Your stories | Page 8 | Nal'ibali
Home | Story sharing | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

Kwezontaba zeCederberg

Posted on May 16th, 2016
Siwaphiwe Fortune
Kumantla wephondo leNtshona Koloni, kwidolophu iClanwilliam ekwintaba ze Cederberg. Ntaba ezo kukho izilwanyana zasehlathini – imfene ngakumbi. Kwa kule dolophu kukho namafama avelisa iziqhamo. Ubu

Nelson Mandela

Posted on May 8th, 2016
Nthangeni Vhuhwavho (15)
Nelson Mandela Ntata Mandela, Father of a nation You are a wonderful man, A man of power and courage You are one more wonder of the world Madiba, Madiba, my first black president Nels

HA NGO THETSHELESA KHONANI

Posted on May 7th, 2016
Nthangeni Vhuhwavho
Mashudu o vha e musidzana wa u talifha, fhedzi khonani dzawe dzo vha dzi tshi dzulela u mugaela musi e tshikoloni. Vho vha vha tshi mugaela nga ku ambarele kwawe. Sa vhunga vhabebi vhawe vha tshi shum