavuseni nalab’ omama

Abangakayidl’ imbewu, balime,

Batshale selethwese!

11. Unyaka

Lethwese ihlobo,

Kuhluma utshani nezihlahla,

Amagquma nezintaba kuhle,

Konke kuncwaba ngoNcwaba.

 

Lingene ihlobo,

Izihlahla notshani kuhlobile,

Yizimbali namacemb’ ayimibalabala,

Kuhle konke kudelile.

 

Sekungene ukwindla,

Indlala isingen’ indlela,

Yaqhela yashabalala,

Sesifinya ngezindololwane.

 

Sebufikile ubusika,

Namakhaz’ ashubis’ umnkantsha

Kasinandaba thina nawo,

Ayohamb’ asishiye sinjalo.

12. Isisekelo sempilo

Isisekelo sempilo ukudl’ okusha,

Okutshal’ engadini yemifino,

Nasengadini yezithelo,

Imifin’ ethelel’ enhlabathini,

Nemifin’ ethelele ngaphezulu.

 

Imifin’ ekhiwe kahle,

Ibuy’ iphekwe kahle,

Yiyon’ enempilo enhle.

Izithel’ ezikhiwe kahle,

Zadliwa zisekahle,

Yizon’ ezinempil’ enhle.

 

Ukuze sikhule thina bantwana,

Siding’ ukudl’ okusekusha.

Siding’ imifino nezithelo.

Ukuze sikuthole sikudle,

Kumele sisebenze siqine,

Selekelel’ abazali bethu

Ekutshaleni nasekuhlakuleni.

13. Sinekhaya

Thina sinekhaya,

Lapho singabakhona,

Lapho sihlala khona,

Sihlala singumndeni,

Umndeni othandanayo,

Umnden’  othembanayo.

 

Sonke sinelinye ikhaya,

Ikhaya elingedluli,

Esothi sonke singedlula,

Kulo mhlaba sidlulele kulona.

Sihlale kulona unomphela,

Sithokoze kuze kube phakade.

14. Amazinyo ami

Amazinyo ami,

Angubuhle bami,

Ngihleka ngawo,

Ngidla ngawo,

Ngimuhle ngawo.

 

Amazinyo ami

Ngiyawanakekela,

Ukuz’ ahlal’ ephilile.

Ngiyawaxubha njalo,

Ukuze angaboli,

Abolise umlomo.

 

Amazinyo  ami

Ahlolwa udokotela

Ezinyangeni eziyisithupha.

Anezimbobo ayagcwaliswa,

Abolile ayakhishwa.

Ngiyawathanda, ngiyawanakekela

Amazinyo ami.

15. Yaqhamuka inyoni

(Abahayayo bangalingisa ngokuhambisana nomlolozelo. Lapho bethi: “Bhengu! Bhengu!” bangashaya imizimba ngezindololwane ukulingisa ukubhula amaphiko. Lapho bethi “Kunyonini lokhuya” bangabheka phezulu bakhombe.)

Yaqhamuka inyoni,

Yandizela phezulu,

Yabhula amaphiko:

Bhengu! Bhengu! Yandiza,

Yandizela phezulu.

Kunyonini lokhuya

Okundizela phezulu?

Kufana noheshane,

Inyon’ edliz’ inkukhu.

Izinkukhu zonkana,

Zisala ziphithiza,

Zizihlom’ ezingcingweni.

Selokhu zazingelwa

Amakhosi oheshane,

Zakubon’ okukhulu,

Zakubeleth’ emhlane! 

16. Yebuya hobhe

(Kungaba namaqembu amabili: elinye liyaphawula libuze,  elinye liphendule. kanti bangahlangana bonke, babuze, babuye baphendule.)

Yebuya hobhe,

Uy’ uphetheni?

Ngiya ngipheth’ inyama.

Uya kuyosaphi?

Ngiyakuyos’ endle.

Ekhaya kunani?

Ngesaba  obaba,

Bazongiphuca,

Bangiphuc’ idevu,

Lomnt’ omdala.

Ngiyalesaba,

LinjengoBholobha,

Ehlez’efusini,

Ethi: Maye!Maye!

Kazi ngoshonaphi!

Ngoshona kobaba,

EMgungundlovu.

