Home | Story Library | Multilingual stories

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Multilingual stories

Looking for stories to read in a range of African languages and English? Try our growing collection of stories to print out or read aloud. 

Featured Story

UKoketso ulahle iinkukhu

Qho kusasa uKoketso wayencedisa uMakhulu xa esipha iinkukhu ukutya ehokweni engasemva eyadini. Ngenye intsasa uMakhulu kwakufuneka ehambile waze uKoketso wanyanzeleka ukuba aziphe ukutya yedwa iinkukhu. UMakhulu wamkhumbuza uKoketso ukuba aze aqinisekise ukuba ihoko uyivalile, kodwa uKoketso walibala zaze zaphuma zonke iinkukhu eyadini! Nangona abahlobo bakhe bamncedisa ukuzikhangela iinkukhu, uKoketso wayengaqinisekanga ukuba baya kuze bazifumana zonke, kwaye uMakhulu wayeza kuba nomsindo!

Click here to read in a language of your choice
language specific

Thoko’s best friend

Posted on April 11th, 2016

Momma Moeng’s surprise

Posted on April 11th, 2016

We have to go!

Posted on April 12th, 2016

Mama gets muddled

Posted on April 12th, 2016

A birthday present for Dad

Posted on April 12th, 2016

Thoko’s special soup

Posted on April 12th, 2016

Hare and Hedgehog

Posted on April 12th, 2016

The Boerewors Man

Posted on April 12th, 2016

The lark and the pomegranate tree

Posted on April 12th, 2016

Lwazi and the go-kart

Posted on April 12th, 2016