Your stories | Page 10 | Nal'ibali
Home | Story sharing | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

Ulwandle

Posted on April 12th, 2016
Rethabile Maeena (11 years old) from Ihobe School (Free State)

Lwandle umhle uyabukeka

Umkhulu okwehlabothi

Lwandle ungamanzi, siyasela

Lwandle ngaphakathi kuwe

Kukho izilwanyana, neentlanzi

Ngaphandle kwakho l

Inja yam

Posted on April 12th, 2016
Chuma Sitofu (9 years old) from Ihobe School (Free State)

Yintw’ edleb’ ezibhakubhaku

Etsho ngomsila omde

Ebala limnyama ngathi bubusuku

Obungena nyanga

Egam’ elingu Qumezakhe

Yintw’ enoboya obufuk

Intaba yobugqi

Posted on April 12th, 2016
Rethabile Maeena (11 years old) from Ihobe School (Free State)

Kudala-dala kwakukho indoda eyayizuna ukuba sisityebi. Ngenye imini ikhwele ihoshe, yabona intake entle. Iintsibo zale ntaka zazinemibala yonke yomnyama. Lendaba yabambisa intaka emnatheni. Ithe xa