Bangiph’ ucwephe,

Lukhuhl’ izilwane,

ZakwaMasasa.

Masasa vuka!

Ngivuke kanjani

Ngibulewe nje

Abafana

BakwaThabethe?

Thabethe muphi?

Yena lo osenhla,

Oshay’ inkomo idindilize

KwezikaNkeshe.

Nkeshe yini le?

Umsila wenja,

Uyanuka  uthi phu, uthi phu, uthi phu phu phu!

17. Obani bona

(Kungaba namaqembu amabili, elinye liyabuza, elinye liphendule. Kanti bangahlangana bonke, babuze, babuye baphendule.)

Obani bona?

Omantindane.

Bathweleni bona?

Bathwel’ imigqomo,

Bayisaphi bona?

Bayis’ esangomeni,

Sangom’ esinje,

Asigezwa  ngenyandezulu

Yon’ eshay’ inyamazane

Ithungel’ emadevini,

 

Ochith’ ukhophe

Alufak’ edokweni,

Unogwaja mpe!

Isele  bhakla! bhakla!

Umkhont’ etsheni hhu! hhu!

Izibankwa pheshe, pheshe!

18. Sawubona wethu

(Nalapha kungaba ngamaqembu amabili, elinye liyaphawula noma libuze, elinye liphendule. Kanti bangahlangana bonke, babuze, babuye baphendule.)

Sawubona wethu.

Yebo wethu.

‘Phumaphi na?

KwaMatshekana.

Wadlani na?

Isinambathi.

Singani na?

Ngomcengezana.

Abantu pho?

Wo bhekle! Wo bhekle! Wo bhekle!

19. Ngiyabathanda

Ngiyabathanda abazali bami,

Nabo ngiyazi bayangithanda,

Bayangikhulisa futhi bangenzela konke okuhle.

Ngiyabathanda omkhulu nogogo,

Nabo  bangithanda njengabazali bami,

Yibona abangikhulisela abazali bami,

Babakhulisa kahle.

 

Ngiyabathanda omalume nomalumekazi,

Bangiphatha kahle uma ngibavakashele.

Nabazala bami ngiyabathanda,

Sidlala kamnandi nabo.

 

Umnewethu nomnawami ngiyabathanda.

Nabo bayangithanda, bangikhonzile.

Thina nabo sikhonzene siyathandana.

Kuhle ukuthandana uma nizalana.

20. Isiphiwo sokukhuluma

Isiphiwo sokukhuluma

Siyisiphiwo sokuphila.

Thina bantu siyakhuluma,

Sikhuluma sibange umsindo.

Izilwane nazo ziyakhuluma,

Okwazo ukukhuluma 

Thina kubuye kusidide.

 

Ukukhuluma isiphiwo sokuxhumana;

Bakhuluma ngezandla, amehlo, namakhanda

Thina saphiwa umlomo, ulimi namazinyo,

Ngakho sibanga umsindo sizwane.

Abanye abakhulumi, kabezwa, kababoni.

Thina esibonayo, esizwayo nesikhulumayo,

Kuhle simbonge ongabonwayo

21. Izibongo zovemvane

(Kungakuhle uma yaziwa ngekhanda, ukuze oyihayayo akwazi ukuyaluza, asikaze, agiye njengembongi.)

Thatha magqabhagqabha,

Nyoni engadlelwa nyama,

Ingani ezinye ziyosiwa,

Zizalele amaphuphu.

 

Ngikuthanda ugcogcoma,

Ugcobhoza ngomunwe

Ezimbizeni zodwani

Nasezinkambeni zembali.

 

Ngilandela ngamehlo

Laph’ ilanga liphuma,

Ngiguquke liyoshona,

Ngikukha, ngikubuka.

 

Woza luvemvane,

Ukhulu wath’ undiza

Ezigangeni njengembuzikazi

Engayibon’ ithwel’ umqhele,

Umqhele wakho ngamabala,

Ayizidindi ngathi mabi,

Kanti ayizizingelezi

Ngathi  abekwe ngesandla.

Umuhle, vemvane ndini,

Umuhle ungahayi ngoma,

Ufiphaza abasinisi behubo,

Abasiki bezihlangu zifane nawe.