Your stories | Page 6 | Nal'ibali
Home | Story sharing | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

Imfundo sisitshixo sobomi

Posted on July 11th, 2016
Sezela Yolanda
Imfundo sisitshixo sobomi,ukungqina oko kwaye kukho umntwana owayebizwa ngokuba ngu Buhle,wayengumntwana onembeko,engumntwana owayesithanda isikolo.uBuhle wayehlala nomzali wakhe ongu mamawakhe kwakun

Dandelion's little garden

Posted on June 21st, 2016
Nondumiso Lamula
Dandelion’s Little Garden Dandelion was just a little girl who admired the beauty and nature of flowers, but who could blame her, she got it from her mother Mrs Kunene who was a florist. Dandelion

ukungamameli akwakhi

Posted on June 21st, 2016
momelezi lindwa
ukungamameli akwakhi usipho yinkwekwana ayayi ngafuni kwenzanto umama wakhe waye ngafuni nova ke ngomntana wakhe waye mthethelela noba wenze into engalunganga wathatha imali katata khe phofu lenkwenk