Home | Your Stories | Boikokobetso

Story Library

Being told stories and being read to leads children to develop the rich storehouse of language, grammar and vocabulary they need to bring to texts when learning to read and write. 
Try our multilingual stories below or send us your own stories to share with others.

Boikokobetso

Boikokobetso Kgale kgale ko morago o be o ena le lesogana leo lebe le bitswa ka leina bare ke Thabo. Thabo o be ana le bagwera ba babedi e lego Thato le Tshepo. Thato le Tshepo babe baetswa ka malapeng ao anago le sa bona mola Thabo aetswa lapeleng lago ihlokela. thabo o be a sena dieta tsa sekolo e fela o be apara tsego dileng gona gore a kgone go ya sekolong . Thato le Tshepo bona babe bana le dieta ba fela ba kwera thabo ge asena dieta. thabo e be ele ngwana wa maiswaro, ana le botho, e bile e le motho wago ikokobetsa. thabo gabedi e be ele lesogana la megwaga ye supa , a lekana le bagwera bagagwe. Thabo , e be ele mosimane wago setshabe mexomo ka gae ebile a sagane lego rumiwa. ka fao , gobe gona le mosadi yoo mongwe yo a bego a phela a bona thabo a lebile sekolong a sena dieta tsa sekolo a apara tsa goseye sekolong e fela thabo aeya ka tsona ka lebaka la go hloka gotswa lapeleng la gabo. mosadi yoo oile a hlakana le thabo , a re go yena a re " lesogana, ke kgopela onkishe ga geno" thabo oile a dira bjalo. mosadi yoo oile a hlakana le batswadi ba thabo, gomme a botsisa gore naa, thabo ke motho wa mohuta mang ka mekgwa. batswadi baile ba hlalosa bo botse ka mekgwa ya thabo , le go fetetsa ka go bolela gore thabo ke motho wago shoma ga botse le ko sekolong. mosadi yola o ile a tseya seeta se tee sa thabo, a napa a lebela gore o apara bokae e lege a gopotse o morekela dieta tsa goya sekolong gore a swane le bangwe. oile a roma thabo makga amantshi e le ge a mo lekola gore ke nnete ke ngwana wago ikokobetso naa?. oile a hwetsa e legore ka tsela yeo a hlaloswago ka gona thabo, ke ka mokgwa yoo a mmonago ka gona. e rile e le sunday bosego, mosadi yola a tswelela a swere dihlako tsa sekolo tsa go lekana thabo e lege a mo leboga boka mekgwa bagagwe le bona boikokobetse ka tsela yee ke rata gore ge o le motho o ikokobetsa o tla atlega mo bophelong.