Your stories | Page 3 | Nal'ibali
Home | Story sharing | Your stories

Your stories

Want to submit your own stories? Check out our selection of poems, stories and writings created by you - or send us your own here! 

Ungazithwalisi umthwalo ongaphezukwamandla akho

Posted on August 13th, 2018
Siyabulela Godlwana
Ngenye imini uThixo umdali weZulu neHlabathi nayo yonke indalo ekhoyo ehlabathini, wacela zonke iiNtaka ukuba zibhabhe zize kuye eZulwini. Wathi efike kuqala kuzo izakuba yiNkosi yeNtaka kuzo zonk' ez

uZinhle wase Dubazane

Posted on July 31st, 2018
Mbali
"Ungubani?..ufunani Kimi?, kunjani ungilandela, engabe khona engine ngakho?, thatha noma yini oyidingayo inqobo nje uma ngingalimalanga." Lawo kwakunga mazwi ka Zihle Shobane inhliziyo isisho ukuphume

Lucien's Laces

Posted on April 5th, 2017
Portia Primary School together with Miss Melanie Lippert

"My laces always come undone!" that's what Lucien says.

 

We think it is because he loves to run and play on-on in the sun.

 

"I tie their laces, t